Podstawa prawna BIP

Ustawa z dnia 06 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej i jej ponownym wykorzystaniu (Dz. U.  Nr 112, poz. 1198 z poźn. zm)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68)

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny tworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej (art. 8 udip).

Ustawa o dostępie do informacji publicznej, zobowiązuje do udostępniania informacji o sprawach publicznych władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, a w szczególności:

a) organy władzy publicznej;

b) organy samorządów gospodarczych i zawodowych;

c) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;

d) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;

e) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów;

f) organizacje związkowe i pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.);

g) partie polityczne.

Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty),
  • wstęp  na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek (Art. 10 ust. 1.)

System stron BIP dzieli się na:

  • stronę główną Biuletynu prowadzoną przez właściwego ministra (art. 9),

  • strony podmiotowe Biuletynu prowadzone samodzielnie przez poszczególne podmioty obowiązane,

Strona główna BIP funkcjonuje w adresie www.bip.gov.pl i jest aktualnie prowadzona przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Standardy tworzenia i prowadzenia stron BIP określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Na stronach BIP mogą być publikowane wyłącznie informacje publiczne. Zabrania się natomiast zamieszczania reklam i innych treści o charakterze komercyjnym oraz publikowania informacji zawierających niewyjaśnione skróty.

 Podstawową grupę informacji publicznych (minimalny zakres tematyczny), podlegających obowiązkowemu udostępnieniu na podmiotowych stronach BIP, określa ustawa o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie udip zezwala na publikowanie w Biuletynie innych informacji publicznych, które nie zostały ujęte w tej grupie. (art. 8 ust. 3).

Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: