Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Promocja 30. numeru wydawnictwa „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne”

W dniu 10 marca 2017 roku w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się promocja 30. numeru wydawnictwa „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne”.

Licznie przybyli tego wieczoru do muzeum goście, m.in.: burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Henryk Grześkiewicz, członkowie Żuromińskiej Grupy Historycznej, mieszkańcy Bieżunia, Mławy, Radzanowa, Żuromina, a także przedstawiciele mediów regionalnych, poznali zawartość ostatniego numeru Zeszytów, którą przedstawił zebranym kierownik bieżuńskiego muzeum, pełniący jednocześnie funkcję sekretarza redakcji – Jerzy Piotrowski.

Nowy, 30. numer wydawnictwa „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne”, to w znacznej części pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu w kwietniu ubiegłego roku, pt. „Miasta i miasteczka mazowieckie”, której celem było przedstawienie zróżnicowanych aspektów badań nad historią małych miast mazowieckich od średniowiecza do czasów współczesnych z zakresu kultury materialnej, duchowej, umysłowej, mentalności i obyczajowości mieszkańców wybranych miast Mazowsza.  Zeszyt otwiera materiał zatytułowany Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, geneza, działalność i plany na przyszłość  autorstwa Jerzego Piotrowskiego, omawiający ponad 40‑letnią działalność tej instytucji oraz jej rolę w środowisku lokalnym. Kolejna praca dr Alicji Dobrosielskiej z Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie: Mury i palisady to za mało. Uwagi o relacjach prusko-mazowieckich  (X – pocz. XIII w.) przybliża Czytelnikom różne aspekty wzajemnego oddziaływania i przenikania się Mazowszan i Prusów. Doc. dr Leszek Zygner, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w wykładzie zatytułowanym Lokacje miejskie na północnym Mazowszu w późnym średniowieczu (wybrane problemy badawcze) obrazuje początki miast północnomazowieckich, które właśnie wtedy powstawały. Wojciech Jerzy Górczyk z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze podjął próbę odtworzenia ciechanowskich, średniowiecznych obiektów sakralnych w materiale zatytułowanym Topografia sakralna Ciechanowa do roku 1600. Kolejna praca, studenta Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Daniela Siemińskiego, przedstawia  Życie codzienne i zwyczaje robotnicze mieszkańców Żyrardowa w XIX wieku. Dr Radosław Lolo z Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku przybliża stan badań i najpilniejsze potrzeby dotyczące Miast północnego Mazowsza w epoce wczesnonowożytnej.  Aleksandra Lis, doktorantka Studium Doktoranckiego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, przedstawia wyniki badań dotyczące Źródeł archeologicznych do dziejów Ciechanowa. Kolejny materiał, Artura Makowskiego z Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu, zatytułowany Ochrona przeciwpożarowa w miastach i miasteczkach Mazowsza w XVIII wieku, przybliża aspekty tego zagadnienia. Referat dr Sławomira Jakubczaka z Kancelarii Sejmu RP, Uroczystości publiczne epoki napoleońskiej w twierdzach Modlin i Serock omawia szczegółowo sposoby ich przygotowania oraz przebieg. Rafał Borkowski, doktorant z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie analizuje zapisy jednego z bieżuńskich inwentarzy w pracy: Małe miasto pogranicza. Bieżuń w świetle inwentarza 1836 roku. Ostatnim konferencyjnym materiałem zamieszczonym w naszym wydawnictwie jest materiał Adama Sokołowskiego z Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, zatytułowany Z dziejów ludności żydowskiej w Łomży w latach 1494 – 1942, w którym omówione zostały najistotniejsze aspekty ich życia i kultury.

W drugiej części Zeszytu znalazły się również: praca genealogiczna autorstwa Wandy Grzymkowskiej Historia mojej rodziny- cz. II. Rodzina Breńskich Rodzina Tuzińskich, fragmenty Księgi Adresowej Polski 1930 dotyczące Bieżunia i Żuromina, praca magisterska Marii Grześkiewicz obroniona na Uniwersytecie Warszawskim w 1976 roku, zatytułowana Liryka Stefana Gołębiowskiego oraz  dwa wojenne eseje autorstwa Marka Oryla z Żuromińskiej Grupy Historycznej: Wspomnienia wojenne Emilii Piekut oraz Bombenplatz Karau-niemiecki poligon lotniczy w Młudzynie. Zeszyt zamyka Wspomnienie o zmarłym w sierpniu b.r., naszym redakcyjnym koledze, Zbigniewie Rzeszutce autorstwa Wiktora Mieszkowskiego.

 Promocja, Jubileuszowego  30. numeru BZH byłą okazją do złożenia podziękowań partnerowi strategicznemu muzeum – firmie Cedrob S.A., a szczególnie jej prezesowi Panu Andrzejowi Goździkowskiemu za sfinansowanie wydawnictwa a także przekazanie wyrobów firmy Cedrob S.A. na spotkanie promocyjne. Podziękowania popłynęły również w kierunku prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Pana Henryka Grześkiewicza, za wkład pracy włożony w przygotowanie poczęstunku regionalnego dla uczestników Promocji, jak również do Państwa Anny i Krzysztofa Dudkiewiczów oraz Pani Krystyny Lejman.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych historią regionalną do sięgnięcia po nasz nowy Zeszyt, jak również po egzemplarze archiwalne.