Wawrzyn Polskiej Turystyki

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zdobyło kolejne wyróżnienie. Podczas uroczystej gali organizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki i Szkołę Wyższą ALMAMER zostało uhonorowane prestiżową nagrodą Wawrzynu Polskiej Turystyki. Wydarzenie miało miejsce 17 kwietnia podczas otwarcia Jubileuszowych 20-tych Targów Turystyki i Rekreacji Lato 2015 w Warszawie. Dyrektor Muzeum odebrał z rąk Katarzyny Sobierajskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki i zarazem Przewodniczącej Kapituły Konkursu, pamiątkowy dyplom i statuetkę za działalność innowacyjną podejmowaną przez instytucję.

Nagrodą Wawrzynu Polskiej Turystyki wyróżniane są firmy i instytucje, które w szczególny sposób wpływają na umocnienie korzystnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Są to podmioty, które w swojej działalności skupiają się na budowaniu społecznych i rynkowych relacji opartych na wzajemnych korzyściach kulturowych, prawnych i ekonomicznych. Oferowane przez nie usługi muszą osiągać najwyższe światowe standardy. Powinny też opracowywać i realizować inicjatywy dążące do ochrony walorów naturalnych i kulturowych regionów. Celem tego programu certyfikacji jest ich promocja i wsparcie inicjatyw przez nie podejmowanych. Przystąpić do niego mogą zarówno przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje i samorządy, jak i osoby fizyczne.

Podczas wyboru laureatów brane są pod uwagę wszelkie formy działalności instytucji. Oceniana jest ich innowacyjność i przystępność dla klientów. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu pełni ważną funkcję w regionie. Dzięki współpracy z miejscowymi twórcami rękodzieło i rzemiosło ludowe na Mazowszu stały się jedną z jego marek. Jest też miejscem, w którym kultura i obrzędowość mazowiecka rozkwitają. To tu tradycja i nowoczesność spotykają się, dając turystom możliwość spojrzenia w duszę dawnej wsi. Te właśnie aspekty wpłynęły na decyzję o przyznaniu Muzeum Wawrzynu Polskiej Turystyki.

Dyrektora Muzeum, Jana Rzeszotarskiego spotkał jeszcze jeden zaszczyt. Otrzymał bowiem nominację na członka Polskiej Akademii Innowacji Turystyki za działalność na rzecz rozwoju polskiej turystyki. Akademia skupia osoby o wielkich dokonaniach w dziedzinie budowania pozycji naszego kraju w Europie i na świecie. Jej rolą jest przede wszystkim popularyzacja różnych form rekreacji wśród dzieci, młodzieży i rodzin. Monitoruje ona też kierunki, w których podąża ona współcześnie, by stworzyć jak najlepsze rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb osób korzystających z wypoczynku.

Nagroda Wawrzynu jest wielkim wyróżnieniem dla sierpeckiego muzeum. Jest też doskonałą szansą na jeszcze lepszą promocję jego działalności i zacieśnienie współpracy z innymi podmiotami popularyzującymi poprzez swą działalność polską kulturę. Przede wszystkim jest jednak katalizatorem do podejmowania kolejnych wyzwań i systematycznego poszerzania oferty turystycznej MWM.

Patronami honorowymi przedsięwzięcia są Polska Izba Turystyki i Polska Izba Hotelarstwa.

 

                              

   

*********************************************************************************************************

Honorowa Odznaka za zasługi dla Turystyki

przyznana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

18 września 2014 r. z okazji obchodów Światowego Dnia Turystyki Andrzej Biernat – Minister Sportu i Turystyki podczas uroczystej Gali wręczył odznaki „Zasłużony dla turystyki”. Wyróżnienie to otrzymują podmioty, które całokształtem działalności zawodowej, realizacją swoich zadań wybitnie przyczyniły się do  rozwoju turystyki  naszego kraju. Cieszymy się, ze nasza praca i zaangażowanie ukierunkowane na promocję turystyki zostały docenione. Jest to  potwierdzenie, że nasze poczynania podążają  w odpowiednim kierunku, że zmierzamy właściwą drogą do wspólnego celu, jakim jest rozwój rodzimego sektora turystycznego.

 

 

********************************************************************************************************* 

 

Tytuł

„Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego”

Decyzją Starosty Powiatu Sierpeckiego Jana Laskowskiego oraz Rady Powiatu Sierpeckiego  Muzeum Wsi Mazowieckiej zostało uhonorowane tytułem  „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego”. Decyzja ta jest efektem szeregu zasług i osiągnięć Muzeum w zakresie promocji turystyki regionu sierpeckiego.

Tytuł jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawany osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom oraz innym podmiotom, w tym podmiotom gospodarczym, które w sposób widoczny i niepodważalny przyczyniły się do rozwoju Powiatu Sierpeckiego.
Oficjalne przyznanie  tytułu „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” odbyło się  podczas uroczystości z okazji jubileuszu 15 lat istnienia samorządu terytorialnego.

