Status prawny

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nr RIK /20/99.

Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem PRM/119/2014.

Muzeum posiada osobowość prawną.

Organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Siedzibą Muzeum jest miasto Sierpc, a terenem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład Muzeum wchodzi oddział – Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Akt utworzenia Muzeum: uchwała Nr 53/236/71 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sierpcu z dnia 24 marca 1971 r. w sprawie utworzenia Muzeum Etnograficznego w Sierpcu i nadanie mu Statutu z późn. zm., zmienionego zarządzeniem Nr 18/87 Wojewody Płockiego z dnia 11 czerwca 1987 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Z mocy prawa – na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia, w ramach zadań własnych z dniem 1 stycznia 1999 r. nastąpiło przejęcie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od Wojewody Płockiego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Statut Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu został zatwierdzony uchwałą Nr 536/LII/99 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, zmieniony uchwałą Nr 312/83/2000 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie zmian w statutach niektórych muzeów, uchwałą Nr 186/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2008r. w sprawie nowego brzmienia statutu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, uchwałą Nr 118/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie nowego brzmienia statutu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz zmieniony uchwałą Nr 18/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn. “Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, zmieniony uchwałą Nr 123/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019r. w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą “Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.

Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: