Przedmiot i cele działalności

Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia zbiory w zakresie etnologii i nauk pokrewnych, dotyczących wsi mazowieckiej.

Muzeum informuje o treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia podstawowe wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną, umożliwia kontakt ze zbiorami, a także prowadzi badania naukowe i działalność oświatową.

Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:

1) gromadzenie zabytków, dzieł sztuki i materiałów dokumentacyjnych określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów depozytów, wymiany;

2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych;

3) przechowywanie gromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

4) zabezpieczenie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;

5) urządzanie wystaw stałych i czasowych;

6) organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;

7) prowadzenie działalności edukacyjnej;

8) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;

9) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;

10) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie projektów związanych z zakresem działalności Muzeum;

1 1) organizowanie lub współorganizowanie spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem działalności Muzeum;

12) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

13) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie katalogów, przewodników wystaw materiałów informacyjnych z zakresu działalności Muzeum oraz wydawnictw naukowych;

14) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

 

Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: