Dyrekcja

DYREKCJA

Dyrektor Muzeum

Jan Rzeszotarski

Tel: 24/275 28 83

skansen@mwmskansen.pl

Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, który jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje go na zewnątrz, organizuje pracę Muzeum i odpowiada za całokształt jego działalności.

Do zakresu zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Muzeum;
 2. podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Muzeum na    najwyższym poziomie;
 3.  nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Muzeum;
 4. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej;
 5. wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Muzeum;
 6. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
 7.  przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

Zastępca dyrektora

Bogusława Trojanowska

Tel: 24/275 28 83 w. 25;

btrojanowska@mwmskansen.pl

Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy Zastępcy Dyrektora, powoływanym i odwoływanym przez niego, za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Do obowiązków Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem majątku Muzeum;

 1. wykonywanie zadań z zakresu oceny stanu technicznego obiektów Muzeum i ich prawidłowego zabezpieczenia, w tym m.in. przeglądy i analiza potrzeb Muzeum w zakresie remontów bieżących i kapitalnych, plany remontów, nadzór nad pracami remontowymi i przyjmowanie ich wykonania, nadzór nad pracami konserwatorskimi obiektów ruchomych i przyjmowanie ich wykonania;
 2. wykonywanie zadań z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego Muzeum oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 3.  sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i przeprowadzeniem spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych ;
 4.  wykonywanie zadań z zakresu bieżącej administracji, zaopatrzenia, transportu, spraw kadrowych pracowników;
 5. sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem planów i sprawozdań z działalności Muzeum oraz współtworzenie planów rozwoju Muzeum.

Główna księgowa

Anna Solka

Tel.: 24/275 28 83 w. 23

ksiegowosc@mwmskansen.pl

Główna Księgowa kieruje Działem Finansowym.

I.  Do zadań Głównej Księgowej należy prowadzenie we współpracy z Dyrektorem gospodarki finansowej Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 4. dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 5. opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Muzeum, nadzorowanie realizacji dochodów i wydatków oraz wykonania planu i jego zmian;

 

II.  Główna księgowa jest odpowiedzialna, w szczególności za:

 1. pokrywanie wydatków z właściwych środków na rachunku bankowym;
 2. terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 3. terminową wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników;
 4. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz za należyte przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów finansowych.

Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: 2013-01-24 13:50:03

Autor dokumentu: Anna Rzeszotarska
Rejestr zmian: [pokaż]

Rejestr zmian

Użytkownik Zmiana Data
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2013-01-24 13:51:45
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2013-01-24 13:50:41
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2013-01-24 13:49:59
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2013-01-24 13:45:37
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2013-01-24 13:45:00
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2013-01-24 13:42:06
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2013-01-24 13:40:21
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2013-01-24 13:36:52
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2012-09-18 14:18:39

Pokaż archiwum