Konkurs rozpoczyna się 05 marca 2019r. – od tego czasu będą przyjmowane prace plastyczne do konkursu i trwa do 06 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Warunkiem udziału jest zapoznanie się z prezentowanymi  w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wystawami: „Inti Raymi – inkaskie Święto Słońca” i „Inkaska Droga Królewska”, a następnie wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką   (rysunek, malarstwo, grafika, collage, itp.). Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o kulturze i historii Republiki Peru, poznanie warunków naturalnych i walorów turystycznych tego regionu,a także rozbudzenie ciekawości i chęci poznania różnych zakątków świata.

Regulamin konkursu pt. „Inti Raymi. Inkaskie Święto słońca”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku

Karta zgłoszenia