Oferta pracy w dziale etnograficznym

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ogłasza nabór na stanowisko pracy asystent muzealny/adiunkt/kustosz* w dziale etnograficznym.

*Stanowisko uzależnione od posiadanych kwalifikacji kandydata na pracownika

 1. Wymagania:
 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia (uzupeł­niających studiów magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku etnografia, etnologia lub antropologia kulturowa;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
 • Dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, komunikatywność;
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

          Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy (w tym wolontariat, praktyki itp.) w instytucji kultury-minimum 2 lata;
 • umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej;
 • łatwość pisania teksów o charakterze naukowym lub popularnonaukowym.
 1. Podstawowy zakres obowiązków:
 • Prowadzenie badań z zakresu etnografii w szczególności zadań obejmujących obszar badawczy Muzeum;
 • Opracowanie naukowe zbiorów muzealnych;
 • Publikowanie własnych opracowań z zakresu problematyki etnograficznej/etnologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zakresu badawczego Muzeum;
 • prowadzenie kwerend muzealnych i naukowych;
 • Organizacja wystaw muzealnych, sporządzanie scenariuszy, nadzór merytoryczny nad ekspozycjami muzealnymi;
 • Reprezentowanie Muzeum na konferencjach naukowych, popularnonaukowych itp.;
 • Występowanie w mediach oraz udzielanie osobom zainteresowanym informacji o bieżących ekspozycjach oraz o tematach z zakresu etnografii. Popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum;
 • Przygotowanie i prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym dla dzieci i osób dorosłych, odczytów, prelekcji i innych imprez związanych z profilem działania Muzeum;
 • Udział w obsłudze ruchu turystycznego.
 1. Warunki pracy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • legitymacja pracownika muzeum, która upoważnia do darmowego wstępu do muzeów;
 • miejsce wykonywania pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen.

        Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik) Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy
 • Klauzula zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 • Jeśli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dostarcz nam również klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”.

KLAUZULA ZGODY do druku

Klauzula informacyjna:

 • Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 • W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z inspektorem ochrony danych pod adresem: dpo@mwmskansen.pllub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)) i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 • Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia. Dokumenty kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2024 r.  z adnotacją: „Oferta pracy do działu etnograficznego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji:

Użytkownik Zmiana Data
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2023-12-27 08:52:00
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2024-01-03 15:12:00
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2024-02-02 08:02:00