Dyrekcja

DYREKCJA

Dyrektor Muzeum

Jan Rzeszotarski

Tel: 24/275 28 83

skansen@mwmskansen.pl

Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, który jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o muzeach.

Dyrektor reprezentuje Muzeum na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1)  podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Muzeum na najwyższym poziomie;

2)  sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej;

3) wydawanie zarządzeń;

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;

5) przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

6) rozpatrywanie skarg i wniosków;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

8) zapewnienie udostępnienia informacji publicznej.

Dyrektor może powoływać zespoły zadaniowe, realizujące zadania merytoryczne, wykraczające poza zakres zadań przewidzianych dla jednej komórki organizacyjnej. Dyrektor powołuje zespół w drodze zarządzenia, określając w nim:

1) zadania zespołu;

2) okres działania zespołu;

3)  skład osobowy zespołu;

4) przewodniczącego zespołu

Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Administracji i Bezpieczeństwa Zbiorów oraz Zastępcy Dyrektora ds. Ekspozycji i Promocji.

W przypadku nieobecności w pracy Dyrektora lub braku możliwości pełnienia przez niego obowiązków służbowych, przy jednoczesnej nieobecności Zastępcy Dyrektora ds. Administracji i Bezpieczeństwa Zbiorów, w zakres praw i obowiązków Dyrektora wchodzi Zastępca Dyrektora ds. Ekspozycji i Promocji

 

Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Bezpieczeństwa Zbiorów

Bogusława Trojanowska

Tel: 24/275 28 83 wew. 205;

btrojanowska@mwmskansen.pl

 

Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora ds. Administracji i Bezpieczeństwa Zbiorów należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Muzeum;

2) sprawowanie nadzoru i realizowanie polityki bezpieczeństwa informacji;

3) sprawowanie nadzoru nad podległymi komórkami organizacyjnymi;

4) przygotowywanie projektów rzeczowo-finansowych planów działalności wynikających z planów pracy podległych komórek organizacyjnych;

5) sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją i rozliczeniem prowadzonych przez Muzeum remontów, inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych;

6) informowanie na bieżąco Dyrektora o wynikach podejmowanych działań oraz napotkanych trudnościach w realizacji zadań wykonywanych przez pracowników podległych komórek organizacyjnych;

7) podejmowanie inicjatyw mających na celu zwiększenie efektywności pracy.

 

Zastępca Dyrektora ds. Ekspozycji i Promocji

Marcin Baczewski

Tel: 24/275 28 83 wew. 246

m.baczewski@mwmskansen.pl

Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora ds. Ekspozycji i Promocji należy w szczególności:

1)  sprawowanie nadzoru nad podległymi komórkami organizacyjnymi;

2)  planowanie i podejmowanie zadań w zakresie komunikacji ze zwiedzającymi Muzeum (badania, wywiady, zbieranie i analizowanie efektywności realizowanych działań);

3)  przygotowywanie projektów rzeczowo-finansowych planów działalności wynikających z planów pracy podległych komórek organizacyjnych;

4)  informowanie na bieżąco Dyrektora o wynikach podejmowanych działań oraz napotkanych trudnościach w realizacji zadań wykonywanych przez pracowników podległych komórek organizacyjnych;

5)  podejmowanie inicjatyw mających na celu zwiększenie efektywności pracy.

 

Główna księgowa

Aleksandra Zdziebłowska

Tel.: 24/275 28 83 wew. 203

ksiegowosc@mwmskansen.pl

Główna Księgowa kieruje Działem Finansowym.

I Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1)  opracowanie projektu rocznego planu finansowego Muzeum;

2) prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości Muzeum;

3) dokonywanie wstępnej kontroli:

a)  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b)  kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

4)  sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonanych zadań oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej;

5)  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6)  przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych;

7) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozliczeń podatkowych i innych należności;

8) sprawowanie nadzoru nad ewidencją składników majątku Muzeum.

II.  Główny księgowy jest odpowiedzialny, w szczególności za:

  1. pokrywanie wydatków z właściwych środków na rachunku bankowym;
  2. terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
  3. terminową wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników;
  4. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz za należyte przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów finansowych.

III. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Głównego Księgowego obowiązków służbowych zastępstwo pełni pracownik Działu Finansowego wskazany w zakresie udzielonego mu przez Dyrektora upoważnienia

Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji:

Użytkownik Zmiana Data
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2021-02-16 10:50:00
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2022-12-02 12:26:00