DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA MUZEUM

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

W Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zobaczyć możecie wieś mazowiecką z przełomu XIX i XX wieku. Tworząc ekspozycję staraliśmy się pokazać jak dawniej wyglądało życie ludności wiejskiej. Domy wiejskie były niewielkie a wchodziło się do nich po kamiennych schodach. Powoduje to pewne ograniczenia w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami. Większość budynków to zabytki, dlatego nie możemy ich przebudowywać. Staramy się jednak zwiększyć dostępność naszych wystaw dla osób napotykających różne trudności wynikające z niepełnosprawności. Prosimy zatem o wyrozumiałość.

 

WEJŚCIE

Do Muzeum (skansen) prowadzą dwa wejścia: główne, od strony ul. Narutowicza (dojazd od centrum miasta), drugie od strony drogi krajowej nr 10. Doradzamy skorzystanie z wejścia od ulicy Narutowicza. Przy nim znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (należy przejść przez jezdnię). Od budynku kasy prowadzi prosta droga do wejścia na teren Muzeum (kostka granitowa łupana).

Idąc tą drogą:

– po prawej stronie mijamy budynek ochrony, później rozciąga się park dworski,

– po lewej budynki: administracyjny i konserwatorski,

– na końcu drogi jest brama – wejście do skansenu, tutaj sprawdzane są bilety wstępu

 

PARKING

Ogólnodostępny, bezpłatny parking z miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy wejściu do Muzeum od ulicy Narutowicza. Odległość od kasy biletowej: ok. 80 kroków. Zachęcamy do wcześniejszego zakupu biletu wstępu online, pozwoli to uniknąć kolejek.

 

ZNIŻKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Bilety ulgowe przysługują osobom z niepełnosprawnościami i osobom je wspierającym/ asystentom, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulgi jest legitymacja potwierdzająca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

 

TOALETY

Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się w budynku kasy przy ul. Narutowicza, a także koło karczmy Pohulanka oraz w budynku G przy Galerii Rzeźby.

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EKSPOZYCJA MUZEALNA

 

Zwiedzanie Muzeum trwa ok. 2 godzin, do przejścia jest ok. 2 – 3 km.

 

Osoby z dysfunkcjami słuchu

UWAGA!  Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo zwiedzających w okresie epidemii możliwość wynajmu audioprzewodników i pętli indukcyjnych została wstrzymana.

 

 

Osoby z dysfunkcjami wzroku

 • Muzeum zapewnia możliwość poruszania się po przestrzeniach ekspozycyjnych w towarzystwie psa asystującego.
 • W kasach biletowych istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia na czas zwiedzania tyflograficznej mapy skansenu. Mapy dostępne są w kasach muzeum.
 • Z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzroku w jednej z chałup przygotowana została wystawa „Zobaczyć rękoma”. Chałupa z Drwał znajduje się obok Karczmy POHULANKI oraz kuźni z Żuromina. W chałupie nie ma żadnych ograniczników, dzięki czemu zwiedzający ma możliwość swobodnego poruszania się po wystawie.

 

UWAGA!  Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo zwiedzających w okresie epidemii wystawa „Zobaczyć rękoma” w chałupie z Drwał jest czasowo niedostępna

 

Zachowując zgodność z historycznymi realiami w chałupie pozostawiliśmy dość niskie wejście (ok. 170 cm), a także kamienne schody i progi wejściowe. Prosimy uważać podczas wchodzenia.

Wystawa pozwala dotknąć kawałka przeszłości, daje możliwość posłuchania historii mówionych przez skrzypiącą, drewnianą podłogę i poczucia zapachu prawdziwego siennika, słowem, przenosi w miniony czas prawdziwie ludowej, chłopskiej wsi sprzed dekad. Chałupa została wybudowana w XIX wieku i reprezentuje typ powszechnego w owym czasie budownictwa na Mazowszu Płockim. Chałupa ma zrąb z drewna sosnowego konstrukcji sumikowo-łątkowej węgłowany na rybi ogon i dach naczółkowy pokryty słomą.

Dwutraktowe, symetryczne wnętrze  z sienią na przestrzał przedzieloną kominem  podzielone jest na cztery pomieszczenia.

W trakcie od strony drogi  po lewej stronie znajduje się  alkierz, po prawej izdebka przebudowana z komory, o czym świadczy zachowany w ścianie szczytowej wyglądek, czyli małe okienko zasuwane deską.

W trakcie od podwórza po lewej stronie znajduje się izba pełniąca rolę pokoju oraz sypialni gospodarzy, zaś po prawej stronie usytuowana jest obszerna kuchnia z wymurowanym trzonem kuchennym i piecem chlebowym.

Urządzenie wnętrz odsyła do połowy dwudziestego wieku. Oddają one atmosferę pierwszego dziesięciolecia powojennego, kiedy to w wielu domach na wsi mazowieckiej zaczęły się dokonywać istotne zmiany będące następstwem wzmożonej migracji ludności.

