NIEDZIELA W SKANSENIE

każda niedziela i święto od początku maja do końca września

godz. 10.00-18.00

 

 

 

Tego dnia wieś ożywa. W zagrodach chłopskich krzątają się gospodarze. Jedna z gospodyń ubija masło, którego zwiedzający mogą spróbować z wiejskim chlebem. Inna odwirowuje śmietanę za pomocą centryfugi. Jeszcze inna pierze na tarze i magluje bieliznę. Gospodarze zgodnie z kalendarzem rolniczym orzą i bronują pole, sieją zboża, koszą trawę. W jednej z zagród można podpatrzeć plecionkarza wyplatającego kosze z wikliny, zaś w kuźni zobaczyć jak powstaje podkowa. Na miedzach i pastwiskach pasą się zwierzęta: konie, krowy, owce, kozy, a po podwórkach biega ptactwo domowe. Warto także zwiedzić bardzo ciekawe ekspozycje stałe prezentowane w galerii rzeźby, powozowni i dwóch dworach ziemiańskich.

Ramowy program imprezy

  • Zwiedzanie wystawy „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych” prezentowanej w 10 zagrodach chłopskich z przełomu XIX i XX w. i dworze szlacheckim
  • Zwiedzanie wystaw stałych  prezentowanych w galerii rzeźby i powozowni
  • Pokazy rzemiosła, rękodzieła ludowego w zagrodach: kowalstwa, plecionkarstwa, szewstwa, rzeźby, papieroplastyki
  • Pokazy wiejskich zajęć codziennych: tkactwa, ręcznego prania bielizny, przędzenia wełny na kołowrotku, wyrobu masła w kirzance połączonego z degustacją z wiejskim chlebem, mechanicznego prania bielizny, wirowania śmietany za pomocą centryfugi, pracy kieratu
  • Przejażdżki bryczką po terenie ekspozycji i w siodle

 Kasztelan sponsorem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 

SUNDAY IN THE OPEN-AIR MUSEUM

every Sunday and holiday from the beginning of May to the end of September

10.00 a.m. – 6.00 p.m.

 

On this day the village comes alive. Farmers are bustling in peasant farms. One of the housewives is making butter, which visitors may taste with farmhouse bread. The other one is spinning cream with a centrifuge. Whereas another one is washing on a washboard and mangling whites. Farmers, according to the agricultural calendar, are ploughing and harrowing fields, sowing grain, and reaping grass. In one of the farms you can see a basket maker making a wicker basket, while in a smithy how a horseshoe is being made. On balks and pastures animals are grazing: horses, cows, sheep, goats, and in backyards domestic fowl is running around. It is also worth to sightsee very interesting permanent exhibitions presented in the sculpture gallery, the coach house, and in both manor houses.

The event’s framework programme

  • Sightseeing of the “Polish year in traditional everyday activities” exhibition presented in 10 peasant farms from the turn of the 20th century and in the manor houses
  • Sightseeing of the permanent exhibitions presented in the sculpture gallery and in the coach house
  • Presentations of folk handicraft in the farms: blacksmithing, baskets making, shoemaking, sculpting, paper art
  • Presentations of everyday farm activities: weaving, whites hand washing, wool spinning with a spinning mill, butter making in a churn and tasting it with farmhouse bread, whites mechanical washing, cream spinning with a centrifuge, horse treadmill work
  • Britzka (small cart) rides within the museum’s premises and rides in saddle

 

Kasztelan is a sponsor of the Museum of the Masovian Countryside in Sierpc