Ulgowy bilet wstępu przysługuje:

   • uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie,
   • uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
   • uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia
   • uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia
   • uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia
   • uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dn. 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. poz.10), pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
   • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
   • nauczycielom:
    • szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
    • szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
    • szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, w:
      • szkołach działających w systemach oświaty innych państw
      • sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw
      • szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dn. 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. poz.10),
   • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
   • kombatantom

Bezpłatny bilet wstępu przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305)
 • dzieciom do lat 7
 • weteranom i weteranom poszkodowanym
 • opiekunom grup (1 opiekun na każde 15 osób w grupie). Opiekun bezpłatny przysługuje wyłącznie grupom zorganizowanym dzieci i młodzieży szkolnej do 19 r.ż. (tj. dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych)
 • pilotom wycieczek zorganizowanych
 • uczestnikom akcji Europejskie Dni Dziedzictwa

Bilet wstępu 20% zniżki przysługuje:

 • Gościom Hotelu Skansen Conference&SPA
 • Gościom pokojów gościnnych MWM w Sierpcu
 • Uczestnikom programu Koleją do kultury
 • posiadaczom Karty Dużej Rodziny

Zniżki nie sumują się zarówno w przypadku gości hotelowych, jak również biletów wstępu na imprezy plenerowe: Polska zobacz więcej. Weekend za pół ceny.