Rocznik MWM - dostępne numery

Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” jest czasopismem o charakterze naukowym wydawanym przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od 2010 roku. Według założeń czasopismo jest adresowane do pracowników jednostek muzealnych oraz naukowych, zajmujących się antropologią, etnologią, folklorystyką, muzealnictwem i muzeologią. W Roczniku publikowane są następujące typy prac:
• artykuły,
• materiały pokonferencyjne,
• materiały źródłowe, w tym zdjęciowe,
• recenzje książek i wystaw muzealnych,
• sprawozdania z działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej.

Szczegóły

CALL FOR PAPERS

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ogłasza nabór artykułów do jubileuszowego tomu “Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”. Planowany tytuł tomu to „Przyszłość naszego dziedzictwa”, gdzie chcielibyśmy opublikować artykuły związane z zakresem tematycznym wrześniowej konferencji. Dlatego zapraszamy do nadsyłania tekstów w poniższym zakresie tematycznym:

1. Rola i znaczenie muzeów na wolnym powietrzu
• Jak zmieniały się muzea na wolnym powietrzu na przestrzeni ostatnich lat
• Jak muzea dopasowywały/ dopasowują się do odbiorców
• Jak muzea zmieniły/ zmieniają sposób narracji
• Dostępność muzeów dla odbiorców ze specjalnymi potrzebami
• Wirtualna dostępność zbiorów
• Kadra w muzeum – nowe potrzeby (animatorzy/edukatorzy muzealni, specjaliści od PR)
• Przestrzeń do działań społecznie otwartych w naszych muzeach – czy istnieje bo chcemy, czy musi istnieć, czy nie istnieje?
• Problemy współczesnego muzealnictwa skansenowskiego

2. Rekonstrukcja czy festynizacja – cienka linia w prezentowaniu kultury ludowej
• Slow czy fast – w którą stronę zmierzają muzea typu skansenowskiego
• Slow czy fast – czego oczekuje współczesny odbiorca
• Nowe trendy w muzealnictwie – odpowiedź muzeów skansenowskich
• Walka o odbiorcę a jakość i merytoryczność działalności
• Kompromis czy równowaga

3. Muzea w dobie kryzysu klimatycznego
• Czy i jak muzea odpowiadają w swoich działaniach na kryzys klimatyczny
• Czy i jak edukujemy o kryzysie klimatycznym
• Wypracowane narzędzia i dobre praktyki

4. Muzea w dobie pandemii
• Jak poradziliśmy/ nie poradziliśmy sobie z pandemią
• Nowe spojrzenie na rolę Muzeum w wymiarze społecznej instytucji kultury
• Czego nauczyła nas sytuacja kryzysowa
• Wypracowane narzędzia i dobre praktyki

Prosimy o przysyłanie tekstów na płycie CD wraz z 1 egzemplarzem wydruku na adres Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc; lub drogą mailową na adres e.rutkowska@mwmskansen.pl do dnia 31.10.2021 r.

W wypadku dostarczenia tekstów, które nie spełniają wymogów formalnych redakcja zwraca się do autora o dokonanie poprawek.

Autorom nadesłanych artykułów nie są wypłacane honoraria. Każdemu autorowi przysługuje egzemplarz autorski czasopisma.

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Każdy nadsyłany do artykuł powinien zawierać następujące dane:
a) Imię i nazwisko autora.
b) Miejsce zatrudnienia autora.
c) Tytuł pracy.
d) Tekst główny.
e) Streszczenie w języku polskim (maksymalnie ½ strony).

Przypisy dolne pod każdą stroną tekstu zgodnie z następującym porządkiem:
inicjał imienia, nazwisko autora/nazwiska autorów cytowanego tekstu, tytuł, inicjał imienia i nazwisko tłumacza, wydawnictwo, miejsce wydania i rok wydania, strona. W wypadku prac zbiorowych należy podać po tytule redaktora/redaktorów danego tomu. Tytuły artykułów i tytuły książek pisane kursywą. Tytuły czasopism w cudzysłowie. W wypadku czasopism należy podać numer tomu.
Wzór:
A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 76.
R. Tomicki, Religijność ludowa, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. II, (red.) M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 34.
R. Tomicki, Słowiański mit kosmogoniczny, „Etnografia Polska”, (1976), t. XX, z. 1, s. 167.

Na końcu tekstu należy podać pełny wykaz literatury według następującego wzoru: nazwisko i imię autora, tytuł, inicjał imienia i nazwisko tłumacza, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania. W wypadku prac zbiorowych należy podać po tytule redaktora/redaktorów danego tomu. Tytuły artykułów i tytuły książek pisane kursywą. Tytuły czasopism w cudzysłowie. W wypadku czasopism należy podać numer tomu i numery stron artykułu.
Wzór:
Reboul Olivier, Kiedy słowo jest bronią, tłum. J. Arnold, [w:] Język i społeczeństwo, (red.) M. Głowiński, Czytelnik, Warszawa 1980.
Tomicki Ryszard, Religijność ludowa, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. II, (red.) M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 88-126.
Tomicki Ryszard, Słowiański mit kosmogoniczny, „Etnografia Polska”, (1976), t. XX, z. 1, s. 47-97.

Nadesłane artykuły po wstępnej akceptacji przez Redakcję „Rocznika Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, podlegają ocenie merytorycznej dokonanej przez dwóch recenzentów zewnętrznych. Artykuły są recenzowane zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości (double – blind reviev process), zgodnie z którą autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości. Recenzenci niezależnie od siebie przygotowują pisemną wersję recenzji poszczególnych artykułów. Autorzy informowani są o ocenie ich artykułów drogą mailową. Autor zobowiązany jest do ustosunkowania się do uwag zawartych w recenzji. Autor zobowiązany jest również do dokonania zmian sugerowanych przez recenzenta.

RADA NAUKOWA

dr Tadeusz Baraniuk (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Iwona Kabzińska-Stawarz (Polska Akademia Nauk)
prof. dr hab. Wojciech Olszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Anna Borysovna Permilovskaya (Uralski Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Sankt Petersburgu/Filia w Archangielsku/)
prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Frantisek Vrhel (Uniwersytet Karola w Pradze)
dr hab. Katarzyna Marciniak (prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Damian Kasprzyk (Uniwersytet Łódzki)
REDAKTOR JĘZYKOWY

prof. dr hab. Maciej Wróblewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
RECENZENCI ZEWNĘTRZNI

prof. nadzw. dr hab. Władysław Baranowski (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński)
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Lech (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Zbigniew Libera (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Wojciech Olszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Adam Pomieciński (prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Wyświetlanie wszystkich wyników: 11