Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konkursy organizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

1. NAJCIEKAWSZA MARZANNA

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Jego przedmiotem jest wykonanie kukły Marzanny symbolizującej odchodzącą zimę. Prace powinny być wykonane zgodnie z regulaminem konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu następuje podczas imprezy plenerowej „Powitanie wiosny w skansenie”.
Regulamin konkursu “Najciekawsza Marzanna”

 

 

2. TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA

Konkurs plastyczny dla osób w dowolnym wieku.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz twórców nieprofesjonalnych. Przedmiotem jest wykonanie palmy wielkanocnej wykorzystując tradycyjne materiały naturalne tworzywa. Prace powinny być wykonane i złożone zgodnie z regulaminem konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu następuje podczas imprezy „Niedziela Palmowa w skansenie”.

Regulamin konkursu “Tradycyjna palma wielkanocna”

3. KONKURS KULINARNY „Najsmaczniejsza potrawa mazowiecka”

Konkurs skierowany jest do regionalnych kół gospodyń wiejskich, gospodyń indywidualnych specjalizujących się w potrawach regionalnych oraz producentów produktów tradycyjnych i regionalnych. Obędzie się podczas imprezy plenerowej “Gotowanie na polanie” – w pierwszą niedzielę maja. Potrawy ocenia specjalnie powołane Jury wyłonione spośród Uczestników imprezy.

Regulamin konkursu 2018.pdf

Karta potrawy doc

Karta potrawy pdf

4. Konkurs plastyczny “Barwy natury, barwy wsi. Ochrona rodzimych gatunków roślin w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku 6-13 lat (przedszkoli, uczniów kl. 0-VI szkoły podstawowej,  członków kół, stowarzyszeń plastycznych)  z terenu Mazowsza. Warunkiem udziału jest zgłoszenie do siedziby Organizatora liczby osób biorących udział w konkursie.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w jednej z dwóch kategorii tematycznych: pejzaż przedstawiający wybrany fragment ekspozycji Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji przyrodniczej (budynki otoczone roślinnością, pola uprawne, warzywniki, sady, ogródki kwiatowe, wybrany fragment parku dworskiego lub lasu grądowego, itp); ochrona środowiska – zachowania, działania mające na celu ochronę ekspozycji przyrodniczej. Na wykonanie pracy formatu A3 uczestnicy będą mieli  120 minut.  Konkurs zakłada przyznanie 48 nagród rzeczowych w postaci sprzętu RTV oraz komputerowego.

Regulamin konkursu “Barwy natury barwy wsi…”

Lista Laureatów konkursu

Organizacja konkursu plastycznego “BARWY NATURY, BARWY WSI. Ochrona rodzimych gatunków roślin w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11 520,00 zł. brutto.

 

5.Konkurs plastyczny “Jesienny pejzaż wsi. Ochrona ekspozycji przyrodniczej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Konkurs adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat z regionu Mazowsza. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej jesienny pejzaż wsi mazowieckiej przełomu XIX i XX w. prezentowanej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (roślinność otaczająca zabytkowe obiekty: pola uprawne, warzywniki, sady, ogródki kwiatowe, wybrany fragment parku dworskiego, lasu grądowego; dawne prace polowe i ogrodnicze). Praca może być wykonana na papierze (gramatura 80-160 g/m2) lub kartonie (gramatura 160-250 g/m2) formatu A3, w jednej z 4 technik plastycznych: rysunek (kredki, pastele), malowanka, wyklejanka (papier, plastelina), kolaż. Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkie dzieci i młodzież. Imponująca pula 36 nagród obejmuje m.in.  sprzęt fotograficzny, turystyczno – sportowy i komputerowy. Jest zatem o co walczyć!

Regulamin konkursu

Przeprowadzenie konkursu JESIENNY PEJZAŻ WSI. Ochrona ekspozycji przyrodniczej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 9 900,00 zł. brutto

    

 

6.Konkurs plastyczny “Szopka betlejemska. Małe dzieło sztuki”

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 15 lat – uczniów szkół podstawowych, wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych, domów kultury i osób indywidualnych mieszkających lub uczących się na Mazowszu. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzennej szopki betlejemskiej. Praca nie może być podświetlona, a jej wymiary nie powinny przekroczyć 50x50x50 cm. Należy ją dostarczyć do 30 listopada 2018r. osobiście, bądź drogą pocztową na adres: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64,

z dopiskiem „Konkurs Szopka betlejemska”.

Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony formularz, podpisaną klauzulę informacyjną oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dostępne poniżej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 grudnia 2018 r. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody !

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o przekazaniu praw autorskich

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Klauzula informacyjna

 

     

 

7. Konkurs plastyczny “MOJA PRZYGODA w MUZEUM
Konkurs skierowany jest do dzieci i  młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej związanej tematycznej z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej, bądź charakteryzujących specyfikacje działalności  muzeum. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczestników o zbiorach muzealnych, kształtowanie upodobań artystycznych i plastycznych. Rozpoczyna się 01 marca 2018r. – od tego czasu będą przyjmowane prace plastyczne do konkursu i trwa do 04 maja 2018 r., decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o zasadach przetwarzania danych uczestnika

Regulamin konkursu pt. “Moja przygoda w Muzeum”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku

Karta zgłoszenia

 

 

 8.KONKURS “BARWY SMOKA”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Warunkiem udziału jest zapoznanie się z prezentowaną  w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu wystawą pt. „Za Wielkim Chińskim Murem”, a następnie wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką   (rysunek, malarstwo, grafika, collage, itp.). Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o kulturze i historii Chin, ukazanie piękna chińskiego krajobrazu i specyfiki tego regionu,a także rozbudzenie ciekawości i chęci poznania różnych zakątków świata.

Regulamin konkursu pt. “Barwy smoka”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku

Karta zgłoszenia

 

9. Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

 

Konkurs kierujemy do młodych poetów, nie tylko dobrze władających piórem, ale również, a może przede wszystkim początkujących, którzy chcieliby sprawdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie. 

                Jest on swoistą formą oddania czci jednej z najbardziej zasłużonych osób dla Bieżunia – Stefanowi Gołębiowskiemu ps. artystyczny „Jan Smutek”.

                Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego adresowany jest do dzieci i młodzieży mieszkających lub uczących się w województwie mazowieckim, tj. uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, studentów oraz pozostałych młodych ludzi do lat 30. Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie do aktywności i rozwoju twórczości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży, pobudzanie do poznawania poezji, jako dziedziny sztuki i gałęzi literatury, zwłaszcza poezji współczesnych twórców Ziemi Mazowieckiej w tym Stefan Gołębiowskiego – bieżuńskiego poety, tłumacza Horacego,  a także wybitnego wychowawcy młodzieży, założyciela i wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu. Konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców, w szczególności amatorskiej ekspresji artystycznej oraz krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu lokalnego, to główne intencje organizatorów.

                W bieżącym roku odbędzie się jego XXIII edycja. Honorowy patronat nad projektem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie oraz Starosta Żuromiński.

                XXIII Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego – zadanie dofinansowane ze środków budżetu Powiatu Żuromińskiego.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie od 3 do 5 wierszy o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach, bądź czytelnego rękopisu do 31 października 2018r. pod adresem:

MUZEUM MAŁEGO MIASTA W BIEŻUNIU

ODDZIAŁ MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

UL. STARY RYNEK 19

09-320 BIEŻUŃ

z dopiskiem: „Konkurs Poezji – Kategoria …”(wpisać odpowiednią do swojego wieku) 

 

Regulamin

Karta zgłoszenia