Załącznik nr 1

 do Zarządzenia nr 13/2021

Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 

 

Regulamin zajęć on-line organizowanych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania i udziału w zajęciach edukacyjnych on-line odbywających się na żywo (dalej „Zajęcia on-line”), organizowanych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (dalej Muzeum).
 2. Zajęcia przeprowadzane są dla grup zorganizowanych (dalej „Grupa”) oraz uczestników indywidualnych (dalej „Uczestnik”).
 3. Warunki organizacji zajęć on-line takie jak: czas trwania, koszt, adresaci oferty , instrukcja logowania każdorazowo publikowane są na stronie mwmskansen.pl
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

§ 2

Zasady organizacji zajęć dla grup

 1. Każda grupa powinna mieć wyznaczoną osobę dorosłą (dalej „Opiekun”), który kontaktuje się z Muzeum w sprawie organizacji zajęć on-line i podejmuje decyzje w imieniu grupy związane z przebiegiem zajęć.
 2. Każde zajęcia on-line adresowane są do określonej grupy wiekowej . Opiekun jest zobowiązany dokonać wyboru zajęć on-line stosownie do wieku oraz poziomu wiedzy Uczestników.
 3. Opiekun dokonuje rezerwacji zajęć on-line telefonicznie (tel. 24 275 28 83 wew. 234 lub 217) lub mailowo na adres: rezerwacje@mwmskansen.pl. co najmniej 3 dni przed ich terminem.
 4. Opiekun zobowiązany jest do podania Muzeum swojego numeru telefonu i adresu e-mail wyłącznie w celu dokonania ustaleń dotyczących zajęć on-line. W przypadku zmiany Opiekuna organizującego lub uczestniczącego w zajęciach on-line, niezwłocznie należy powiadomić Muzeum o tym fakcie.
 5. Po dokonaniu opłaty za udział w zajęciach on-line, Opiekun otrzymuje drogą mailową od Muzeum instrukcję i link do spotkania na platformie ZOOM- Video. Jest on zobowiązany do przekazania linku wyłącznie Uczestnikom zajęć on-line.
 6. W przypadku wystąpienia problemów technicznych z platformą, urządzeniami lub połączeniem internetowym ze strony Muzeum lub Prowadzących zajęcia on-line, Muzeum w porozumieniu z Opiekunem , wyznaczy zastępczy termin zajęć.
 7. Po dokonaniu opłaty za udział w zajęciach on-line, ich termin nie może ulec zmianie (z wyłączeniem sytuacji opisanej w ust. 7 powyżej).
 8. Opiekun zobowiązany jest do udziału w zajęciach on-line przez cały czas ich trwania oraz do utrzymania dyscypliny i porządku wśród Uczestników w trakcie trwania zajęć.

 

§ 3

Zasady organizacji zajęć dla uczestników indywidualnych

 

 1. Uczestnik zgłasza chęć uczestnictwa w zajęciach on-line poprzez dokonanie rezerwacji zajęć on-line telefonicznie (tel. 24 275 28 83 wew. 234 lub 217) lub mailowo na adres: rezerwacje@mwmskansen.pl. co najmniej 3 dni przed ich terminem.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do podania Muzeum swojego numeru telefonu i adresu e-mail wyłącznie w celu dokonania ustaleń dotyczących zajęć on-line.
 3. Udział w zajęciach on-line nie wymaga od Uczestnika instalowania aplikacji .
 4. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się przed rozpoczęciem zajęć on-line z „Instrukcją logowania na zajęcia on-line” dostępnej na stronie mwmskansen.pl.
 5. Po dokonaniu opłaty za udział w zajęciach on-line, Uczestnik otrzymuje drogą mailową od Muzeum instrukcję i link do spotkania na platformie ZOOM- Video.
 6. Uczestnik zajęć on–line jest proszony o nierozpowszechnianie linku do zajęć innym osobom.

 

§ 4

Obowiązki uczestników zajęć on-line

 

 1. Uczestnicy powinni zalogować się na platformie ok. 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zajęć on-line.
 2. Uczestnicy są proszeni o podanie przy logowaniu imienia i nazwiska oraz udziału w zajęciach on-line z włączonymi kamerami (w miarę swoich możliwości technicznych) i przy wyłączonych mikrofonach (chyba, że zajęcie on-line lub wykonywane zadanie wymaga konwersacji).
 3. W trakcie trwania zajęć on-line uczestnicy zobowiązani są do zgłaszania chęci wypowiedzi poprzez odpowiednie zasygnalizowanie tego na platformie. Metoda zostanie ustalona na początku zajęć on-line.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do informowania na bieżąco Prowadzącego zajęcia on-line o problemach technicznych utrudniających ich odbiór.
 5. W przypadku zakłócania przebiegu zajęć on-line przez Uczestnika, Muzeum ma prawo do ograniczenia jego aktywności na platformie (poprzez wyłączenie obrazu, dźwięku lub ostateczne jego usuniecie z sesji on-line). Jeśli zajęcia on-line zakłóca kilku Uczestników, uniemożliwiając ich prowadzenie oraz kontakt z innymi Uczestnikami, Prowadzący zajęcia on-line (po uprzedzeniu Uczestników o możliwych konsekwencjach), może przedwcześnie zakończyć zajęcia on-line.
 6. Uczestnicy zajęć nie mogą nagrywać lub w inny sposób rejestrować przebiegu zajęć oraz głosu lub wizerunku Prowadzącego zajęcia on-line.

 

§ 5

Warunki płatności za zajęcia on-line

 

 1. Po dokonaniu rezerwacji i ustaleniu terminu zajęć on-line Uczestnik/Opiekun zobowiązany jest dokonać opłaty za udział w zajęciach.
 2. Opłaty należy dokonać najpóźniej 2 dni przed terminem zajęć on-line, przelewem na konto Muzeum nr 92 1020 1026 0000 1602 0233 2898 , w tytule przelewu wpisując: zajęcia on-line ……… ( tytuł zajęcia).

 

§ 6

Klauzula informacyjna

 1. W celu organizacji i przeprowadzenia zajęć on-line (dalej zajęcia on-line) dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 2. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji i obsługi konkursu jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 20/99,
 3. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych. Kontakt dpo@mwmskansen.pl, 24 275 28 83
 4. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f), które są niezbędne do realizacji postanowień zawartych w Regulaminie konkursu oraz wykonania przez Administratora prawnie uzasadnionych obowiązków dla celów: marketingowych, promocyjnych, reklamowych, sprawozdawczych i archiwizacyjnych związanych z organizacją i przeprowadzeniem zajęć on-line,
 5. Uczestnik/Opiekun ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,   usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego,
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nieudostępnienie uniemożliwia organizację i przeprowadzenie zajęć on-line,
 7. Dane osobowe Administrator może przekazywać podmiotom i partnerom, z którymi zawarł umowę na usługi marketingowe, reklamowe, techniczne np.: rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, z kancelariami prawniczymi, dostawcami usług pocztowych i kurierskich oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Administratora powołując się na stosowną podstawę prawną,
 8. Dane osobowe Administrator przetwarza przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz ich przetwarzanie nie będzie zautomatyzowane i nie będą podlegały profilowaniu,
 10. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby chronić zgromadzone dane.