           

Ze względu na specyfikę skansenu – wzorowanego na wsi mazowieckiej z przełomu wieków XIX i XX podczas zwiedzania osoby z dysfunkcjami wzroku napotkać mogą utrudnienia:

– piaszczysty trakt – droga główna na wsi – bez wyraźnych krawędzi, możliwe nierówności nawierzchni

– kamienno – trawiaste podłoże w zagrodach

– wejścia do chałup są kamienne, o nierównych krawędziach, nierównej powierzchni, różnej wysokości

– niskie stropy

– nisko osadzone otwory drzwiowe

Nieustannie pracujemy nad dostosowaniem oferty do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i sprawieniem, by ekspozycja stała się bardziej dostępna.

 

 

Osoby z dysfunkcjami narządów ruchu

 •  Istnieje możliwość skorzystania z pochylni umożliwiających wejście do wybranych obiektów. W celu sprawnego zainstalowania pochylni, wystarczy w kasie poinformować o tym fakcie obsługę muzeum. Skorzystanie z pochylni jest możliwe w obiektach:
 • Chałupa z Czermna
 • Chałupa z Dzierżążni
 • Chałupa z Ligówka
 • Dwór z Bojanowa
 • Budynek administracyjny C – dyrekcja, sekretariat, administracja, księgowość

Zwiedzanie Powozowni i Galerii Rzeźby nie wymaga montażu pochylni. Uwaga! W związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemicznym dostęp do Powozowni został ograniczony [nie ma możliwości wejścia do wnętrza].

Zajęcia edukacyjne oferowane przez Muzeum odbywają się (w zależności od formy i tematu zajęć) w salach oświatowych: A (parter budynku kasy od ul. Narutowicza, brak przeszkód w poruszaniu się dla osób z dysfunkcjami ruchu), G (I piętro budynku G, możliwość skorzystania z windy mieszczącej się w holu hotelowym), sala  w Młynie (I piętro; brak windy) oraz na terenie wybranych zagród.

Osoby z dysfunkcjami ruchu lub o ograniczonej sprawności ruchowej podczas wizyty w Muzeum mogą napotkać następujące trudności:

– piaszczysty trakt – droga główna na wsi – możliwe nierówności nawierzchni – utrudnia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim

– kamienno – trawiaste podłoże w zagrodach – utrudnia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim

– wejścia do chałup są kamienne, o nierównych krawędziach, nierównej powierzchni, różnej wysokości – utrudnia wejście osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

– wąskie drzwi do chałupy – uniemożliwia wejście osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

– mała/ wąska sień w chałupie– uniemożliwia obrót osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

 ________________________________________________________________________________________________________________________

Bliższe informacje na temat  organizacji pobytu osób niepełnosprawnych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu można uzyskać:

 • w sekretariacie tel. 24 275 28 83, wew. 200
 • w dziale upowszechniania i promocji, tel. 24 275 28 83, wew. 216 lub 217

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

___________________________________________________________________________________________________

MAZOWIECKIE DNI INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Impreza plenerowa  w skansenie organizowana w ostatnią sobotę sierpnia. Celem imprezy jest integracja, pokonywanie barier i zwiększanie świadomości społecznej na temat potrzeb i problemów osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wydarzenie ma charakter rodzinnego pikniku. Uczestnicy zwiedzają ekspozycję „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych” wzbogaconą pokazami prac i zwyczajów wiejskich oraz rękodzieła ludowego. Biorą też udział w zabawie „na dechach”, podczas której gra dla nich prawdziwa wiejska kapela. Przełamywaniu własnych barier i słabości w atmosferze współzawodnictwa służą konkursy z nagrodami wymagające sprytu, refleksu, a czasem wiedzy.

 

Muzeum Wsi Mazowieckiej jest w trakcie dostosowywania zarówno możliwości zwiedzania dla osób z niepełnosprawnościami jak i rozszerzenia oraz dostosowania oferty edukacyjnej. Równocześnie prosimy o informację o planowanym przyjeździe osób niepełnosprawnych podczas rezerwacji pobytu, by w możliwie najlepszy i najbardziej atrakcyjny dla Państwa sposób zaplanować wizytę w skansenie.

 

THE MUSEUM’S ACCESSIBILITY FOR PEOPLE WITH DISABILITIES

In the Museum of the Masovian Countryside you can see a Masovian village from the turn of the 20th century. Creating the exhibition, we have tried to present how lives of villagers looked like in the past. The houses were small and to enter them people had to use stairs made of stone. It may cause some limitations in walking around our museum. Most of buildings are antique therefore we cannot rebuild them. However, we try to increase the accessibility of our exhibitions for people who may come across various difficulties resulting from disabilities. Thus, we ask for your consideration.

CONCESSIONS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES

Reduced tickets are for people with disabilities and people who support or assist them, who are citizens of the European Union member states, the Swiss Confederation, and the European Free Trade Association (EFTA) member states – parties to the agreement on the European Economic Area. A document entitling you to use the concession is a card confirming a disability or a degree of a disability.

PARKING

A free, public car park with parking spaces for people with disabilities is located next to the Museum’s entrance from Narutowicza Street. The distance to the ticket office is about 80 steps. Wheelchair users have the possibility to leave their cars closer to the entrance to the exhibition part of the Museum – opposite the Hotel SKANSEN. In such case please buy your entry ticket online or at the ticket office priorly. 

TOILETS

Toilets adapted to the needs of people with disabilities are located in the ticket office building at Narutowicza Street, as well as next to the Pohulanka inn and in the building G next to the Sculpture Gallery.

ENTRY

We advise you to use the Museum’s entrance from Narutowicza Street. Next to it there are designated parking places for people with disabilities (you have to cross the street). From the ticket office building to the Museum’s entrance there is a straight path (made of split granite setts).

On the way you pass:

–          security service’s building and then manor park on the right

–          administration and maintenance buildings on the left

–          at the end of the path there is a gate – entrance to the Museum, here your tickets are checked    

 

THE MUSEUM’S EXHIBITION

Sightseeing of the Museum lasts about 2 hours, the distance is about 2-3 kilometres.

People with hearing impairments

People with hearing impairments can hire at the Museum’s ticket offices audioguides with screens, on which you can see a Polish Sign Language translator. The sightseeing path with the translation in Polish Sign Language is projected for about 90 minutes. At the ticket offices you can also hire 6 neck hearing loops that facilitate using audioguides by people with hearing impairments.

Attention! For a correct usage of the hearing loops, hearing aids should be equipped with an inductor (which is standard in most of the currently used devices).

People with visual impairments and blind

The Museum enables the possibility to sightsee the exhibition spaces with an assistance dog.

For people with visual impairments, in one of the cottages there is an exhibition “To see with hands.” The cottage from Drwały village is located near Pohulanka inn and the smithy from Żuromin. In the cottage there are no impediments, therefore visitors are able to move freely around the exhibition.

ATTENTION! To keep the consistency with historical actuality, we left the entrances quite low (about 170 centimetres), as well as stairs made of stone and entry thresholds. Be careful while entering the cottage.

The exhibition enables touching a piece of the past, it gives the opportunity to listen the stories told by the creaking, wooden floor and smell the real hay mattresses, in short, it transfers you to the bygone times of authentically folk, rustic village from before decades. The cottage was built in the 19th century and represents a type of common at that time architecture from Plock Masovia region. The cottage is built of pine wood in a post-and-plank construction joined in a shape of ‘dovetail’ on the corners and the jerkinhead roof is thatched.

The symmetrical interior with the entrance hall parted by a chimney is divided into four rooms.

From the road side, there is a bedroom on the left side and on a right side a small room reconstructed from a chamber as evidenced by a well-preserved ‘wyglądek’ which is a small window closable with a wooden board.

From the backyard side, there is a farmers’ room and a bedroom on the left, while on the right side there is a vast kitchen with a brick stove and a bread oven.

The furnishings are from the half of the 20th century. They reflect the atmosphere of the first decade after the Second World War, when in many village houses essential changes began to be introduced which were the consequences of an increased migration of people.

 

Because of the character of the place – possibly most accurate reflection of the actuality of Masovian village from the turn of the 20th century there are some probable impediments for people with visual impairments:

–          sandy road – the main road in the village – without clear ridges, possible irregularities

–          stone-grass ground within farms

–          entrances to the cottages are made of stone, with irregular ridges, irregular ground and different height

–          low ceilings

–          low doorways

Continually, we work on widening the offer for people with visual impairments and making the exhibition more accessible.

People with mobility impairments

People with mobility impairments can sightsee the “Manor transport” exhibition in the Coach House and the Folk Sculpture Gallery without limitations.

Educational classes offered by the Museum are held (depending on a form and topic of the classes) in educational rooms: A (ground floor of the ticket office building at Narutowicza Street, no impediments in motion for people with mobility impairments), G (first floor of a building G, there is a possibility to use a lift located in a hotel hall), a room in the Mill (first floor, no lift), as well as within appointed farms.

People with mobility impairments or people with reduced mobility during the visit in the Museum may come across following difficulties:

–          sandy road – the main road in the village – without clear ridges, possible irregularities – impeding motion for wheelchair users

–          stone-grass ground within farms – impeding motion for wheelchair users

–          entrances to the cottages are made of stone, with irregular ridges, irregular ground and different height – impeding motion for wheelchair users

–          narrow doors in cottages – making it impossible to enter for wheelchair users

–          small/narrow entrance halls in cottages – making it impossible to make a turn for wheelchair users                 

The Museum is working on the project of adjusting the offer for people with mobility impairments.

 

MASOVIAN DAYS OF INTEGRATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES

 An open-air event in the Museum is organised on the last Saturday of August. The aim of the event is an integration, overcoming barriers and raising social awareness about the needs and problems of people with disabilities.

The Museum of the Masovian Countryside is currently adjusting the possibility of sightseeing for people with disabilities as well as widening and adjusting the educational offer. Concurrently, we ask you for information about the planned arrival of people with disabilities while booking your stay, in order to plan your visit in possibly the best and the most attractive way for you.