Rejestry, ewidencje, archiwa

1. Dział Inwentarzy:

 • Księgi inwentarzowe muzealiów etnograficznych
 • Księga inwentarzowa obiektów nieruchomych
 • Księga inwentarzowa kopii obiektów nieruchomych
 • Księga depozytów
 • Katalogi: karty ewidencyjne muzealiów, karty naukowe, karty magazynowe
 • Ewidencja zbiorów w wersji elektronicznej – program inwentarzowy MONA
 • Umowy, protokoły, wykazy obiektów wypożyczanych
 • Rejestr referentek i plombownic
 • Rejestr wniosków finansowych

2. Archiwum  zakładowe:

 • wykaz spisów zdawczo-odbiorczych kat A i B
 • spisy zdawczo-odbiorcze
 • spis dokumentacji pozostałej w archiwum
 • spis dokumentacji audiowizualnej
 • karty badań terenowych
 • rejestr dokumentów wypożyczanych/ udostępnianych z archiwum zakładowego

3. Dział Upowszechniania i Promocji:

 • Rejestr dokumentacji audiowizualnej (zdjęcia, filmy)
 • Rejestr wniosków finansowych
 • Ewidencja zwiedzających

4. Biblioteka:

 • Księga inwentarzowa księgozbioru Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (katalog główny)
 • Księga inwentarzowa czasopism
 • Księga inwentarzowa katalogów
 • Katalog elektroniczny – program LIBRA
 • Zbiory specjalne
 • Rejestr korzystających z czytelni
 • Karty wypożyczeń
 • Rejestr nr ISBN i ISSN

5. Dział Finansowy:

 • Księgi rachunkowe
 • Ewidencja przedmiotów nietrwałych
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmioty niematerialne
 • Ewidencja ilościowa
 • Ewidencja aktywów obrotowych
 • Rejestr wniosków finansowych
 • Rejestr umów
 • Rejestry sprzedaży

6. Dział Administracji i Inwestycji:

 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • Dzienniki korespondencji
 • Rejestr pracowników
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr nagan
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr kontroli
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr pieczątek
 • Rejestr legitymacji służbowych
 • Ewidencja czasu pracy
 • Ewidencja szkoleń
 • Rejestr zamówień publicznych powyżej 14 000 euro
 • Rejestr wniosków finansowych
 • Kartoteka magazynowa

7. Dział Przyrodniczy:

 • Ewidencja inwentarza żywego
 • Rejestr wniosków finansowych

8. Dział Budowlano – Techniczny:

 • Rejestr wniosków finansowych

9. Dział Konserwatorski:

 • Rejestr wniosków finansowych

10. Dział Etnografii:

 • Rejestr wniosków finansowych

11. Oddział Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu:

 • Księga inwentarzowa muzealiów etnograficznych
 • Księga inwentarzowa muzealiów artystyczno-historycznych
 • Księga inwentarzowa muzealiów „Dom poety”
 • Księga depozytu
 • Ewidencja zbiorów w wersji elektronicznej – program inwentarzowy MONA
 • Księgozbiór Muzeum
 • Księgozbiór Gołębiowskiego
 • Księgozbiór biblioteki medycznej
 • Rejestr korzystających z biblioteki i wypożyczeń
 • Katalogi: karty ewidencyjne muzealiów
 • Umowy, protokoły, wykazy obiektów wypożyczanych
 • Ewidencja zwiedzających
 • Dziennik korespondencji
 • Rejestr wniosków finansowych
 • Książka kontroli

Zasady udostępniania:

 1. Dane zawarte w księgach inwentarzowych muzealiów są udostępniane do celów badawczych i naukowych, na pisemny wniosek z uzasadnieniem, kierowany do Dyrektora Muzeum.
 2. Udostępniane dane są do wglądu w siedzibie Muzeum.
 3. Udostępniane są dane za wyjątkiem informacji niejawnych, informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów lub chronionych prawem autorskim oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: