Informacja o dostępności cyfrowej i architektonicznej w Ratuszu dla osób z niepełnosprawnościami:

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ serwisu mwmskansen.pl

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

  • Data publikacji strony internetowej: 20.02.2012 r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.01.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

  • brak tekstów alternatywnych na części grafik i zdjęć
  • filmy nie zawierają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu

Wymienione nieprawidłowości będą sukcesywnie usuwane.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
  • kontrast
  • widoczny fokus
  • wyróżnienie odnośników
  • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

 

Deklarację sporządzono dnia 27.01.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Justyna Cieszyńska, adres poczty elektronicznej promocja@mwmskansen.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Muzeum powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Muzeum niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Muzeum może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy Muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo

WEJŚCIE

Do Ratusza jest jedno wejście główne, od ul. Plac Kardynała Wyszyńskiego 1. Droga do Ratusza jest wyłożona kostką chodnikową. Przed budynkiem po lewej stronie znajdują się tablice informacyjne. Do budynku prowadzą szerokie drzwi wejściowe dwuskrzydłowe. Szerokość po otwarciu obu skrzydeł wynosi 130 cm., brak progów.

PARKING

Wzdłuż ulicy Zielonej znajdują się bezpłatne miejsca do parkowania. Parking nie posiada wyznaczonej strefy parkowania dla osób z niepełnosprawnością. Parking i chodnik oddziela krawężnik wysokości ok. 14 cm. Od miejsc parkingowych do drzwi wejściowych obiektu trzeba pokonać odległość ok. 50–70 m.

TOALETY

W budynku znajdują się dwie toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi o szerokości 90 cm., bez progu. W łazienkach znajdują się uchwyty przyścienne umożliwiające skorzystanie z toalety. Lustro ścienne wyposażone jest w uchwyt regulacji wysokości. Podłoga wyłożona jest płytkami typu gres.

SALE NA PARTERZE

Wejście główne prowadzi do przedsionka. Po prawej stronie drzwi dwuskrzydłowe  bez progu prowadzą do recepcji, po lewej drzwi dwuskrzydłowe bez progu – do sali oświatowej. Szerokość po otwarciu skrzydeł wynosi 182 cm.  Na wprost – drzwi jednoskrzydłowe o szer. 121 cm prowadzą do toalet oraz sieni, z której schodami przechodzi się na piętro obiektu. Podłoga w holu wejściowym – gres.

Recepcja została zlokalizowana po prawej stronie od drzwi wejściowych. W pomieszczeniu wydzielona jest strefa odpoczynku dla turysty. W miejscu tym znajduje się punkt informacji turystycznej oraz Kasa. Ok. 5 m. od Kasy znajduje się szatnia oraz zaplecze kuchenne. Za recepcją znajduje się winda osobowa przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, prowadząca na piętro do sal ekspozycyjnych.  Szerokość drzwi windy wynosi 90 cm.

Sala oświatowa (miejsce wykładów, prelekcji, zajęć edukacyjnych) wyposażona jest w krzesła, składane stoły i sprzęt multimedialny. Za salą w tylnej części znajduje się pomieszczenie magazynowe.

EKSPOZYCJA MUZEALNA

Zwiedzanie wystawy w Ratuszu trwa ok. 30 min. Wyjście z windy prowadzi do Sali wystawienniczej zielonej. Szerokość przejścia do Sali wystawienniczej żółtej oraz do Sali szarej wynosi 112 cm. Szerokość wejścia do Sali fioletowej wynosi 142 cm. Wyjście z Sali szarej – 86 cm. Podłoga drewniana bez progów. Oświetlenie ekspozycyjne z możliwością regulowania natężenia światła. Sale ekspozycyjne utrzymywane są w odpowiednich warunkach klimatycznych.

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

Do wyjścia ewakuacyjnego prowadzą 2 schody w dół o wys. 17,5 cm. oraz dł. 187 cm. Powierzchnia stopni – płytki gresowe. Od wewnątrz znajdują się drzwi jednoskrzydłowe o szer. 76 cm. oraz próg wys. 2 cm. Schody na zewnątrz budynku – 4 stopnie, każdy o wys. 15,5 cm., dł. 76 cm. Schody zewnętrzne pokryte są płytkami gresowymi.

ZNIŻKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Bilety ulgowe przysługują osobom z niepełnosprawnościami i osobom je wspierającym/ asystentom, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulgi jest legitymacja potwierdzająca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

KONTAKT

W sprawie pytań lub niedogodności prosimy o kontakt:
adres poczty elektronicznej: ratusz@mwmskansen.pl
tel. +48 24 275 28 26