Informacja o dostępności cyfrowej i architektonicznej w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu dla osób z niepełnosprawnościami:

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ serwisu mwmskansen.pl

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 20.02.2012r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.01.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • brak tekstów alternatywnych na części grafik i zdjęć
 • filmy nie zawierają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu

Wymienione nieprawidłowości będą sukcesywnie usuwane.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • kontrast
 • widoczny fokus
 • wyróżnienie odnośników
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

 

Deklarację sporządzono dnia 27.01.2021r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Justyna Cieszyńska, adres poczty elektronicznej promocja@mwmskansen.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Muzeum powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Muzeum niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Muzeum może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy Muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo

PARKING

Ogólnodostępny, bezpłatny parking znajduje się na ulicy Zamkowej. Parking oddzielony jest od wejścia granitowym krawężnikiem o wysokości ok.15 cm i pasem zieleni. Od samochodu do drzwi wejściowych należy pokonać odległość ok. 10-15 m.

Zwiedzanie Muzeum trwa ok. 2 godzin, do obejrzenia są trzy budynki ekspozycyjne usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie Budynku administracyjnego i kasy.

WEJŚCIE

Budynek administracyjny z kasą i salą edukacyjną – ul. Zamkowa 2

Chcąc zwiedzić Muzeum Małego Miasta  należy wejść do murowanego budynku administracyjnego z 1902 roku, przy ul. Zamkowej 2 i dokonać zakupu biletów w kasie.

 • Obiekt dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową dzięki schodołazowi, który umożliwi pokonanie pięciu betonowych schodów zewnętrznych prowadzących do drzwi zewnętrznych.
 • W budynku znajduje się również sala edukacyjna, toaleta oraz pokój kierownika. Do tych pomieszczeń prowadzą drzwi od szerokości 80 do 120 cm  oraz progi o wysokości 2 cm.

 

Dom Poety – ul. Zamkowa 4

Dębowy budynek z 1821 roku, w którym żył i tworzył Stefan Gołębiowski, bieżuński poeta, społecznik, tłumacz Horacego. Zrekonstruowane wnętrza mieszkalne (salonik, sypialnia, jadalnia, kuchnia, biblioteka wraz z salą poświęconą życiu i twórczości Poety) wyposażone są w autentyczne eksponaty funkcjonujące niegdyś w tym obiekcie. W jednej z sal zrekonstruowany został też gabinet ostatniego, urzędującego w tym budynku XIX- wiecznego burmistrza  Bieżunia, Józefa Blocha.

 • Wejście od strony ulicy Zamkowej przez jednoskrzydłowe, drewniane drzwi o szerokości całkowitej 109 cm poprzedzone niewielkim podjazdem i dwoma schodkami betonowymi o wysokości stopni 20 cm oraz progiem o wys. 2 cm Dla osób z niepełnosprawnością ruchową przygotowany został schodołaz, który umożliwia pokonanie tych przeszkód.
 • Do poszczególnych pomieszczeń prowadzą drzwi od szerokości 73 do 102 cm oraz progi o wysokości 2 cm.
 • Wyjście od strony ogrodu przez jednoskrzydłowe, drewniane drzwi o szerokości całkowitej 110 cm oraz granitowy stopień wysokości 23 cm. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową przygotowany został schodołaz, który umożliwia pokonanie tej przeszkody.

 

Spichlerz – ul. Zamkowa 4

 

W spichlerzu usytuowanym obok Domu Poety przygotowane zostały rekonstrukcje charakterystycznych dla małego miasteczka warsztatów rzemieślniczych (nadwkrzańskiego rybaka, maglarza, tkacza, stolarza), sprzętów codziennego użytku oraz  środków transportu.

 • Wejście do budynku prowadzi przez wewnętrzny brukowany dziedziniec.
 • Z dziedzińca do wewnątrz prowadzą drewniane drzwi o szerokości 91 cm.
 • W części parterowej posadzka z cegły ceramicznej. Do przestrzeni wystawienniczych prowadzą dwa drewniane schodki schodków o wysokości 15,5 cm każdy. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępny schodołaz, który umożliwi ich pokonanie.
 • Ekspozycja na antresolach poddasza niedostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową ze względu na  zbyt strome schody  uniemożliwiające użycie schodołazu.

 

 Budynek wystawienniczy – ul. Stary Rynek 19

Szpital z przełomu XIX i XX wieku.  We wnętrzu odtworzone pomieszczenia mieszkalne lekarza z małego miasteczka oraz  gabinet wraz z salą zabiegową. Na pierwszym piętrze zaaranżowana ekspozycja Bieżuń i jego mieszkańcy w dawnych latach opowiadająca o najważniejszych wydarzeniach w ponad 600.letniej historii miasteczka, od czasów najdawniejszych po lata 50. XX w.

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ul. Stary Rynek oraz wewnętrzne od strony dziedzińca.
 • Do wejścia od ul Stary Rynek prowadzi 6 drewnianych schodków o stopniach wysokości 18 cm i szerokości 126 cm każdy oraz dwuskrzydłowe drzwi szer. 130 cm z progiem wys. 2 cm. Osobom z niepełnosprawnością ruchową pokonanie schodów umożliwia schodołaz.
 • Wejście do sal na parterze prowadzi przez drewniane, dwuskrzydłowe drzwi o szerokości  całkowitej 130 cm (szer. skrzydła 65 cm) i  progi o wys. 2 cm.
 • Ekspozycja na piętrze niedostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową ze względu na strome schody. Zainteresowani mogą obejrzeć jej multimedialną prezentację, dostępną na parterze.
 • Wejście od strony dziedzińca niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową ze względu na zbyt strome schody, by można było skorzystać ze schodołazu.

TOALETY

Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi usytuowane na wewnętrznym dziedzińcu,  naprzeciw Spichlerza.

 • Wejście do budynku przez wewnętrzny brukowany dziedziniec.
 • Do wnętrza prowadzą drzwi o szerokości od 80 do 90 cm.

OSOBY Z DYSFUNCJAMI WZROKU

Ze względu na specyfikę Muzeum, podczas zwiedzania osoby z dysfunkcjami wzroku napotkać mogą utrudnienia:

 • kamienne podłoże (kocie łby) przy budynkach Dom Poety Stefana Gołębiowskiego, Spichlerz oraz dziedziniec wewnętrzny;
 • wejścia do obiektów są kamienne lub betonowe o nierównych krawędziach, nierównej powierzchni, różnej wysokości.
 • Muzeum zapewnia możliwość poruszania się po przestrzeniach ekspozycyjnych w towarzystwie psa asystującego.

Nieustannie pracujemy nad dostosowaniem oferty do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i sprawieniem, by ekspozycja stała się bardziej dostępna.

ZNIŻKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Bilety ulgowe przysługują osobom z niepełnosprawnościami i osobom je wspierającym/ asystentom, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulgi jest legitymacja potwierdzająca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

KONTAKT

W sprawie pytań lub niedogodności prosimy o kontakt:
adres poczty elektronicznej: muzeum_biezun@op.pl
tel. + 48 23 657 80 45