Przedmiot i cele działalności

Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia zbiory w zakresie etnologii i nauk pokrewnych, dotyczących wsi mazowieckiej.

Muzeum informuje o treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia podstawowe wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną, umożliwia kontakt ze zbiorami, a także prowadzi badania naukowe i działalność oświatową.

Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:

1)     gromadzenie zabytków, dzieł sztuki i materiałów dokumentacyjnych określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów depozytów, wymiany;

2)     inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych;

3)     przechowywanie gromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

4)     zabezpieczenie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;

5)     urządzanie wystaw stałych i czasowych;

6)     organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;

7)     prowadzenie działalności edukacyjnej;

8)     popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;

9)     udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;

10) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie projektów związanych z zakresem działalności Muzeum;

1 1) organizowanie lub współorganizowanie spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem działalności Muzeum;

12) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

13) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie katalogów, przewodników wystaw materiałów informacyjnych z zakresu działalności Muzeum oraz wydawnictw naukowych;

14) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

 

 


Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: 2012-09-05 15:52:48

Autor dokumentu: Anna Rzeszotarska
Rejestr zmian: [pokaż]

Rejestr zmian

Użytkownik Zmiana Data
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2021-01-14 14:44:40
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2020-12-17 10:07:32
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2020-12-17 10:02:36
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2020-12-17 10:00:24
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2016-03-10 10:26:16
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2016-03-10 10:26:04
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2012-09-14 16:02:53

Pokaż archiwum