Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Regulamin zwiedzania

 

Załącznik nr 1

Do zarządzenia nr 21/2017

Dyrektora

Muzeum Wsi Mazowieckiej

w Sierpcu

 

R E G U L A M I N     Z W I E D Z A N I A

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

§ 1 

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (zwanego dalej „Muzeum”):
 • Skansen – Sierpc, ul. Narutowicza 64,
 • Ratusz – Sierpc, pl. Kardynała Wyszyńskiego 1,
 • Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Bieżuń, ul. Stary Rynek 19.
 1. Muzeum czynne jest przez cały rok.
 2. Godziny otwarcia Muzeum dla zwiedzających zmieniają się w zależności od pory roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.mwmskansen.pl
 3. Dni, w które wstęp do Muzeum jest wolny:
 • poniedziałek – Skansen,
 • sobota – Ratusz,
 • sobota – Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
 1. Muzeum otwarte jest dla zwiedzających: 6 stycznia, Poniedziałek Wielkanocny, 1,3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 11 listopada, drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Muzeum zamknięte jest dla zwiedzających: w Wielką Sobotę, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, 1 listopada, 24,25,31 grudnia, Nowy Rok.
 3. Przebywanie na terenie Muzeum poza godzinami otwarcia wymaga zgody Dyrekcji Muzeum.
 4. Zgody dyrekcji Muzeum lub upoważnionej osoby wymaga:
 • wjazd pojazdów na teren Muzeum
 • prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji)
 • organizowanie akcji reklamowych, happeningów i tym podobnych. wydarzeń.
 1. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc, wystaw i budynków na terenie Muzeum może zostać zarządzeniem Dyrekcji ograniczony lub całkowicie wyłączony.

 

§ 2

Organizacja ruchu turystycznego

 1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
 2. Wielkość grupy określa Muzeum w zależności od posiadanych możliwości i dostępności oferty.
 3. W przypadku spóźnienia grupy, Muzeum zastrzega sobie możliwość skrócenia trasy zwiedzania, skrócenia zajęć lub ich anulowania.
 4. W okresie od 1 października do 15 kwietnia zwiedzanie wnętrz skansenowskich możliwe jest wyłącznie z przewodnikiem Muzeum.
 5. W okresie od 15 kwietnia do 30 września zwiedzanie wnętrz skansenowskich jest możliwe bez przewodnika, z audioprzewodnikiem lub przewodnikiem Muzeum.
 6. W okresie od stycznia do grudnia, z wyjątkiem dni, kiedy Muzeum jest nieczynne,  zwiedzanie wnętrz skansenowskich jest możliwe po godzinach otwarcia Muzeum, wyłącznie z przewodnikiem.
 7. Ceny usług przewodników oraz innych usług świadczonych przez Muzeum zawiera Cennik opublikowany na stronie www.mwmskansen.pl.
 8. Rezerwacji terminu zwiedzania, usługi przewodnika (w tym w języku angielskim lub niemieckim) oraz innych usług świadczonych przez Muzeum (lekcje muzealne, przejażdżki konne, ognisko, itp.) należy dokonać co najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem, przesyłając zamówienie:
 • Skansen – drogą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@mwmskansen.pl,  faxem lub telefonicznie pod  nr tel/fax 24 275 28 83;  24 275 58 20.
 • Ratusz – drogą elektroniczną na adres e-mail: ratusz@mwmskansen.pl  lub telefonicznie pod nr telefonu 24 275 28 26
 • Oddział Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu – drogą elektroniczną na adres e-mail: muzeum_biezun@op.pl, faxem  lub telefonicznie pod  nr tel/fax 23 6578045
 1. W Muzeum obowiązuje ruch pieszy.
 2. Ostatnie wejście na teren skansenu możliwe jest najpóźniej na godzinę przed zamknięciem Muzeum.
 3. Na godzinę przed zamknięciem  skansenu kasy nie prowadzą sprzedaży lub wymiany biletów wstępu.
 4. Ostanie wejście na wystawy czasowe w ratuszu oraz Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu jest możliwe na 30 minut przed zamknięciem ekspozycji.

 

§ 3

Bilety wstępu

 1. Podstawą wejścia na wystawy czasowe w ratuszu i Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu jest posiadanie ważnego biletu wstępu.
 2. Podstawą wejścia do skansenu jest posiadanie ważnego biletu wstępu oraz opaski na rękę.
 3. Opaskę należy odebrać w kasie Muzeum lub u pracownika ochrony. Założona na rękę upoważnia do wielokrotnego przekraczania bramy Muzeum.
 4. Karnet, voucher lub zaproszenie należy wymienić w kasie Muzeum na ważny bilet wstępu.
 5. Osoby indywidualne mogą dokonać zakupu biletu wstępu on-line przez stronę internetową bilety.mwmskansen.pl.
 6. Wygenerowany przez system sprzedaży on-line bilet wstępu w PDF należy wydrukować, okazać go pracownikowi ochrony a także pobrać opaskę na rękę.
 7. W dni, w które wstęp do skansenu jest wolny, należy pobrać w kasie bezpłatny bilet wstępu.
 8. Bilet wstępu należy zachować do kontroli. Kontroli biletów w wyznaczonych punktach dokonują pracownicy ochrony, poprzez zeskanowanie kodu kreskowego z biletu.
 9. Posiadanie ważnego biletu wstępu jest niezbędne także w przypadku zamiaru dokonania zakupów i spożywania posiłków w karczmie na terenie skansenu.
 10. Wysokość opłat za wstęp do Muzeum oraz inne świadczone usługi ustalane są odrębnymi zarządzeniami dyrektora Muzeum
 11. Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:
 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką “Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową “Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym “Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • kombatantom.
 1. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:
 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
 • dzieciom do lat 7
 • Opiekunom grup  (1 opiekun w grupie do 10 osób)
 1. Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu.

 

§ 4

Wykonywanie zdjęć i filmowanie

 1. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów, ekspozycji muzealnych oraz wydarzeń przez zwiedzających jest bezpłatne.
 2. W pomieszczeniach zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła oraz statywów .
 3. Podczas wykonywania zdjęć i filmowania zabrania się dokonywania zmian w obrębie ekspozycji muzealnej.
 4. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
 5. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych do celów komercyjnych  (sesje fotograficzne i filmowe, publikacje, itp.) i naukowych (prace i publikacje naukowe) wymaga poinformowania Muzeum, ewentualnie zawarcia pisemnej umowy.
 6. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych rozpatrywane są indywidualnie.

 

§ 5

W Muzeum obowiązuje zakaz

 1. W Muzeum obowiązuje zakaz:
 • dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz,
 • wnoszenia i spożywania we wnętrzach muzealnych lodów, słodyczy, napojów, owoców, kanapek itp.,
 • wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych dla zwiedzania
 • palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc wyznaczonych,
 • używania i rozniecania ognia,
 • wchodzenia na teren upraw i ogródków przyzagrodowych na terenie skansenu
 • podchodzenia do zwierząt i karmienia ich na terenie skansenu
 • wprowadzania psów oraz innych zwierząt bez uwięzi lub kagańca na teren skansenu
 • niszczenia mienia Muzeum (w tym wszelkiego typu urządzeń mechanicznych i elektronicznych)
 1. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwa zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji, organizowanych imprez oraz cen biletów zamieszczane są na planszach informacyjnych znajdujących się przed wejściem do Muzeum, w kasach biletowych, w punktach informacji muzealnej, w informatorach Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum.
 2. Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor i zastępca dyrektora Muzeum w poniedziałki w godzinach 8.00 – 15.00.

 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin zwiedzania 2017