Gospodarka budżetowa

GOSPODARKA BUDŻETOWA

 Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Muzeum z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Działalność Muzeum finansowana jest w szczególności z :

1) dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego lub budżetu państwa;

2) wpływów z realizacji zadań, o których mowa w §5 Statutu;

3) wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

4) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

5) środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych źródeł;

6) wpływów z prowadzonej przez Muzeum działalności gospodarczej.

Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazuje Muzeum środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Zaciąganie przez Muzeum kredytu lub pożyczki wymaga uzyskania zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą, w zakresie zbieżnym z jego zadaniami statutowymi.

Prowadzona przez Muzeum działalność gospodarcza polega w szczególności na:

1) handlu (sprzedaży książek, pamiątek, obiektów sztuki ludowej, rzemiosła artystycznego, itp.);

2) usługach turystycznych;

3) usługach hotelarskich;

4) usługach technicznych, konserwatorskich i transportowych – w oparciu o posiadane zaplecze i sprzęt;

5) wykonywaniu opracowań, projektów, ekspertyz – w specjalizacjach reprezentowanych w Muzeum;

6) organizowaniu imprez kulturalnych;

7) prowadzeniu gastronomii.

Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych Muzeum.


Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: 2012-08-20 18:10:30

Autor dokumentu: Anna Rzeszotarska
Rejestr zmian: [pokaż]

Rejestr zmian

Użytkownik Zmiana Data
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2012-09-18 14:26:43