W dniach 24-25 październik w Jadwisinie pod Warszawą odbędzie się konferencja pt. „Mazowieckie Forum Turystyki Kulturowej” zorganizowana przez Fundację na rzecz Wielkich Historii . Głównym celem Forum jest stworzenie warunków do rozwoju kompetencji osób zajmujących się lokalną tradycją, kulturą i historią w małych miejscowościach oraz wsiach położonych na terenie województwa mazowieckiego.

Polacy są coraz bardziej aktywni turystycznie – wzrost podróży krajowych to około 5 % rok do roku (według Ministerstwa Turystyki i Sportu, 2018). Na szczególną uwagę zasługują badania prowadzone przez Polską Organizację Turystyczną, które dowodzą, że wśród osób uprawiających turystykę krajową najczęściej wskazywaną formą aktywności jest zwiedzanie i obcowanie z kulturą (34%). Chcemy tak zdefiniowanej potrzebie jeszcze bardziej wyjść naprzeciw dlatego organizowane przez nas Forum będzie okazją do wzbogacenia i podniesienia poziomu oferty turystyki kulturowej, w tym szczególnie etnicznej, w której dominuje motyw poznawczy połączony często z celami edukacyjnymi i rekreacyjnymi.

 

Głównym celem Mazowieckiego Forum Turystyki Kulturowej jest zatem stworzenie warunków do rozwoju kompetencji osób zajmujących się lokalną tradycją, kulturą i historią w małych miejscowościach oraz wsiach położonych na terenie województwa mazowieckiego. Udział w Forum dedykowany jest przede wszystkim przewodnikom lokalnym, animatorom, edukatorom i nauczycielom działającym w małych miejscowościach na terenie województwa mazowieckiego. Odbiorców naszego zadania pragniemy wyposażyć w wiedzę i umiejętności w obszarze prowadzenia działań w zakresie turystyki kulturowej, a w szczególności etnicznej.

Planujemy również wydanie w postaci cyfrowej publikacji zawierającej opis dobrych praktyk z dziedziny turystyki etnicznej i opracowanie rekomendacji na przyszłość.

 Podczas tegorocznego Mazowieckiego Forum Turystyki Kulturowej chcemy poruszyć również aspekt odkrywania historycznego dziedzictwa bitwy warszawskiej 1920 roku i aktywnego upamiętnienia jej przyszłorocznej setnej rocznicy. Podczas organizowanych spotkań, warsztatów i dyskusji zrodzą się atrakcyjne nowatorskie pomysły na nowe formuły działań lokalnych a także na poszerzenie oraz podniesienie jakości oferty turystyki kulturowej.

Więcej informacji na stronie wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/662633454258930/

 

 

W sprawie pytań zapraszamy do kontaktu:

 

Justyna Dominiak

 

Koordynator projektów

 

Fundacja na rzecz Wielkich Historii

 

justyna@wielkiehistorie.pl

 

tel. 511 101 104

   _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik już po raz ósmy ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

                Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu
w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

                Wolontariat to idea, z którą łączą się ważne wartości, takie jak altruizm, empatia, solidarność. Doskonale wiedzą o tym wolontariusze – ludzie, którzy z potrzeby serca angażują się w niesienie pomocy potrzebującym, biednym, chorym oraz w szeroko pojętą pracę na rzecz różnych środowisk, instytucji i organizacji działających w wielu obszarach życia społecznego. Warto zatem promować tego typu postawy poprzez realne wsparcie konkursu.    

Co warte podkreślenia, rozwój wolontariatu na Mazowszu jest jednym z zadań wskazanych do realizacji w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r., a Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu wprost przyczynia się do popularyzowania podejmowania aktywności wolontariackiej. Organizacja konkursu we współpracy z wieloma partnerami jest ponadto przejawem społecznej odpowiedzialności Urzędu oraz przykładem dobrej praktyki wskazywanej zarówno przez urząd marszałkowski, jak Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Muzeum Historii Polski ogłasza konkurs literacko-edukacyjny „40 Pokoleń”. Celem konkursu jest przygotowanie tekstów dla dzieci, które zostaną wydane w formie  książkowej. Na autorów zwycięskich prac czekają nagrody pieniężne.  

 

Zadaniem konkursowym jest napisanie i zgłoszenie niebeletrystycznych tekstów rozwijających trzy następujące zagadnienia:

  1. Co to jest historia, jakie są podstawowe typy źródeł historycznych, czym zajmuje się historyk?
  2. Jak kształtowały się granice Polski od Mieszka I po rok 1945? – przyczyny i skutki zmian terytorium.
  3. Kto ty jesteś? – język, godło, barwy narodowe, hymn, polski kod kulturowy.

 

Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace, po jednej z każdego zakresu tematycznego.

Tytuł konkursu, „40 Pokoleń” nawiązuje do faktu, że na 1000-letnie dzieje Polski złożyło się życie tylu właśnie generacji. Posługiwanie się kategorią pokolenia pomaga wyjaśnić dzieciom, czym jest ciągłość historyczna i jakie elementy symbolizują przynależność do wspólnoty. Teksty, które trafią do dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6–9 lat), przygotują je do poznawania skomplikowanych dziejów naszego kraju. Książeczki powinny nieść treści poznawcze zgodne z prawdą historyczną i zarazem podawać je w atrakcyjnej, niebanalnej formie.

Co było nośnikiem pamięci, zanim wynaleziono komputery? Jakie adresy widniały na listach wysyłanych do Polski 80, 180 czy 800 lat temu? Gdy grają hymn narodowy, dlaczego stajemy na baczność? – to pytania, które stawiają dzieci. Na te i podobne zagadnienia powinny znaleźć odpowiedzi w nadsyłanych publikacjach.

 

Konkurs ma charakter otwarty ‒ może w nim wziąć udział każda pełnoletnia osoba. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrany jeden zwycięzca w każdym z trzech obszarów tematycznych.

 

Na autorów czekają 3 nagrody po 7000 złotych każda.

 

Termin nadsyłania prac upływa 7 września 2018 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 3 grudnia 2018 roku.

 

Wydruk w jednym egzemplarzu wraz z jego wersją elektroniczną na nośniku (w formacie edytowalnym: doc, docx, rtf lub odt) oraz Kartę Zgłoszeniową należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

 

Muzeum Historii Polski

ul. Mokotowska 33/35

00-560 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs „40 Pokoleń”

 

Szczegółowe informacje (regulamin, kwestionariusz zgłoszenia do konkursu) znaleźć można na stronie internetowej www.muzhp.pl.

 

Organizator: Muzeum Historii Polski.

 

Patronat: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.

 

Patroni medialni: Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa, portal dzieje.pl, portal historia.org.pl.

 

 

Dodatkowe informacje:

Monika Machlejd

Koordynator projektu

Dział Wydawnictw i Zasobów Cyfrowych

Muzeum Historii Polski

tel.: (22) 211 90 30

monika.machlejd@muzhp.pl

___________________________________________________________________________________________________________________

III edycja  Ogólnopolskiego Turnieju Muzyków Prawdziwych,

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza ogłasza do III edycji  Ogólnopolskiego Turnieju Muzyków Prawdziwych.  Ponownie na scenie, najpiękniejszego budynku w Europie – Filharmonii w Szczecinie, spotkają się wykonawcy zarówno wierni muzyce tradycyjnej, jak i wykonawcy interpretujący tradycje na nowo.  Wykonawcy zmierzą się w czterech kategoriach: soliści instrumentaliści, soliści wokaliści, zespoły śpiewacze, zespoły instrumentalne i wokalno – instrumentalne. Po raz pierwszy przeprowadzony zostanie także konkurs tańców tradycyjnych, w którym wziąć udział mogą pary taneczne z własną kapelą. Serdecznie zapraszamy do udziału. Czasu jest niewiele. Termin składania zgłoszeń upływa bowiem 21 lipca.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://turniej.filharmonia.szczecin.pl/

Pismo przewodnie

Karta zgłoszeniowa

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

KM – mbs 2017

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.mazovia.pl w zakładce konkursy-szkolenia/konkursy-fotograficzne/.

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________

IX edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

 

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Monika Banaś-Samartzi, e-mail:m.b.samartzi@fdpa.org.pl  tel. 695116110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Patronat honorowy: Polski Komitet do spraw UNESCO

Patroni medialni: Witrynawiejska.org.pl, KulturaLudowa.pl

 

Karta zgłoszeniowa

Regulamin konkursu

 

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MULTIMEDIALNĄ PREZENTACJĄ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ PUBLIKACJĄ PT. „MAZOWIECKIE KREATYWNE PERSPEKTYWY”

https://mazowieckie.polskamultimedialna.pl/media/book/mazowieckie2/#/0

 

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________

 VI EDYCJA KONKURSU MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz szósty ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Celem konkursu jest popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu, a także poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, nade wszystko zachęcenie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej. 

 

 

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatur.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

  1. 1.       Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  2. 2.       Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 29 lipca 2016 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: s.konopacka-bak@fdpa.org.pl  tel. 533 979 211; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Patronat honorowy: Polski Komitet do spraw UNESCO

Patroni medialni: Witrynawiejska.org.pl, KulturaLudowa.pl


Szczegółowe informacje znajdują się w  dokumentacji konkursowej.

 Ogłoszenie o konkursie

Karta zgłoszeniowa

Regulamin

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Konkurs fotograficzny „Zabytek na pierwszym planie”

 

Być może podczas wakacyjnych wędrówek natknąłeś się na zabytek architektury drewnianej, który kryje w sobie zaklętą historię. Zrobiłeś zdjęcie? Prześlij je do nas! Jeśli nie, weź aparat
i korzystając z uroków złotej polskiej jesieni, wybierz się na poszukiwania chat
i dworków, kapliczek przydrożnych, kościołów i cerkwi, karczm, leśniczówek i innych drewnianych budowli. Uwiecznij na fotografii to, co wraz z nieubłaganym upływem czasu znika z mazowieckiego krajobrazu. Odkryj historię w drewnie zaklętą!

 

Autorzy najlepszych zdjęć zostaną nagrodzeni.

 

Jak wziąć udział w konkursie?

 

Wyślij e-maila na adres zabytki@mazovia.pl. W temacie wpisz ”Zaklęte w drewnie” i załącz zdjęcie oraz formularz zgłoszeniowy.

 

Formularz wraz z regulaminem konkursu dostępne są na stronie: https://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/konkursy-fotograficzne/art,13,konkurs-fotograficzny-zabytek-na-pierwszym-planie.html.

 

Termin nadsyłania zdjęć

 

30 października – 20 listopada 2015 r.

 

Kto może przystąpić do konkursu?

 

Każda osoba zajmująca się fotografią profesjonalnie i amatorsko. Jeśli nie masz 18 lat, musisz przedstawić zgodę rodziców, bądź opiekunów.

 

Jak wygrać konkurs?

 

Prześlij samodzielnie wykonane zdjęcie nawiązujące do hasła przewodniego konkursu: „Zaklęte w drewnie”. Pamiętaj o oryginalności ujęcia, walorach artystycznych fotografii oraz poprawności technicznej. W formularzu wpisz informacje o zdjęciu (tytuł zdjęcia, dokładne określenie miejsca i czasu wykonania fotografii, nazwa zabytku).

 

Jak zdobyć nagrodę publiczności?

 

Fotografie spełniające wymogi regulaminu zostaną umieszczone na facebookowym profilu „Mazowiecki Szlak Tradycji”. Autor pracy, która uzyska najwięcej „lajków””, otrzyma nagrodę publiczności.

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

 

Uzyskasz je w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej dzwoniąc pod nr (22) 59 79 521 oraz nr (22) 59 79 225, bądź kierując pytanie na adres e-mail: zabytki@mazovia.pl.

