Tryb działania Muzeum

TRYB DZIAŁANIA MUZEUM

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. z 1997r. Nr 5 poz. 24 z późn.  zm.[1]);

2) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (t. jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 406)

3) uchwały Nr 53/236/71 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sierpcu z dnia 24 marca 1971 r. w sprawie utworzenia Muzeum Etnograficznego w Sierpcu, zmienionej zarządzeniem Nr 18/87 Wojewody Płockiego z dnia 11 czerwca 1987 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu;

4) statutu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu nadanego uchwałą Nr 123/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą  “Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2005r. Nr 64, poz.565, z 2007 r. Nr 136 poz. 956 raz 2011 r. Nr 207, poz.1230.

 


Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: