Konkursy – Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu


XXVIII Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

Termin nadsyłania prac: 31.10.2023 Termin rozstrzygnięcia: listopad 2023 Konkurs poetycki Adresowany do osób w wieku od 6 do 30 lat
Zeszyt, stalówka i atrament - Skansen w Sierpcu
Celem konkursu jest inspirowanie do aktywności i rozwoju twórczości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży, pobudzanie do poznawania poezji, jako dziedziny sztuki i gałęzi literatury, zwłaszcza poezji współczesnych twórców Ziemi Mazowieckiej w tym Stefan Gołębiowskiego – bieżuńskiego poety, tłumacza Horacego, a także wybitnego wychowawcy młodzieży, założyciela i wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu. Konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców, w szczególności amatorskiej ekspresji artystycznej oraz krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu lokalnego, to główne intencje organizatorów. Prace oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych: 6-12 i 13-30 lat przez Jury powołane przez dyrektora Muzeum. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom odbywa się w listopadzie.
    Pliki do pobrania:

Honorowy Patronat nad projektem objęli: Marszałek Województwa MazowieckiegoMazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. 

 

 Regulamin XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

  • Organizatorem konkursu jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
  • Instytucją powołaną do przeprowadzenia konkursu jest Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
  • Konkurs rozpoczyna się 1 września 2023 r. (od tego czasu będą przyjmowane wiersze na konkurs) i trwa do 31 października 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Celem Konkursu jest:

– inspirowanie do aktywności twórczej,

– rozwój twórczości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży,

– pobudzanie do poznawania poezji, jako dziedziny sztuki i gałęzi literatury, zwłaszcza poezji współczesnych twórców Ziemi Mazowieckiej, w tym Stefan Gołębiowskiego – bieżuńskiego poety, tłumacza Horacego,  a także wybitnego wychowawcy młodzieży, założyciela i wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu,

– konfrontacja twórczości poetyckiej,

– promowanie młodych twórców,

– promocja i kreowanie pozytywnego wizerunku województwa mazowieckiego poprzez kulturę,

– integracja społeczności lokalnych i regionalnych.

3.1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 30 lat z Województwa Mazowieckiego, tzn. uczącej się bądź mieszkającej na tym terenie.

3.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie od 3 do 5 wierszy o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach, bądź czytelnego rękopisu pod adresem:

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zamkowa 2

09 – 320 Bieżuń

(tel. 23  657 80 45) 

z dopiskiem: „Konkurs Poezji – Kategoria …”(wpisać odpowiednią do swojego wieku) 

osobiście, pocztą lub kurierem, na własny koszt.

3.3. Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim, niepublikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nienagrodzone w innych konkursach. Nie będą oceniane prace, które brały udział w poprzednich edycjach.

3.4. Prace konkursowe należy podpisać słownym godłem (pseudonimem), czyli dowolnym hasłem (na przykład pojedynczym słowem), które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko. Tym samym godłem powinna być podpisana osobna koperta zawierająca:

– dane osobowe: nazwisko, imię, wiek, adres autora, telefon kontaktowy, e-mail,

– nazwa i adres szkoły,

załącznik  nr 1 do niniejszego regulaminu.

Koperta zewnętrzna – zawierająca prace konkursowe i kopertę z danymi (zał. nr 1) – może zawierać dane adresata (ważne w przypadku przesyłek poleconych lub kurierskich). Prace przed przekazaniem Jurorom będą rozpakowywane oraz sprawdzone pod kątem zastosowania się adresata (Autora) do wymogów formalnych.

3.5. Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

3.6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

3.7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

  • 4

4.1. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu profesjonale Jury złożone z poetów i przedstawicieli organizatora.

4.2. Laureaci oraz autorzy prac wyróżnionych zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.3. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody przyznawane w dwóch kategoriach:

I  kategoria   –  6 – 12 lat

II  kategoria  –  13 – 30 lat

I  kategoria : I  nagroda                                   II  kategoria :  I  nagroda

II  nagroda                                                           II  nagroda

III  nagroda                                                           III  nagroda

Oraz 6 wyróżnień po trzy w każdej kategorii.

Laureatom oraz wyróżnionym w Konkursie nie przysługuje prawo zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

Jury zastrzega sobie prawo do zmiany przydziału nagród.

4.4. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

  • 5

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w listopadzie 2023 r.  za pośrednictwem Internetu i mediów.

  • 6

Każdy uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie nadesłanych na konkurs danych osobowych przez Organizatorów w celu wykonywania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz do celów marketingowych. Dane będą przetwarzane zgodnie z RODO[1]. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  • 7

Objęcie patronatem konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisanie tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

  • 8

Akceptacja regulaminu przez uczestnika/ów w przypadku osoby nieletniej przedstawiciela ustawowego uczestnika przedsięwzięcia oznacza wyrażenie zgody, aby dla potrzeb realizacji działań informacyjno-promocyjno-sprawozdawczych przedsięwzięcia: XXVIII Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego oraz działalności statutowej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Kuratorium Oświaty w Warszawie i Urzędowi Marszałkowskiemu w Warszawie wizerunek uczestnika przedsięwzięcia był użyty w różnego rodzaju formach fotografowania, elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe i dźwiękowe z udziałem uczestnika przedsięwzięcia mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby realizacji działań informacyjno-promocyjno-sprawozdawczych przedsięwzięcia przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Kuratorium Oświaty w Warszawie i Urząd Marszałkowski w Warszawie. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności zdjęcia, plakaty, ulotki, bilbordy, inne drukowane materiały promocyjne, sprawozdawcze, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, publikacje w gazetach i czasopismach, w „Wieściach Muzealnych” wydawanych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, rozpowszechnianie w Internecie. Zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie.

 

Bliższych informacji udziela: Jerzy Piotrowski, tel. (23) 657 80 45, e-mail: muzeum_biezun@op.pl

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)