Gospodarka budżetowa

GOSPODARKA BUDŻETOWA

 Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Muzeum z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Źródłami finansowania działalności Muzeum są :

1)      przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

2)      przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

3)      dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub budżetu województwa mazowieckiego;

4)      środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

 

Województwo Mazowieckie przekazuje Muzeum środki finansowe w formie dotacji:

1)     podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

2)     celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; 3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów

Dyrektor jest zobowiązany do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania

Zaciąganie przez Muzeum kredytu lub pożyczki wymaga uzyskania zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Dyrektor zapewnia terminowe sporządzanie rocznego sprawozdanie finansowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako działalność dodatkową, działalność gospodarczą, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:

 1) świadczenia usług:

a)    hotelarskich,

b)    nauki jazdy konnej;

c)     transportu konnego,

d)    technicznych i konserwatorskich w oparciu o posiadane zaplecze i sprzęt;

2) sprzedaży:

a)     książek, pamiątek, obiektów sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego,

b)     roślin uprawnych i produktów pochodzenia roślinnego z własnych upraw;

3)  usług gastronomicznych;

4)  wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum;

5)  wykonywania opracowań, projektów i ekspertyz w specjalizacjach reprezentowanych w Muzeum;

6)  przygotowania kwerend źródeł i materiałów archiwalnych;

7)  udostępniania muzealiów do reprodukowania, filmowania, kopiowania i fotografowania.

Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.


Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: 2012-08-20 18:10:30

Autor dokumentu: Anna Rzeszotarska
Rejestr zmian: [pokaż]

Rejestr zmian

Użytkownik Zmiana Data
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2021-01-14 15:17:09
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2020-12-17 09:25:48
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2020-12-17 09:23:43
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2020-12-17 09:20:39
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2020-12-17 09:18:31
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2020-12-17 09:17:30
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2020-12-17 09:15:22
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2020-12-17 09:13:59
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2012-09-18 14:27:23

Pokaż archiwum