Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, nazywanej dalej „Muzeum” jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1446), dalej nazywana „Ustawa”.

Informacje dotyczące zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania wymagane zgodnie z art. 11 Ustawy

I  Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

 1. Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum:
 • obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia o ile został podany i czasie pozyskania informacji,
 • obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 • Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za treść przetworzonych informacji publicznych udostępnionych na stronie BIP,
 • udostępnione na stronie BIP Muzeum informacje sektora publicznego zawierające dane osobowe mogą być ponownie wykorzystywane jeżeli treść, charakter, zakres i kontekst przetwarzania wskazują na to, że dane osobowe nie należą do sfery prywatności osoby fizycznej, a jednocześnie te dane stanowią o istocie informacji, która podlega ponownemu wykorzystywaniu,
 • udostępnione na stronie BIP Muzeum informacje sektora publicznego, mające cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych, do których Muzeum przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne, mogą być ponownie wykorzystywane pod warunkiem poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
 1. Warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania dla informacji udostępnianych na wniosek określa się odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
 1. Wniosek może być złożony osobiście w siedzibie Muzeum w godzinach 7:30–15:30 albo za pośrednictwem: poczty elektronicznej pod adresem: skansen@mwmskansen.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 64,09-200 Sierpc

II Informacja o opłatach za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

 1. Za przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymagające poniesienia dodatkowych kosztów, Muzeum pobiera opłaty na zasadach określonych w Ustawie.
 1. Przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie będą brane pod uwagę czynniki, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji:
 • koszty wytworzenia lub przekształcenia informacji w format wskazany we wniosku;
 • koszty kopiowania informacji;
 • koszty pracy pracownika Muzeum;
 • koszty przesłania informacji.
 1. Przy ustalaniu nakładanych opłat za ponowne wykorzystywanie udostępnianych lub przekazywanych informacji sektora publicznego w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym, do wysokości wynikającej z maksymalnych stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe (Dz. U. poz. 1011), będą uwzględniane koszty gromadzenia, produkowania, reprodukowania, rozpowszechniania, ochrony i ustalania praw wraz z rozsądnym zwrotem z inwestycji, nie wyższym niż 5 punktów procentowych powyżej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

III Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.

 1. Od oferty Muzeum zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub informacji o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie wnioskodawca może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.
 2. Od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie wnioskodawca może w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji złożyć odwołanie.
 3. Na ostateczną decyzję o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem Muzeum w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował:
Data publikacji:

Użytkownik Zmiana Data
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2021-02-18 11:12:00