CENNIK – DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

 

 

 

Przewodnik Muzeum – jęz. polski

w wyznaczonych godzinach

od LISTOPADA do MARCA – bilet/osoba

 

1,00 zł

 

 

Przewodnik Muzeum – jęz. polski

w wyznaczonych godzinach

od KWIETNIA do PAŹDZIERNIKA – bilet/osoba

 

10,00 zł

 

 

Przewodnik Muzeum, grupa do 14 osób –

j. polski – cena od grupy

 

70,00 zł

 

 

Przewodnik Muzeum grupa od 15 osób –

j. polski – bilet/osoba

 

5,00 zł

 

 

Przewodnik Muzeum, grupa do 14 osób –

j. angielki/ niemiecki – cena od grupy [Jeśli przewodnik jest dostępny]

 

80,00 zł

 

 

Przewodnik Muzeum grupa od 15 osób –

j. angielski/ niemiecki – bilet/osoba [Jeśli przewodnik jest dostępny]

 

6,00 zł

 

 

Przewodnik- zwiedzanie po godzinach otwarcia Muzeum – jęz. polski – bilet/osoba

 

15,00 zł

 

 

Przewodnik- zwiedzanie po godzinach otwarcia Muzeum – jęz. obcy- bilet/osoba

 

17,00 zł

 

 

Wypożyczenie Audioprzewodnika, bilet-osoba

 

5,00 zł

 

 

Wypożyczenie słuchawek do Audioprzewodnika, bilet – osoba

 

1,00 zł

 

 

Przewodnik Muzeum w wyznaczonych godzinach – jęz. polski

od LISTOPADA do MARCA – bilet/osoba CKR*

 

1,00 zł

 

 

Przewodnik Muzeum w wyznaczonych godzinach – jęz. polski

od KWIETNIA do PAŹDZIERNIKA – bilet/osoba CKR

 

9,00 zł

 

 

Lekcja tematyczna – bilet/osoba

 • Magia i wierzenia
 • Nie święci garnki lepią
 • Chrzciny, wesele, pogrzeb – zwyczaje i obrzędy rodzinne
 • Gry i zabawy naszych dziadków
 • W Wojciechowej chałupie

 

4,00 zł

 

 

Warsztaty – bilet/ osoba

 • Rózgi, kleksy i fajerki. Dziecko w rodzinie wiejskiej na początku XX w.
 • Tajemnice krosna tkackiego, moja własna tkanina
 • Plastyka obrzędowa – wyrób kwiatów z bibuły
 • Len – od ziarenka do nitki
 • Barwny świat ludowych wycinanek
 • Od ziarenka do chleba
 • Ziołolecznictwo wiejskie
 • Warsztaty choinkowe- zabawka choinkowa 
 • Warsztaty choinkowe – karta świąteczna
 • Warsztaty wielkanocne – palmy i pisanki
 • Warsztaty wielkanocne – karta świąteczna
 • Wieczory andrzejkowe

 

8,00 zł

 

 

Warsztaty – bilet/ osoba

 • Na szkle malowane
 • Uczymy się kaligrafii
 • Skarby pszczelej rodziny

 

14,00 zł

 

 

Pokazy zajęć wiejskich i rzemiosła – grupa do 25 osób

 • Tradycyjne zajęcia wiejskie –  wyrób masła
 • W wiejskiej kuźni – pokaz pracy kowala
 • Warsztat pracy wiejskiego plecionkarza

 

 

200,00 zł/ grupa

 

 

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza – bilet-osoba

 • W zagrodzie dziadka
 • W ogródku u babci
 • Ścieżka przyrodniczo- edukacyjna w parku dworskim
 • Ścieżka przyrodniczo- edukacyjna w  lesie grądowym
 • Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza ornitologiczna

 

 

8,00 zł

 

 

Gra terenowa W zagrodzie, chałupie, dworze. Tajemnice wiejskiej architektury – zestaw indywidualny

 

2,00 zł

 

 

Program edukacyjny  Andrzejki w skansenie – bilet/osoba

W cenę programu wliczone są:

 • Wstęp na teren skansenu – bilet ulgowy
 • Udział w warsztatach Wieczory andrzejkowe
 • Zwiedzanie ekspozycji muzealnej z przewodnikiem

 

20,00 zł

 

 

Program edukacyjny Zima w skansenie – warsztaty choinkowe/ karta świąteczna bilet/osoba

W cenę programów wliczone są:

 • Wstęp na teren skansenu– bilet ulgowy
 • Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Boże Narodzenie na Mazowszu”
 • Warsztaty choinkowe (do wyboru: wykonanie ozdoby choinkowej lub karty świątecznej)
 • Kulig lub przejazd wozem po terenie ekspozycji
 • Ognisko (czas trwania ogniska: 40 min.)

 

30,00 zł

 

 

Program edukacyjny Zima na szkle malowana – bilet/ osoba

W cenę programu wliczone są:

 • Wstęp na teren skansenu– bilet ulgowy
 • Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Boże Narodzenie na Mazowszu”
 • Warsztaty Na szkle malowane – motywy zimowe
 • Kulig lub przejazd wozem po terenie ekspozycji

 

30,00 zł

 

 

Program edukacyjny Mikołajki w skansenie – bilet/osoba

W cenę programu wliczone są:

 • Wstęp na teren skansenu– bilet ulgowy
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Boże Narodzenie na Mazowszu”
 • Kulig lub przejazd wozem po terenie ekspozycji

 

25,00 zł

 

 

Program edukacyjny Zwyczaje wiosenne na Mazowszu – bilet/osoba

W cenę programu wliczone są:

 • Wstęp na teren skansenu– bilet ulgowy
 • Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Wielkanoc na Mazowszu”
 • Warsztaty wielkanocne (do wyboru: wykonanie palmy i pisanki wielkanocnej lub karty świątecznej)
 • Przejazd wozem po terenie ekspozycji
 • Ognisko (czas trwania ogniska: 40 min.)

 

30,00 zł

 

 

Program edukacyjny Wiosna w ulu – bilet/ osoba

W cenę programu wliczone są:

 • Wstęp na teren skansenu– bilet ulgowy
 • Zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji muzealnej
 • Warsztaty Skarby pszczelej rodziny
 • Przejazd wozem po terenie ekspozycji

 

30,00 zł

 

 

Program edukacyjny Powitanie wiosny w skansenie– bilet/osoba

W cenę programu wliczone są:

 • Wstęp na teren skansenu– bilet ulgowy
 • Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Wielkanoc na Mazowszu”
 • Przejazd wozem
 • Ognisko

 

25,00 zł

 

 

Program edukacyjny Andrzejki w ratuszu bilet/osoba

W cenę programu wliczone są:

 • Udział w warsztatach Wieczory andrzejkowe
 • Zwiedzanie aktualnie prezentowanej wystawy czasowej

 

9,00 zł

 

 

Program edukacyjny Zwyczaje wiosenne w ratuszu – bilet/osoba

W cenę programu wliczone są:

 • Udział w zajęciach Warsztaty wielkanocne (do wyboru: wykonanie palmy i pisanki lub karty świątecznej)
 • Zwiedzanie aktualnie prezentowanej wystawy czasowej

 

9,00 zł

 

 

Programy edukacyjne Zima i Ferie w ratuszu – bilet/osoba

W cenę programu wliczone są:

 • Udział w zajęciach Warsztaty choinkowe (do wyboru: wykonanie zabawki choinkowej lub karty świątecznej)
 • Zwiedzanie aktualnie prezentowanej wystawy czasowej

 

 

9,00 zł

 

 

Program edukacyjny Zima w ratuszu – Na szkle malowane – bilet/osoba


W cenę programu wliczone są:

 

 • Udział w warsztatach Na szkle malowane
 • Zwiedzanie aktualnie prezentowanej wystawy czasowej

 

 

 

15,00 zł

 

 

MMM w Bieżuniu

Program edukacyjny Od znachora do doktora

W cenę programu wliczone są:

 

 • Udział w warsztatach Od znachora do doktora
 • Zwiedzanie aktualnie prezentowanej wystawy czasowej


 

9,00 zł

 

* Opłata dotyczy wyłącznie zwiedzających indywidualnie. Grupy zorganizowane ponoszą opłatę zgodną z Cennikiem.

 SZCZEGÓŁOWE OPISY ZAJĘĆ – przejdź

THE PRICE LIST – EDUCATION ACTIVITY

 

Museum guide – Polish language

at scheduled hours

from NOVEMBER to MARCH – ticket/person 

 

1 zł

 

Museum guide – Polish language

at scheduled hours

from APRIL to OCTOBER – ticket/person

 

10 zł

 

Museum guide, a group up to 14 people –

Polish language – price per group

70 zł

 

Museum guide, over 15 people –

Polish language – price/person

5 zł

 

Museum guide, a group up to 14 people –

English language/German language – price per group [if a guide is available]

 

80 zł

 

Museum guide, over 15 people –

English language/German language – price/person [if a guide is available]

6 zł

 

Guide – sightseeing after the Museum’s opening hours –

Polish language – ticket/person

15 zł

 

Guide – sightseeing after the Museum’s opening hours –

foreign language – ticket/person

17 zł

 

Audioguide hire, ticket – person

5 zł

 

Audioguide’s headphones hire, ticket – person

1 zł

 

Museum guide at scheduled hours – Polish language

from NOVEMBER to MARCH – ticket/person CKR

1 zł

 

Museum guide at scheduled hours – Polish language

from APRIL to OCTOBER – ticket/person CKR

9 zł

 

Thematic lesson – ticket/person

 • Magic and beliefs
 • “Nie święci garnki lepią” – clay pottery
 • Christening, wedding and funeral – family customs and rituals
 • Games and plays of our grandparents
 • In Wojciech’s cottage  

 

 

 

4 zł

 

Workshops – ticket/person

 • Sticks, blobs, and stove lids. A child in a village family at the beginning of 20th century.
 • Secrets of a weaving loom, my own fabric
 •  Ritual art – making crepe paper flowers
 • Flax – from a grain to a thread
 • Colourful world of folk cut-outs
 • From a grain to bread
 • Folk herbal medicine
 • Christmas workshops – Christmas toy
 • Christmas workshops – Christmas card
 • Easter workshops – palms and Easter eggs
 • Easter workshops – Easter cards
 • St. Andrew’s evenings  

 

 

 

 

 

 

 

8 zł

 

Workshops – ticket/person

 • Painting on glass
 • We learn calligraphy
 • Treasures of bee family

 

 

14 zł

 

Presentations of village activities and handicraft – a group up to 25 people

 • Traditional village activities – butter making
 • In a village smithy – presentation of a smith’s work
 • Village basket maker’s workshop

 

 

200 zł/group

 

Education-nature paths – ticket/person

 • In a granddad’s farm
 • In a grandma’s garden
 • Education-nature path in a manor park
 • Education-nature path in an oak-hornbeam forest
 • Education-nature path – ornithological

 

 

 

8 zł

 

Outdoor game In a farm, cottage, manor house. Secrets of a village architecture – individual set

2 zł

 

Educational programme – St. Andrew’s day in the open-air museum – ticket/person

The programme price includes:

 • the open-air museum’s entry – concessionary ticket
 • participation in St. Andrews evening
 • exhibition sightseeing with a guide

 

 

 

20 zł

 

Educational programme – Winter in the open-air museum – Christmas workshops / Christmas card

ticket/person

The programmes prices include:

 • the open-air museum’s entry – concessionary ticket
 • sightseeing of the “Christmas in Masovia region” exhibition with a guide
 • Christmas workshops (at choice: a Christmas decoration or a Christmas card making)
 • sleigh ride or cart ride within the museum’s premises
 • bonfire (bonfire length: 40 minutes)

 

 

 

 

 

 

30 zł

 

Educational programme – Winter painted on glass – ticket/person

The programme price includes:

 • the open-air museum’s entry – concessionary ticket
 • sightseeing of the “Christmas in Masovia region” exhibition with a guide
 • Painting on glass workshops – winter motifs
 • sleigh ride or cart ride within the museum’s premises

 

 

 

30 zł

 

Educational programme St. Nicholas Day – ticket/person

The programme price includes:

 • the open-air museum’s entry – concessionary ticket
 • meeting with Santa Claus
 • sightseeing of the “Christmas in Masovia region” exhibition with a guide
 • sleigh ride or cart ride within the museum’s premises

 

 

25 zł

 

Educational programme Spring customs in Masovia region – ticket/person

The programme price includes:

 • the open-air museum’s entry – concessionary ticket
 • sightseeing of the “Easter in Masovia region” exhibition with a guide
 • Easter workshops (at choice: palm and Easter egg, or Easter card making)
 • cart ride within the museum’s premises
 • bonfire (bonfire length: 40 minutes)

 

 

30 zł

 

Educational programme Spring in a beehive – ticket/person

The programme price includes:

 • the open-air museum’s entry – concessionary ticket
 • exhibition sightseeing with a guide
 • workshops Secrets of a bee family
 • cart ride within the museum’s premises

 

 

30 zł

 

Educational programme Spring greeting in the open-air museum – ticket/person

The programme price includes:

 • the open-air museum’s entry – concessionary ticket
 • sightseeing of the “Easter in Masovia region” exhibition with a guide
 • cart ride
 • bonfire

25 zł

 

Educational programme St. Andrew’s Day in the town hall – ticket/person

The programme price includes:

 • participation in St. Andrew’s evenings
 • sightseeing of a currently presented temporal exhibition

 

9 zł

 

Educational programme Spring customs in the town hall – ticket/person

The programme price includes:

 • participation in Easter workshops (at choice: palm and Easter egg, or Easter card making)
 • sightseeing of a currently presented temporal exhibition

 

9 zł

 

Educational programmes Winter and Winter holidays in the town hall – ticket/person

The programme price includes:

 • participation in Christmas workshops (at choice: a Christmas decoration or a Christmas card making)
 • sightseeing of a currently presented temporal exhibition

 

9 zł

 

Educational programme Winter in the town hallPainting on glass – ticket/person

 The programme price includes:

 • participation in Painting on glass workshops
 • sightseeing of a currently presented temporal exhibition

 

15 zł

 

The Museum of the Small Town in Bieżuń

Educational programme From a folk healer to a doctor

The programme price includes:

 • participation in workshops From a folk healer to a doctor
 • sightseeing of a currently presented temporal exhibition

 

9 zł