Rocznik MWM - dostępne numery

Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” jest czasopismem o charakterze naukowym wydawanym przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od 2010 roku. Według założeń czasopismo jest adresowane do pracowników jednostek muzealnych oraz naukowych, zajmujących się antropologią, etnologią, folklorystyką, muzealnictwem i muzeologią. W Roczniku publikowane są następujące typy prac:
• artykuły,
• materiały pokonferencyjne,
• materiały źródłowe, w tym zdjęciowe,
• recenzje książek i wystaw muzealnych,
• sprawozdania z działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej.

Szczegóły

CALL FOR PAPERS

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Każdy nadsyłany do artykuł powinien zawierać następujące dane:
a) Imię i nazwisko autora.
b) Miejsce zatrudnienia autora.
c) Tytuł pracy.
d) Tekst główny.
e) Streszczenie w języku polskim (maksymalnie ½ strony).

Przypisy dolne pod każdą stroną tekstu zgodnie z następującym porządkiem:
inicjał imienia, nazwisko autora/nazwiska autorów cytowanego tekstu, tytuł, inicjał imienia i nazwisko tłumacza, wydawnictwo, miejsce wydania i rok wydania, strona. W wypadku prac zbiorowych należy podać po tytule redaktora/redaktorów danego tomu. Tytuły artykułów i tytuły książek pisane kursywą. Tytuły czasopism w cudzysłowie. W wypadku czasopism należy podać numer tomu.
Wzór:
A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 76.
R. Tomicki, Religijność ludowa, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. II, (red.) M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 34.
R. Tomicki, Słowiański mit kosmogoniczny, „Etnografia Polska”, (1976), t. XX, z. 1, s. 167.

Na końcu tekstu należy podać pełny wykaz literatury według następującego wzoru: nazwisko i imię autora, tytuł, inicjał imienia i nazwisko tłumacza, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania. W wypadku prac zbiorowych należy podać po tytule redaktora/redaktorów danego tomu. Tytuły artykułów i tytuły książek pisane kursywą. Tytuły czasopism w cudzysłowie. W wypadku czasopism należy podać numer tomu i numery stron artykułu.
Wzór:
Reboul Olivier, Kiedy słowo jest bronią, tłum. J. Arnold, [w:] Język i społeczeństwo, (red.) M. Głowiński, Czytelnik, Warszawa 1980.
Tomicki Ryszard, Religijność ludowa, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. II, (red.) M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 88-126.
Tomicki Ryszard, Słowiański mit kosmogoniczny, „Etnografia Polska”, (1976), t. XX, z. 1, s. 47-97.

Nadesłane artykuły po wstępnej akceptacji przez Redakcję „Rocznika Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, podlegają ocenie merytorycznej dokonanej przez dwóch recenzentów zewnętrznych. Artykuły są recenzowane zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości (double – blind reviev process), zgodnie z którą autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości. Recenzenci niezależnie od siebie przygotowują pisemną wersję recenzji poszczególnych artykułów. Autorzy informowani są o ocenie ich artykułów drogą mailową. Autor zobowiązany jest do ustosunkowania się do uwag zawartych w recenzji. Autor zobowiązany jest również do dokonania zmian sugerowanych przez recenzenta.

RADA NAUKOWA

dr Tadeusz Baraniuk (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Iwona Kabzińska-Stawarz (Polska Akademia Nauk)
prof. dr hab. Wojciech Olszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Anna Borysovna Permilovskaya (Uralski Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Sankt Petersburgu/Filia w Archangielsku/)
prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Frantisek Vrhel (Uniwersytet Karola w Pradze)
dr hab. Katarzyna Marciniak (prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Damian Kasprzyk (Uniwersytet Łódzki)
REDAKTOR JĘZYKOWY

prof. dr hab. Maciej Wróblewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
RECENZENCI ZEWNĘTRZNI

prof. nadzw. dr hab. Władysław Baranowski (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński)
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Lech (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Zbigniew Libera (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Wojciech Olszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Adam Pomieciński (prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Wyświetlanie 1–12 z 13 wyników

1 2