Konkursy – Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Wybierz rodzaj zajęcia

Konkurs trwa do 16 maja 2022 r.
Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat, którzy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych.
Jego celem jest:
 • - pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu specjalistycznego ich rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych;
 • - kształtowanie upodobań artystycznych oraz plastycznych;
 • - rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej sztuką;
 • - kształtowanie, poprzez działalność plastyczną, osobowości dziecka otwartej na drugiego człowieka;
 • - pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

 • Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • - poznanie zbiorów określonego muzeum;
 • - dokonanie wyboru obiektu muzealnego, eksponatu, zdarzenia związanego ze zwiedzaną ekspozycją lub naukowo-badawczym, czy też konserwatorskim procesem działalności muzealnej, które wywarły największe wrażenie na uczestniku Konkursu;
 • - wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej bądź charakteryzujących specyfikę działalności danego muzeum i tzw. „zaplecza muzealnego” (pracownie konserwatorskie, systemy ochrony zabytków, magazyny, itp.);
 • - technika pracy plastycznej - dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, collage, itp.), format - minimum A-4, maximum A-1;
 • - dostarczenie pracy osobiście, pocztą lub kurierem na własny koszt, w terminie do 16 maja 2022 r. na adres:

 • MUZEUM MAŁEGO MIASTA W BIEŻUNIU
  ODDZIAŁ MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
  UL. ZAMKOWA 2
  09-320 BIEŻUŃ
  tel. (023) 657 80 45
  z dopiskiem: „Moja Przygoda w Muzeum” (eliminacje wstępne)
 • - dostarczenie do pracy konkursowej czytelnej informacji (nie podklejać) dotyczącej uczestnika konkursu (załącznik Nr 1);
 • - dostarczenie wraz z pracą podpisanej Zgody na przetwarzanie danych osobowych i Zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik Nr 2 ).


 • Honorowy Patronat nad projektem objęli: Marszałek Województwa MazowieckiegoMazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie oraz Starosta Żuromiński.

   
  Skansen Sierpc - plakat - starszy mężczyzna pochylony nad maszyną do pisania, tytuł - Dwudziesty siódmy Wojewódzki Konkurs Poezji imienia Stefana Gołębiowskiego

  Regulamin XXVII Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

  1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
  2. Instytucją powołaną do przeprowadzenia konkursu jest Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
  3. Konkurs rozpoczyna się 1 września 2022 r. (od tego czasu będą przyjmowane wiersze na konkurs) i trwa do 31 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego)

  Celem Konkursu jest:

  – inspirowanie do aktywności twórczej;

  – rozwój twórczości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży;

  – pobudzanie do poznawania poezji, jako dziedziny sztuki i gałęzi literatury, zwłaszcza poezji współczesnych twórców Ziemi Mazowieckiej, w tym Stefan Gołębiowskiego – bieżuńskiego poety, tłumacza Horacego,  a także wybitnego wychowawcy młodzieży, założyciela i wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu;

  – konfrontacja twórczości poetyckiej;

  – promowanie młodych twórców;

  – promocja i kreowanie pozytywnego wizerunku województwa mazowieckiego a w szczególności powiatu żuromińskiego  poprzez kulturę;

  – integracja społeczności lokalnych i regionalnych.

  Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 30 lat z Województwa Mazowieckiego, tzn. uczącej się bądź mieszkającej na tym terenie.

  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie osobiście od 3 do 5 wierszy o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach, bądź czytelnego rękopisu pod adresem:

  Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

  Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

  1. Zamkowa 2

   09 – 320 Bieżuń

  (tel. 23  657 80 45)

  z dopiskiem: „Konkurs Poezji – Kategoria …”(wpisać odpowiednią do swojego wieku).

  Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim, niepublikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nienagrodzone w innych konkursach. Nie będą oceniane prace, które brały udział w poprzednich edycjach.

  Prace konkursowe należy podpisać słownym godłem (pseudonimem), czyli dowolnym hasłem (na przykład pojedynczym słowem), które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko.

  Tym samym godłem powinna być podpisana osobna koperta zawierająca:

  – dane osobowe: nazwisko, imię, wiek, adres autora, telefon kontaktowy, e-mail;

  – nazwa i adres szkoły–Załącznik  Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  Koperta zewnętrzna – zawierająca prace konkursowe i kopertę z danymi (Załącznik  Nr 1 do Regulaminu) – może zawierać dane adresata (ważne w przypadku przesyłek poleconych lub kurierskich). Prace przed przekazaniem Jurorom będą rozpakowywane oraz sprawdzone pod kątem zastosowania się adresata (autora) do wymogów formalnych.

  1. Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
  2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
  3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w internecie.
  4. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu profesjonale Jury złożone z poetów i przedstawicieli organizatora.
  5. Laureaci oraz autorzy prac wyróżnionych zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  6. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody przyznawane w dwóch kategoriach:

  I  kategoria:  6 – 12 lat

  II  kategoria: 13 – 30 lat

  I  kategoria :  I nagroda                                             II  kategoria:  I  nagroda

  II  nagroda                                                                      II  nagroda

  III  nagroda                                                                     III  nagroda

  oraz 6 wyróżnień – po trzy w każdej kategorii.

  Laureatom oraz wyróżnionym w Konkursie nie przysługuje prawo zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

  Jury zastrzega sobie prawo do zmiany przydziału nagród.

  1. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

  Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w listopadzie 2022 r.  za pośrednictwem internetu i mediów.

   

  Każdy uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie nadesłanych na konkurs danych osobowych przez Organizatorów w celu wykonywania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz do celów marketingowych. Dane będą przetwarzane zgodnie z RODO[1]. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Objęcie patronatem konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisanie tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

  Akceptacja regulaminu przez uczestnika/ów w przypadku osoby nieletniej przedstawiciela ustawowego uczestnika przedsięwzięcia oznacza wyrażenie zgody, aby dla potrzeb realizacji działań informacyjno-promocyjno-sprawozdawczych przedsięwzięcia: XXVII Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego oraz działalności statutowej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Urzędowi Marszałkowskiemu w Warszawie i Powiatu Żuromińskiego wizerunek uczestnika przedsięwzięcia był użyty w różnego rodzaju formach fotografowania, elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe i dźwiękowe z udziałem uczestnika przedsięwzięcia mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby realizacji działań informacyjno-promocyjno-sprawozdawczych przedsięwzięcia przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Urząd Marszałkowski w Warszawie i Powiat Żuromiński. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności zdjęcia, plakaty, ulotki, bilbordy, inne drukowane materiały promocyjne, sprawozdawcze, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, publikacje w gazetach i czasopismach, w „Wieściach Muzealnych” wydawanych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, kwartalniku „Nasze Sprawy” wydawanym przez Powiat Żuromiński, rozpowszechnianie w Internecie. Zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie.

  Bliższych informacji udziela: Jerzy Piotrowski, tel. (23) 657 80 45, e-mail: muzeum_biezun@op.pl

   

  [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)