Sposoby załatwiania i przyjmowania spraw

1. Wszelkie sprawy związane z działalnością Muzeum można zgłaszać w następujący sposób:

  •  osobiście w sekretariacie Muzeum (skansen) ul. Narutowicza 64 od poniedziałku do piątku w godz.  7:30-15:30,
  •  pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64,
  •  telefonicznie/faksem : 24/275 28 83, 24/275 58 20,
  •  drogą elektroniczną – e-mail: skansen@mwmskansen.pl

2. Wszystkie pisma wpływające do Muzeum Wsi Mazowieckiej są rejestrowane w Dzienniku korespondencji i po dekretacji Dyrektora lub osoby upoważnionej załatwiane są przez poszczególne komórki organizacyjne.
3. Osoby zainteresowane wniesieniem skarg i wniosków dotyczących działalności Muzeum przyjmowane są przez dyrektora i zastępcę dyrektora w poniedziałki w godz. 8.00-15.00. Pozostali pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Muzeum.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie a także ustnie do protokołu .
Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Muzeum oraz przyjmowane ustnie do protokołu przez poszczególne stanowiska pracy przekazywane są do Działu Administracji i Inwestycji (Sekretariat) celem ich rejestracji i przekazania do rozpatrzenia według właściwości.

Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: