Ulgowy bilet wstępu przysługuje:

   • uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
   • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
   • nauczycielom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
   • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

  Bezpłatny bilet wstępu przysługuje:

    • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
    • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
    • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
    • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
    • dzieciom do lat 7
    • Opiekunom grup (1 opiekun w grupie do 10 osób)
    • uczestnikom akcji Europejskie Dni Dziedzictwa

  Bilet wstępu 20% zniżki przysługuje:

    • Klientom Hotel Skansen Conference&SPA
    • Klientom pokojów gościnnych MWM
    • Uczestnikom programu Koleją do kultury

  Bilet wstępu 50% zniżki przysługuje:

   • posiadaczom Karty Dużej Rodziny
   • posiadaczom Mazowieckiej Karty Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym
   • uczestnikom akcji Polska zobacz więcej. Weekend za pół ceny
   • Uczestnikom imprezy plenerowej Niedziela Palmowa w skansenie

[1],2 Opłata dotyczy wyłącznie zwiedzających indywidualnie. Grupy zorganizowane ponoszą opłatę zgodną z Cennikiem.