Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

SPOSOBY STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

1) Statut – nadaje organizator

2) Regulamin organizacyjny – nadaje Dyrektor w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa, określając w nim w szczególności: strukturę organizacyjną Muzeum, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Muzeum, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Muzeum, zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej Muzeum, zasady zastępowania osoby kierującej Muzeum w czasie jej nieobecności, a także zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism w Muzeum;

3) „Instrukcja kancelaryjna”, „Rzeczowy wykaz akt”, „Instrukcja archiwalna” regulujące postępowanie kancelaryjne oraz zasady postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Muzeum – nadaje dyrektor w drodze zarządzeń;

4) „Instrukcja obiegu dokumentów, kontroli wewnętrznej finansowej i merytorycznej oraz archiwizowania dokumentów księgowych” regulująca obieg dokumentów w Muzeum – nadaje dyrektor w drodze zarządzeń;

5) Zasady prowadzenia polityki rachunkowości w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z Planem kont – wprowadzone przez dyrektora w drodze zarządzenia;

6) „Regulamin Pracy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” regulujący wewnętrzny porządek i rozkład czasu pracy w Muzeum – nadaje dyrektor w drodze zarządzenia;

7) „Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” regulujący warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą przysługujących pracownikom Muzeum, wykaz stanowisk, tabele zaszeregowania – nadaje dyrektor w drodze zarządzenia;

8)  Inne zarządzenia, regulaminy i akty wewnętrzne nadawane przez dyrektora w sferze organizacyjnej i merytorycznej wynikające z obowiązujących przepisów prawa i zmierzające do prawidłowego funkcjonowania Muzeum.

 


Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: 2012-08-20 18:04:27

Autor dokumentu: Anna Rzeszotarska
Rejestr zmian: [pokaż]

Rejestr zmian

Użytkownik Zmiana Data
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2012-09-18 14:22:53