Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

SPOSOBY STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

1) Statut – nadaje organizator

2) Regulamin organizacyjny – nadaje Dyrektor, w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców, określając w nim w szczególności: strukturę organizacyjną Muzeum, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, zadania kierujących komórkami organizacyjnymi,  zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej oraz zasady zastępowania osoby kierującej Muzeum  w czasie jej nieobecności.

3) „Instrukcja kancelaryjna”, „Rzeczowy wykaz akt”, „Instrukcja archiwalna” regulujące postępowanie kancelaryjne oraz zasady postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Muzeum – nadaje dyrektor w drodze zarządzeń;

4) „Instrukcja obiegu dokumentów, kontroli wewnętrznej finansowej i merytorycznej oraz archiwizowania dokumentów księgowych” regulująca obieg dokumentów w Muzeum – nadaje dyrektor w drodze zarządzeń;

5) Zasady prowadzenia polityki rachunkowości w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z Planem kont – wprowadzone przez dyrektora w drodze zarządzenia;

6) „Regulamin Pracy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” regulujący wewnętrzny porządek i rozkład czasu pracy w Muzeum – nadaje dyrektor w drodze zarządzenia;

7) „Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” regulujący warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą przysługujących pracownikom Muzeum, wykaz stanowisk, tabele zaszeregowania – nadaje dyrektor w drodze zarządzenia;

8)  Inne zarządzenia, regulaminy i akty wewnętrzne nadawane przez dyrektora w sferze organizacyjnej i merytorycznej wynikające z obowiązujących przepisów prawa i zmierzające do prawidłowego funkcjonowania Muzeum.

 

Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: