Sposoby załatwiania i przyjmowania spraw

1. Wszelkie sprawy związane z działalnością Muzeum można zgłaszać w następujący sposób:

 •  osobiście w sekretariacie Muzeum (skansen) ul. Narutowicza 64 od poniedziałku do piątku w godz.  7:30-15:30,
 •  pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64,
 •  telefonicznie/faksem : 24/275 28 83, 24/275 58 20,
 •  drogą elektroniczną – e-mail: skansen@mwmskansen.pl

2. Wszystkie pisma wpływające do Muzeum Wsi Mazowieckiej są rejestrowane w Dzienniku korespondencji i po dekretacji Dyrektora lub osoby upoważnionej załatwiane są przez poszczególne komórki organizacyjne.
3. Osoby zainteresowane wniesieniem skarg i wniosków dotyczących działalności Muzeum przyjmowane są przez dyrektora i zastępcę dyrektora w poniedziałki w godz. 8.00-15.00. Pozostali pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Muzeum.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie a także ustnie do protokołu .
Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Muzeum oraz przyjmowane ustnie do protokołu przez poszczególne stanowiska pracy przekazywane są do Działu Administracji i Inwestycji (Sekretariat) celem ich rejestracji i przekazania do rozpatrzenia według właściwości.

 

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Podstawa prawna

 1. Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: (Dz.U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., nr 5, poz.46),
 3. Regulamin organizacyjny Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

§1

 1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 2. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 3. Osoby zainteresowane wniesieniem skarg i wniosków dotyczących działalności Muzeum przyjmowani są przez:
  1. dyrektora,
  2. zastępcę dyrektora

w poniedziałki w godz. 8.00-15.00 .

 1. Pozostali pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy muzeum.
 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie a także ustnie do protokołu, którego wzór stanowi załącznik 1 do zarządzenia.
 3. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Muzeum oraz przyjmowane ustnie do protokołu przez poszczególne stanowiska pracy przekazywane są do Działu Administracji i Inwestycji (Sekretariat) celem ich rejestracji i przekazania do rozpatrzenia według właściwości.
 4. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Dział Administracji i Inwestycji w sposób określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.
 5. Rejestr skarg i wniosków uwzględnia następujące rubryki:
  1. liczba porządkowa,
  2. data wpływu skargi/wniosku,
  3. adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
  4. informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,
  5. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,
  6. termin załatwienia skargi/wniosku,
  7. krotka informacja o sposobie załatwiania sprawy
 6. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości Muzeum.

§2

 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.
 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.
 3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji Muzeum, Muzeum rejestruje, a następnie zawiadamia wnoszącego aby zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ (kopię pisma zostawia w dokumentacji Muzeum.

§3

 1. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji muzeum, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością nie później niż w terminie 7 dni, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę, wskazując właściwy organ. Kopię pisma pozostawia się w dokumentacji.
 2. Pismo w sprawie przekazania skargi/wniosku wydaje się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Regulaminu.

§4

Skargi/wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

§5

 1. Odpowiedź na skargi/wnioski podpisuje dyrektor, a w czasie jego nieobecności zastępca dyrektora.
 2. Rozpatrywanie skarg/wniosków należy do pracowników Muzeum, zgodnie z zakresem obowiązków oraz prowadzonych spraw
 3. Dyrektor / zastępca dyrektora wskazuje pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie skargi/wniosku.
 4. Pracownik zobowiązany jest do sporządzenia następującej dokumentacji:
  1. oryginał skargi/wniosku,
  2. zawiadomienie informujące o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego załącznik nr 4 do zarządzenia,
  3. materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
  4. odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
  5. inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
 5. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
  1. oznaczenie działu/oddziału, od którego pochodzi,
  2. wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
  3. imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
 6. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przekazywana jest do Działu Administracji i Inwestycji..

§6

 1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.
 2. W ciągu miesiąca załatwiane są sprawy wymagające postępowania.
 3. Skargę/wniosek rozpatruje się zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

§7

 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się odpowiednio w przypadku skargi lub wniosku – zgodnie ze wzorami określonymi w załączniku nr 5 i 6 do Regulaminu.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.pdf 

Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji:

Użytkownik Zmiana Data
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2024-02-01 11:40:00