Przedmiot i cele działalności

Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, opracowuje, udostępnia zbiory w zakresie etnografii i dziedzin pokrewnych.

Muzeum informuje o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia podstawowe wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną, prowadzi działalność naukową i edukacyjną oraz umożliwia korzystanie ze zgromadzonych zbiorów.

Muzeum realizuje zadania, o których mowa powyżej w szczególności przez:

1)      gromadzenie zabytków w zakresie określonym niniejszym Statutem;

2)      inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

3)      przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniający im właściwy stan

         zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

4)      zabezpieczanie i konserwację posiadanych zbiorów;

5)      opracowywanie i organizowanie ekspozycji stałych oraz wystaw czasowych;

6)      organizowanie badań i ekspedycji naukowych;

7)      prowadzenie działalności edukacyjnej;

8)      inicjowanie, wspieranie i prowadzenie projektów związanych z zakresem działalności Muzeum;

9)      organizowanie lub współorganizowanie spotkań, zjazdów, konferencji związanych

          z zakresem działalności Muzeum;

10)    opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu działalności Muzeum.

W realizacji zadań statutowych Muzeum może współpracować z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i kultury, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

 


Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: 2012-09-05 15:52:48

Autor dokumentu: Anna Rzeszotarska
Rejestr zmian: [pokaż]

Rejestr zmian

Użytkownik Zmiana Data
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2016-03-10 10:27:18
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2016-03-10 10:26:04
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2012-09-14 16:02:53