Tryb działania władz publicznych

TRYB DZIAŁANIA WŁADZ PUBLICZNYCH

Organem zarządzającym Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jest Dyrektor.

Dyrektor reprezentuje Muzeum na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o muzeach.

Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora, powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora, za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego. Odwołanie Zastępcy Dyrektora nie wymaga zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego w przypadku wniosku Zastępcy Dyrektora o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.

Dyrektor jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych oraz majątkowych.

Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

Główny Księgowy lub osoba przez niego upoważniona, składa podpis na dokumencie dotyczącym czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie finansowe.

Dyrektor, w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców, nadaje Muzeum regulamin organizacyjny, określając w nim w szczególności: strukturę organizacyjną Muzeum, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, zadania kierujących komórkami organizacyjnymi, zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej oraz zasady zastępowania osoby kierującej Muzeum w czasie jej nieobecności.

Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: