Tryb działania władz publicznych

TRYB DZIAŁANIA WŁADZ PUBLICZNYCH

Organem zarządzającym Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jest dyrektor.

Dyrektor  zarządza Muzeum i reprezentuje go na zewnątrz.

Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Oświadczenia woli w imieniu Muzeum składa Dyrektor  lub osoby przez niego upoważnione.

Dyrektor zarządza  Muzeum przy pomocy Zastępcy Dyrektora.

Główny Księgowy lub osoba przez niego upoważniona, składa podpis na dokumencie dotyczącym czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie finansowe.

Dyrektor, w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców, nadaje Muzeum  regulamin organizacyjny, określając w nim w szczególności: strukturę organizacyjną Muzeum, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Muzeum, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi  Muzeum, zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej  Muzeum, zasady zastępowania osoby kierującej Muzeum  w czasie jej nieobecności, a także zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism w Muzeum.


Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: 2012-08-20 18:50:15

Autor dokumentu: Anna Rzeszotarska
Rejestr zmian: [pokaż]

Rejestr zmian

Użytkownik Zmiana Data
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2012-09-05 15:28:58