Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Regulamin zakupu biletów online

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE
BILETÓW WSTĘPU DO MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży jednorazowych elektronicznych biletów wstępu na teren Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do skansenu za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: www.bilety.mwmskansen.pl przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu z siedzibą przy ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/20/99, NIP: 776-000-48-23, REGON: 007010881.
 2. Przed przystąpieniem do zakupu biletów elektronicznych należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptować jego zasady.
 3. Niniejszy regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.bilety.mwmskansen.pl

§ 2
Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży on-line biletów elektronicznych.
 2. Sprzedawca – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
 3. Skansen – ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.
 4. Kupujący – osoba, która dokonała zakupu Biletu elektronicznego on-line.
 5. Bilet elektroniczny – elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, na podstawie którego Kupujący jest uprawniony do jednorazowego wstępu na teren Skansenu w dniu wskazanym na Bilecie elektronicznym oraz w godzinach otwarcia Skansenu dostępnych na stronie www.mwmskansen.pl Wydrukowany bilet elektroniczny wyposażony jest w kod kreskowy oraz ma moc Biletu.
 6. Bilet – bilet (normalny, ulgowy) uprawniający jego posiadacza do jednorazowego wstępu na teren Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc w dniu wskazanym na Bilecie oraz w godzinach otwarcia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dostępnych na stronie www.mwmskansen.pl
 7. Bilet elektroniczny ulgowy – bilet przysługujący osobom określonym w regulaminie zwiedzania Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dostępnym na stronie www. mwmskansen.pl
 8. Bilet rodzinny – bilet dla rodzin uprawniający do wejścia na teren Skansenu dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci do 16 roku życia.
 9. Bilet „Europejska Noc Muzeów” – Bilet na imprezę kulturalną organizowaną w Skansenie w wybranym terminie, w ustalonych godzinach.
 10. Bilet „60 + Kultura” – Bilet na imprezę kulturalną organizowaną w Skansenie w wybranym dniu, w ustalonych godzinach, w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla osoby posiadającej ważny dokument stwierdzający wiek powyżej 60 lat.
 11. Bilet wstępu „Niedziela Palmowa w skansenie” – Bilet na uroczystości związane z Niedzielą Palmową organizowane w Skansenie.
 12. Bilet „Dni Integracji Osób Niepełnosprawnych” – Bilet na imprezę kulturalną organizowaną w Skansenie w wybranym dniu w ustalonych godzinach. Przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom.
 13. Bilet wstępu „Niedziela w skansenie” – Bilet na cykliczną imprezę plenerową odbywającą się w każdą niedzielę i święto od maja do końca września.

§ 3
Zakup biletów elektronicznych on-line

 1. W celu dokonania zakupu Biletu elektronicznego Kupujący dokonuje zamówienia wybierając konkretny dzień wizyty w Skansenie oraz wypełniając formularz zamówienia, w którym należy wpisać: imię, nazwisko Kupującego, adres e-mail (na który zostanie wysłany bilet), numer telefonu, adres, NIP (w przypadku potrzeby otrzymania faktury) oraz rodzaj (normalny, ulgowy itp.) i liczbę biletów.
 2. Zakupu biletów elektronicznych można dokonać maksymalnie z trzydziestodniowym wyprzedzeniem, nie później jednak niż trzy godziny przed zamknięciem Skansenu w dniu planowanej wizyty. Wstęp na teren Skansenu z wykupionym biletem wstępu możliwy jest na dwie godziny przed zamknięciem Muzeum. Informacje na temat dni i godzin otwarcia Skansenu, znajdują się na stronie internetowej www.mwmskansen.pl
 3. W sprzedaży on-line dostępne są bilety elektroniczne:
  a) Bilet normalny,
  b) Bilet ulgowy,
  c) Bilet rodzinny,
  d) Bilet normalny „Niedziela w Skansenie”,
  e) Bilet ulgowy „Niedziela w Skansenie”
  f) Bilet rodzinny „Niedziela w skansenie”,
  g) Bilet wstępu „Niedziela Palmowa w skansenie”,
  h) Bilet „60+Kultura”,
  i) Bilet „Europejska Noc Muzeów”,
  j) Bilet „Dni Integracji Osób Niepełnosprawnych”,
  k) Bilet dla opiekuna osoby niepełnosprawnej „Dni Integracji Osób Niepełnosprawnych”.
 4. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zaznaczyć w systemie rezerwacji okienko „Faktura VAT-Tak” i podać dane do wystawienia faktury. Faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 5. Zamówienia realizowane są za pomocą udostępnionych przez system PayU kanałów sprzedaży.
 6. Wysokość opłat za bilety określa cennik dostępny w kasach Muzeum oraz na stronie internetowej www.mwmskansen.pl .Ceny są cenami brutto wyrażonymi w PLN.
 7. Po opłaceniu zakupu on-line bilet zostaje przesłany na podany adres e-mail w formie załącznika PDF. Po jego otrzymaniu osoba kupująca dokonuje niezwłocznie weryfikacji poprawności i zgodności biletu z zamówieniem, w szczególności kwoty, rodzaju wydarzenia, jego daty i godziny.
 8. Zakupione i wydrukowane we własnym zakresie bilety upoważniają do wstępu na Skansen w wybranym dniu.
 9. Kupujący odpowiedzialny jest za prawidłowy wydruk biletów oraz ich bezpieczne przechowywanie do momentu okazania przy wejściu do Muzeum.
 10. Przed wejściem do Skansenu Kupujący zobowiązany jest okazać do kontroli wydrukowany Bilet elektroniczny. W przypadku korzystania z biletu ulgowego należy posiadać przy sobie dokument uprawniający do korzystania z biletów ulgowych. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi, nie uprawniają do wejścia na skansen – są nieważne.
 11. Osoby uprawnione do zwolnienia z opłat lub ulgi za bilet wstępu określone są w regulaminie zwiedzania dostępnym na stronie mwmskansen.pl
 12. Bilet bezpłatny w sprzedaży on-line dostępny jest tylko dla dzieci do ukończenia 7 roku życia jako bilet kontrolny, który należy wydrukować w momencie wydruku pozostałych zakupionych biletów. Osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za wstęp do Muzeum określone w regulaminie zwiedzania Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zobowiązane są do odbioru biletu bezpłatnego w kasie muzeum, po okazaniu stosownego dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłaty.
 13. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży biletów elektronicznych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 14. Druk Oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać ze strony: www.bilety.mwmskansen.pl. Wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres Muzeum: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.
 15. Kwota uiszczona przez Kupującego, po odstąpieniu od umowy sprzedaży zostanie zwrócona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący, w terminie do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpienia od Umowy.
 16. Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wykorzystania biletu elektronicznego tj. wejścia na teren Skansenu za okazaniem biletu elektronicznego.
 17. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia na wskazany adres mailowy: reklamacje@mwmskansen.pl.
 18. Reklamacje będą rozpatrywane przez Muzeum w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź przesłana będzie na wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej wpływu.

§ 4
Ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych w systemie zakupu biletów online jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, numer RIK 20/99, tel. 24 275 28 83
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: dpo@mwmskansen.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez Kupującego z systemu zakupu biletów online za pomocą założonego konta lub jako zakup jednorazowy.
 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu biletu online.
 5. Kupującym w systemie zakupu biletów online udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa wynikającego z obowiązku prawnego Administratora.
 1. Dane osobowe możemy udostępniać następującym  kategoriom podmiotów: firmom informatycznym, firmom obsługującym system płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 2. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Dane osobowe Kupującego dokonującego jednorazowego zakup  będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupu i  posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji).
 3. Dane osobowe kupującego za pomocą założonego konta będą przetwarzane 5 lat od daty ostatniego zalogowania.
 1. Dane osobowe korzystających z systemu sprzedaży on-line są przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

 

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Muzeum ma prawo odmówić uznania ważności biletów, których stan uniemożliwia identyfikację transakcji zakupu. Dotyczy to również biletów zagubionych przez Kupującego.
 3. Dokonywanie zakupu biletów online nie wiąże się z żadnymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet, który to koszt ponosi Kupujący, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu, z którego usług korzysta.
 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2010 r., nr 138, poz.930) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym zwiedzający nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 

Pliki do pobrania:
- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

- Oświadczenie_o_odstąpieniu_od_umowy.pdf