Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Regulamin zwiedzania

 R E G U L A M I N     Z W I E D Z A N I A

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

§ 1

1. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (zwanym dalej „Muzeum”):

1) Skansen – Sierpc, ul. Narutowicza 64,

2) Ratusz – Sierpc, pl. Kardynała Wyszyńskiego 1,

3) Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Bieżuń, ul. Stary Rynek 19.

2. Muzeum czynne jest przez cały rok.

3. Godziny otwarcia Muzeum dla zwiedzających zmieniają się w zależności od pory roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.mwmskansen.pl

4. Dni, w które wstęp do Muzeum jest wolny:

1) poniedziałek – Skansen,

2) sobota – Ratusz,

3) piątek – Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

5. Muzeum otwarte jest dla zwiedzających w: drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1,3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

6. Muzeum zamknięte jest dla zwiedzających: w Wielką Sobotę, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, 1 listopada, 24,25,31 grudnia, Nowy Rok.

7. Przebywanie na terenie Muzeum poza godzinami otwarcia wymaga zgody Dyrekcji Muzeum.

8. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano – konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc, wystaw i budynków na terenie Muzeum może zostać zarządzeniem Dyrekcji ograniczony lub całkowicie wyłączony.

9. W szczególnych przypadkach Dyrekcja może udostępnić ekspozycję do zwiedzania poza godzinami otwarcia Muzeum.

 

§ 2

1.    Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.

2.    Przewodnik oprowadza grupę do 25 osób.

3.    W okresie od 1 października do 15 kwietnia zwiedzanie wnętrz na terenie skansenu możliwe jest wyłącznie z przewodnikiem Muzeum.

4.    Rezerwacji terminu zwiedzania, usługi przewodnickiej (w tym w języku angielskim lub niemieckim) oraz innych usług świadczonych przez Muzeum można dokonać co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem, przesyłając zamówienie:

1) Skansen – drogą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@mwmskansen.pl,  faxem lub telefonicznie pod  nr tel/fax 24 275 28 83;  24 275 58 20.

2) Ratusz– drogą elektroniczną na adres e-mail: ratusz@mwmskansen.pl  lub telefonicznie pod nr telefonu 24 275 28 26

3) Oddział Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu – drogą elektroniczną na adres e-mail: muzeum_biezun@op.pl, faxem  lub telefonicznie pod  nr tel/fax 23 6578045

5. W Muzeum obowiązuje ruch pieszy.

6. Ostatnie wejście na teren Muzeum możliwe jest najpóźniej na godzinę przed zamknięciem Muzeum.

 

§ 3

1.    Podstawą wejścia do Muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.

2.    Na godzinę przed zamknięciem Muzeum kasy nie prowadzą sprzedaży  biletów wstępu.

3.    Bilet wstępu lub zaproszenie należy zachować do kontroli

4.    Posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia jest niezbędne także w przypadku zamiaru dokonania zakupów i spożywania posiłków w karczmie na terenie skansenu.

5.    Wysokość opłat za wstęp do Muzeum oraz inne świadczone usługi ustalane są odrębnymi zarządzeniami dyrektora Muzeum

6.    Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką “Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową “Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym “Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

5) kombatantom.

7.    Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);

5) dzieciom do lat 7

6) Opiekunom grup  (1 opiekun w grupie do 10 osób)

8.    Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu

 

§ 4

1        Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów, ekspozycji muzealnych oraz wydarzeń przez zwiedzających jest bezpłatne.

2        W pomieszczeniach zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła oraz statywów .

3        Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.

4        Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych do celów komercyjnych  (sesje fotograficzne i filmowe, publikacje, itp.) i naukowych (prace i publikacje naukowe) wymaga poinformowania Muzeum, ewentualnie zawarcia pisemnej umowy.

5        Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych rozpatrywane są indywidualnie.

 

§ 5

1.    W Muzeum obowiązuje zakaz:

1) dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz,

2) wnoszenia i spożywania we wnętrzach muzealnych lodów, słodyczy, napojów, owoców, kanapek itp.,

3) wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych dla zwiedzania

4) palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc wyznaczonych,

5) używania i rozniecania ognia,

6) wchodzenia na teren upraw i ogródków przyzagrodowych na terenie skansenu

7) podchodzenia do zwierząt i karmienia ich na terenie skansenu

8) wprowadzania psów oraz innych zwierząt bez uwięzi lub kagańca na teren skansenu

2.    Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

 

§ 6

1.    Zgody dyrekcji Muzeum lub upoważnionej osoby wymaga:

1) wjazd pojazdów na teren Muzeum

2) prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji)

3) organizowanie akcji reklamowych, happeningów i tym podobnych wydarzeń.

2.    Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji, organizowanych imprez oraz cen biletów zamieszczane są na planszach informacyjnych znajdujących się przed wejściem do Muzeum, w kasach biletowych, w punktach informacji muzealnej, w informatorach Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum.

3.    Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.

4.    Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor i zastępca dyrektora Muzeum w poniedziałki w godzinach 8.00 – 15.00

Pliki do pobrania:

REGULAMIN ZWIEDZANIA.pdf