KONKURS ARCHITEKTONICZNY DWUETAPOWY REALIZACYJNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI REWITALIZACJI I ADAPTACJI DLA CELÓW MUZEALNYCH, KULTURALNYCH I NAUKOWYCH ZESPOŁU PAŁACOWEGO I ZAŁOŻENIA OBRONNEGO W BIEŻUNIU

Konkurs SARP nr 1044

ORGANIZATOR:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ul. Narutowicza 64

09-200 Sierpc

przy udziale

Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich

ul. Foksal 2,

00-366 Warszawa

Strona internetowa Konkursu:  https://konkurs-biezun.sarp.warszawa.pl

 1. Konkurs jest konkursem realizacyjno-studialnym tzn. takim, w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie Pracy konkursowej. Przedmiot usługi został opisany w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji Zespołu pałacowego Bieżuń, w obszarze wskazanym w Załączniku nr 7a do regulaminu konkursu, jako zakres opracowania konkursowego.
 3. Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, składanie Opracowań studialnych i Prac konkursowych, składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Organizatorem, a Uczestnikiem konkursu lub podmiotami zainteresowanymi udziałem w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest w niniejszym Konkursie Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK) za wyjątkami określonymi w Regulaminie konkursu a dotyczącymi Opracowań studialnych i Prac konkursowych.
 4. Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i dwuetapowego.

a) Etap Kwalifikacyjny:

 • Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV Regulaminu w terminie określonym w Harmonogramie konkursu;
 • Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania Opracowań studialnych Uczestników konkursu spełniających określone przez Organizatora obiektywne wymagania określone w Rozdziale IV Regulaminu.

b) Etap I – składanie Opracowań studialnych:

 • Składanie Opracowań studialnych przez Uczestników konkursu zaproszonych do składania Opracowań studialnych na podstawie wniosków o dopuszczenie w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, formę opracowania oraz sposób prezentacji Opracowań studialnych zostały określone w Rozdziale V Regulaminu;
 • Ocena zanonimizowanych Opracowań studialnych przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów określonych w Rozdziale VI Regulaminu oraz wyłonienie pięciu (5) najlepszych Opracowań studialnych odpowiadających wymaganiom określonym w Regulaminie, które zostaną zakwalifikowane do Etapu II Konkursu;
 • Zaproszenie do składania Prac konkursowych Uczestników konkursu, których Opracowania studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu.

c) Etap II – składanie Prac Konkursowych:

 • Składanie Prac konkursowych przez Uczestników konkursu, których Opracowania studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, formę opracowania oraz sposób prezentacji Prac konkursowych zostały określone w Rozdziale VII Regulaminu;
 • Ocena zanonimizowanych Prac konkursowych przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów określonych w Rozdziale VIII Regulaminu oraz wybór najlepszej Pracy konkursowej (I Nagroda) i przyznanie pozostałych Nagród zgodnie
  z postanowieniami Rozdziału IX Regulaminu;
 • Zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiającego rozstrzygnięcia konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu;
 • Uprawomocnienie się wyników rozstrzygnięcia Konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z pełną dokumentacją znajdują się pod adresem https://konkurs-biezun.sarp.warszawa.pl

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epk.sarp.pl/

Załącznik:

Ogłoszenie o konkursie nr 2023S 132-421842

Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: