REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE
BILETÓW WSTĘPU DO MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

 

1. Postanowienia ogólne

1)      Regulamin określa zasady sprzedaży jednorazowych elektronicznych biletów wstępu na teren Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do skansenu za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: www.bilety.mwmskansen.pl

2)      Przed przystąpieniem do zakupu biletów elektronicznych klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu zakupu biletów on-line i zaakceptować jego zasady.

3)      Regulamin zakupu biletów on-line jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.bilety.mwmskansen.pl

2. Definicje

1)      Bilet elektroniczny – elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Klientem, na podstawie którego Klient jest uprawniony do jednorazowego wstępu na teren Skansenu w dniu wskazanym na Bilecie elektronicznym oraz w godzinach otwarcia Skansenu dostępnych na stronie www.mwmskansen.pl Wydrukowany bilet elektroniczny wyposażony jest w kod kreskowy oraz ma moc Biletu.

2)      Bilet – bilet (normalny, ulgowy) uprawniający jego posiadacza do jednorazowego wstępu na teren Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc w dniu wskazanym na Bilecie oraz w godzinach otwarcia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dostępnych na stronie www.mwmskansen.pl

3)      Bilet elektroniczny ulgowy – bilet przysługujący osobom określonym w regulaminie zwiedzania Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dostępnym na stronie www. mwmskansen.pl

4)      Bilet wstępu „Niedziela Palmowa w skansenie” – Bilet na uroczystości związane z Niedzielą Palmową organizowane w Skansenie

5)      Bilet „Polska zobacz więcej. Weekend za pół ceny” – Bilet na imprezę kulturalną organizowaną w Skansenie w wybranym dniu, w ustalonych godzinach, w ramach akcji Polska zobacz więcej. Weekend za pół ceny.

6)      Bilet „60 + Kultura” – Bilet na imprezę kulturalną organizowaną w Skansenie w wybranym dniu, w ustalonych godzinach, w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla osoby posiadającej ważny dokument stwierdzający wiek powyżej 60 lat.

7)      Bilet „Europejska Noc Muzeów” – Bilet na imprezę kulturalną organizowaną w Skansenie w wybranym terminie, w ustalonych godzinach.

8)      Bilet „Dzień Integracji Osób z Niepełnosprawnością” – Bilet na imprezę kulturalną organizowaną w Skansenie w wybranym dniu w ustalonych godzinach. Przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom.

3. Zakup biletów elektronicznych on-line

1)      W celu dokonania zakupu Biletu elektronicznego Klient dokonuje zamówienia wybierając konkretny dzień wizyty w Skansenie oraz wypełniając formularz zamówienia, w którym należy wpisać: imię, nazwisko Klienta, adres e-mail (na który zostanie wysłany bilet), numer telefonu, adres, NIP (w przypadku potrzeby otrzymania faktury) oraz rodzaj (normalny, ulgowy itp.) i liczbę biletów.

2)      Zakupu biletów elektronicznych można dokonać maksymalnie z trzydziestodniowym wyprzedzeniem, nie później jednak niż trzy godziny przed zamknięciem Skansenu w dniu planowanej wizyty. Wstęp na teren Skansenu z  wykupionym biletem wstępu możliwy jest na dwie godziny  przed zamknięciem Muzeum.  Informacje na temat dni i godzin otwarcia Skansenu, znajdują się na stronie internetowej www.mwmskansen.pl

3)      W sprzedaży on-line dostępne są bilety elektroniczne:

a)       Bilet normalny, 

b)      Bilet ulgowy,

c)       Bilet wstępu „Niedziela Palmowa w skansenie”,

d)      Bilet „Polska zobacz więcej. Weekend za pół ceny”

e)      Bilet „60+Kultura”,

f)       Bilet „Europejska Noc Muzeów”,

g)      Bilet „Dzień Integracji Osób z Niepełnosprawnością”,

  • Bilet dla opiekuna osoby niepełnosprawnej „Dzień Integracji Osób z Niepełnosprawnością”.

4)      W celu otrzymania faktury VAT Klient powinien zaznaczyć w systemie rezerwacji okienko „Faktura VAT-Tak” i podać dane do wystawienia faktury. Faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Klienta w zamówieniu.

5)      Zamówienia realizowane są za pomocą udostępnionych przez system PayU kanałów sprzedaży.

6)      Wysokość opłat za bilety określa cennik dostępny w kasach Muzeum oraz na stronie internetowej www.mwmskansen.pl .Ceny są cenami brutto wyrażonymi w PLN.

7)      Po opłaceniu zakupu on-line bilet zostaje przesłany na podany adres e-mail w formie załącznika PDF. Po jego otrzymaniu Klient dokonuje niezwłocznie weryfikacji poprawności i zgodności biletu z zamówieniem, w szczególności kwoty, rodzaju wydarzenia, jego daty i godziny.

8)      Zakupione i wydrukowane we własnym zakresie bilety upoważniają do wstępu na  Skansen w wybranym dniu.

9)      Klient odpowiedzialny jest za prawidłowy wydruk biletów oraz ich bezpieczne przechowywanie do momentu okazania przy wejściu do Muzeum.

10)   Przed wejściem do Skansenu Klient zobowiązany jest okazać  do kontroli wydrukowany Bilet elektroniczny. W przypadku korzystania z biletu ulgowego należy posiadać przy sobie dokument uprawniający do korzystania z biletów ulgowych. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi, nie uprawniają do wejścia na skansen – są nieważne.

11)   Osoby uprawnione do zwolnienia z opłat lub ulgi za bilet wstępu określone są w regulaminie zwiedzania dostępnym na stronie www.mwmskansen.pl.

12)   Bilet bezpłatny w sprzedaży on-line dostępny jest tylko dla dzieci do ukończenia 7 roku życia jako bilet kontrolny, który  należy wydrukować w momencie wydruku pozostałych zakupionych biletów.

13)   Osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za wstęp do Muzeum, określone w Regulaminie zwiedzania Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, zobowiązane są do odbioru biletu bezpłatnego w kasie muzeum, po okazaniu stosownego dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłaty.  

14)   Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży biletów elektronicznych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1 do Zasad świadczenia usług).

15)   Druk Oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać ze strony: www.bilety.mwmskansen.pl. Wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres Muzeum: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.

16)   Kwota uiszczona przez Klienta, po odstąpieniu od umowy sprzedaży zostanie zwrócona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, w terminie do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpienia od Umowy.

17)   Klient traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wykorzystania biletu elektronicznego tj. wejścia na teren Skansenu za okazaniem biletu elektronicznego.

18)   Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia na wskazany adres mailowy: reklamacje@mwmskansen.pl.

19)   Reklamacje będą rozpatrywane przez Muzeum w terminie do  14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź przesłana będzie na wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej wpływu.

4. Ochrona danych

1)      Administratorem danych osobowych w systemie zakupu biletów online jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, numer RIK 20/99, tel. 242752883

2)      Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: dpo@mwmskansen.pl.

3)      Dane osobowe przetwarzane są w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez Kupującego z systemu zakupu biletów online za pomocą założonego konta lub jako zakup jednorazowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO, a także ewentualnie w celu wystawienia faktury.

4)      Podanie danych osobowych przez Kupującego ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu biletu online.

5)      Kupującym w systemie zakupu biletów online udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

6)      Dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa wynikającego z obowiązku prawnego Administratora.

7)      Dane osobowe możemy udostępniać następującym  kategoriom podmiotów: firmom informatycznym, firmom obsługującym system płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

8)      Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9)      Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

10)   Dane osobowe Kupującego dokonującego jednorazowego zakup  będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupu i  posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji).

11)   Dane osobowe kupującego za pomocą założonego konta będą przetwarzane 5 lat od daty ostatniego zalogowania.

12)   Dane osobowe korzystających z systemu sprzedaży on-line są przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

5. Postanowienia końcowe

1)      Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

2)      Muzeum ma prawo odmówić uznania ważności biletów, których stan uniemożliwia identyfikację transakcji zakupu. Dotyczy to również biletów zagubionych przez Klienta.

3)      Dokonywanie zakupu biletów on-line nie wiąże się z żadnymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet, który to koszt ponosi Klient, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu, z którego usług korzysta.

4)      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2010 r., nr 138, poz.930) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Klient nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 

Pliki do pobrania:

– Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

– Oświadczenie_o_odstąpieniu_od_umowy.pdf