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz piąty ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa.  Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu
w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Z rodziną przez Mazowsze


Polecamy Państwa uwadze Multimedialny przewodnik, z którym o wiele łatwiej zaplanować rodzinną podróż po Mazowszu. Zachęca on do aktywnego odkrywania i odwiedzania niezwykłych miejsc w regionie: tradycyjne muzea z unikatowymi zbiorami i nowoczesne interaktywne galerie, sielankowe gospodarstwa agroturystyczne i eleganckie kompleksy hotelowe, pełne tajemnic urokliwe zamki i pałace oraz parki ekstremalnych zabaw. Sielsko, luksusowo, ekstremalnie i interaktywnie. A wszystko to jest parę kilometrów od  domu… W aplikacji znajdą Państwo ofertę rodzinnych atrakcji turystycznych z opisem i galerią zdjęć oraz ich lokalizację na mapie, a także dane kontaktowe umożliwiające szybki kontakt z placówkami.

 Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację na swój smartfon i wyruszać w drogę, przygoda czeka tuż za rogiem!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.norbsoft.mazovia

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2015 ROKIEM KS.JANA TWARDOWSKIEGO

Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłosił 2015 Rokiem ks. Jana Twardowskiego. W obchodach biorą udział liczne instytucje Mazowsza a przede wszystkim Instytut Papieża Jana Pawła II. Za hasło uroczystości przyjęto sentencję Słowo Zabiera Głos.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową Jubileuszu www.slowozabieraglos.pl.

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza na koncerty w ramach projektu „MUZYCZNE CZWARTKI NA PŁOCKIEJ STARÓWCE” 

 

 

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna, w wybrane czwartki – od czerwca do sierpnia – organizuje cykl koncertów muzyki poważnej na Scenie Letniej Starego Rynku w Płocku.

Koncerty te odbywają się w ramach projektu „MUZYCZNE CZWARTKI NA PŁOCKIEJ STARÓWCE” , który realizowany jest dzięki wsparciu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”.

 Szczegółowe informacje wraz z programem koncertów znajdą Państwo w poniższym załączniku.

„MUZYCZNE CZWARTKI NA PŁOCKIEJ STARÓWCE”

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału w V  edycji akcji turystyczno-edukacyjnej pn.: „Odkryj z nami Płock”.

 

4 lipca br. Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna rusza  z kolejną, piątą już edycją akcji turystyczno-edukacyjnej pn.: „Odkryj z nami Płock”. Jest to projekt dofinansowany ze środków miasta Płock.

 Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym załączniku.

„Odkryj z nami Płock”

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mazowsze Regionem Partnerskim Targów Lato 2015

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz piąty organizuje inaugurację sezonu turystycznego na Mazowszu. Otwarcie Sezonu będzie się odbywało podczas XX edycji Targów Turystyki i Wypoczynku Lato 2015. Dla uczestników przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji – każdy  znajdzie tu coś dla siebie. W programie m.in.: akrobacje i pokazy rowerowe, pokaz iluzjonisty, kurs pierwszej pomocy, niezliczona ilość atrakcji dla dzieci, nowinki rowerowe oraz wiele konkursów dla wszystkich bez względu na wiek. W konkursach do wygrania atrakcyjne nagrody!

Otwarcie Sezonu Turystycznego na Mazowszu odbędzie się 18 kwietnia 2015 roku, podczas XX edycji Targów Turystyki i Wypoczynku LATO 2015 17-19 kwietnia 2015 r., ul. Marsa 56.

https://targilato.pl/pl/o-targach/mazowsze-regionem-partnerskim.html

 

 9.Konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”

Ruszyła X edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, patronatem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Już po raz kolejny swój talent mogą zaprezentować fotografowie amatorzy, znający miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Temat tegorocznej edycji konkursu – „Z rodziną przez Mazowsze” – nawiązuje do nowej publikacji promującej województwo. Zachęca ona do aktywnego odkrywania i odwiedzania niezwykłych miejsc w naszym regionie.

Nabór prac potrwa do 30 czerwca br. Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie Jury wybierze dziesięć wyróżniających się prac, których autorzy wezmą udział w weekendowych wyjazdowych warsztatach fotograficznych organizowanych wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. W drugim etapie spośród zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów Jury wybierze 3 zwycięskie prace, a laureaci zostaną wyróżnieni podczas finałowej gali i otrzymają nagrody.

Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl . oraz w zmieszczonych poniżej załącznikach.

https://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/konkursy-fotograficzne/art,11,x-edycja-konkursu-fotograficznego-mazowsze-bliskie-sercu.html

Informacje o konkursie

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy dla osób pełnoletnich

Formularz zgłoszeniowy dla osób niepełnoletnich

 

10. KONKURS FOTOGRAFICZNY PT. „ZABYTEK NA PIERWSZYM PLANIE”

 

Informujemy, iż Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje konkurs fotograficzny „Zabytek na pierwszym planie”. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Fotografie zgłaszane do konkursu mają przedstawiać mazowiecki zabytek nawiedzony przez ducha, dlatego jego hasło przewodnie brzmi: „Złap ducha”. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną do 30 listopada 2014 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

11.  V FORUM ROZWOJU MAZOWSZA – 4-5 listopada 2014 r.

Forum Rozwoju Mazowsza to dwa dni pełne inspiracji, 23 sesje tematyczne, mnogość krajowych i zagranicznych prelegentów. Podczas licznych debat oraz wystąpień zbierzemy najważniejsze doświadczenia i rekomendacje z implementacji środków europejskich okresu 2007-2013. V Forum to także odsłona możliwości absorbcji i kierunków wsparcia kolejnej perspektywy.  Zapraszamy do włączenia się we wspólne budowanie platformy wymiany doświadczeń i poglądów na temat funduszy europejskich wdrażanych na Mazowszu.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapraszamy do zapoznania się z programem i rejestracji na stronie www.vforum.growupstartup.com.

 

12.Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – 23-28 lutego 2015 r.

 

 

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517). 

W tym roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywać się będzie w dniach od 23 lutego do 28 lutego.

W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej.

Tegoroczna formuła „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest kontynuacją przyjętej formuły. Do 2010 r. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce był organizowany w sądach, gdzie odbywały się dyżury, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem porad prawnych udzielali prawnicy reprezentujący różne grupy zawodowe.

Z uzyskanych informacji wynika jednak, że dyżury te nie spotkały się z oczekiwanym zainteresowaniem, poza tym po informacje prawne zwracały się również się osoby nie będące pokrzywdzonymi przestępstwem. Dlatego w tym roku w dniach 23 lutego do 28 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka” oraz podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów. Na terenie województwa mazowieckiego dyżury prowadzone będą
w Warszawie przez Fundację Dzieci Niczyje,
Instytut Psychologii Zdrowia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju – dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

 

 

 

 Dyżury-wojewodztwo-mazowieckie

 

13.VI OGÓLNOPOLSKA SESJA NAUKOWA POLSKIE ART DECO

Uprzejmie informujemy, iż w  Muzeum Mazowieckim w Płocku odbędzie się VI Ogólnopolska Sesja Naukowa pt. „Polskie art déco”. Sesja zaplanowana została na 8-9 czerwca 2015 roku. Tematem przewodnim będą „Wnętrza mieszkalne art déco”. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym linku.

 

 

 

https://www.muzeumplock.art.pl/index.php?s=Sesja_ArtDeco_2015

 

 14. Konkurs pt. „Muzealne Spotkania  z Fotografią” organizowany przez Muzeum w Koszalinie

Muzeum w Koszalinie zaprasza Państwa do udział‚u w konkursie pt. „Muzealne Spotkania z Fotografią…”.

Regulamin konkursu, a także dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: www.mszf.px.pl