 

 

 *********************************************************************************************************

 

 

Nagroda im. ks. dr Jana Dzierżonia

za zasługi dla Pszczelarstwa Polskiego przyznana przez Polski Związek Pszczelarstwa Polskiego

 

 *********************************************************************************************************

 

Certyfikat Europejski Rejestr Renomowanych

 

 

 

 

 

 *********************************************************************************************************

Certyfikat Europejska Gwiazda w Kategorii Obiekt Historyczny plebiscytu Lew Biznesu

Decyzją Europejskiego Centrum Jakości i Promocji, Administratora Programów Promocji Jakości oraz Zarządu Europejskiej Kapituły Jakości Usług Hotelarskich i Turystycznych, podczas uroczystej Gali, która odbyła się 20 czerwca Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu otrzymało Certyfikat Europejska Gwiazda w kategorii Obiekt Historyczny oraz tytuł Laureata Programu Promocji Jakości.

Nagroda „Lew Biznesu” jest jednym z najważniejszych wyróżnień przyznawanych polskim przedsiębiorstwom. Tytuł co roku otrzymują firmy i instytucje, które dzięki stałemu podnoszeniu standardów osiągnęły najwyższą jakość proponowanych usług, a także wprowadziły nowoczesne rozwiązania służące ochronie środowiska naturalnego. Kapituła poddaje zgłoszone przedsiębiorstwa surowej kontroli w celu wyłonienia tych najbardziej wyjątkowych. Dołączenie do grona laureatów stanowi świadectwo dużego wkładu dyrekcji i pracowników w stałe podnoszenie wiarygodności i jakości usług.

Muzeum docenione zostało za ochronę dziedzictwa kultury ludowej Mazowsza. To wielkie wyróżnienie. Stanowi ukoronowanie ponad 40 lat wytężonej, niełatwej nieraz pracy kulturalno-oświatowej. Jest to również sygnał, że starania te przynoszą rezultat w postaci stale rosnącego grona przyjaciół skansenu, ludzi świadomych wartości tradycji i spuścizny duchowej regionu. Jednocześnie pełni funkcję swoistego katalizatora do podejmowania jeszcze większych wysiłków mających na celu wzbogacenie oferty muzealnej i uczynienie go bardziej interesującym oraz przyjaznym dla zwiedzających. Muzeum stać się ma miejscem, w którym obyczajowość wsi mazowieckiej odzyskuje swój dawny blask, a jej obrzędowość jest nadal kultywowana. Nadchodzące lata będą dla Muzeum czasem wielkich wyzwań, w których bez wątpienia otrzymany tytuł może być cennym wsparciem.

 

 

 

 *********************************************************************************************************

Ogólnopolska Nagroda Imienia Władysława Orkana dla Bieżuńskich Zeszytów Historycznych

Redakcja Bieżuńskich Zeszytów Historycznych w składzie Wiktor Mieszkowski, Ewa Tatkowska i Jerzy Piotrowski, działająca przy Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej  w Sierpcu znalazła się w gronie laureatów X edycji Ogólnopolskiej Nagrody im. Władysława Orkana .

Nagroda przyznawana przez Instytut  Władysława Orkana, wręczana jest osobom oraz instytucjom , którzy swoją twórczością krzewią kulturę ludową i regionalne tradycje. Corocznie kapituła wyróżnia ludzi aktywnych i twórczych z różnych dziedzin kultury, sztuki i gospodarki, szczególnie przedstawicieli Polski regionalnej i lokalnej.

W tym roku uroczystość zorganizowana przez władze samorządowe Bieżunia została objęta honorowym patronatem  wicemarszałka sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Bieżuńskie Zeszyty Historyczne-wydawnictwo działające nieprzerwanie od 1994 roku , powstało z inicjatywy ówczesnego Dyrektora Muzeum Romana Kochanowicza oraz doktora Stanisława Ilskiego. Przez  18 lat  udało się wydać 26 numerów wydawnictwa. Dzięki połączeniu sił redaktorów i autorów tekstów pracujących społecznie oraz bieżuńskich muzealników, światło dzienne ujrzało wiele ciekawych , nieznanych faktów z historii miasteczka i regionu, przedstawiono biografie ludzi tu żyjących i pracujących, zaprezentowano wspomnienia wojenne mieszkańców, historię bieżuńskiej medycyny, oświaty.

Przyznanie redakcji Bieżuńskich Zeszytów Historycznych powyższej Nagrody jest wyrazem docenienia wieloletniej pracy całego zespołu w odkrywaniu nieznanych kart historii Bieżunia i regionu  oraz jego dziedzictwa kulturowego.

 

 

 *********************************************************************************************************

Nagroda Specjalna oraz tytuł Mazowiecka Firma Dziesięciolecia w kategorii: działalność kulturalna dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

17 listopada br. w warszawskim Hotelu Gromada odbyła się Wielka Gala POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, podczas której wręczone zostały nagrody w konkursach organizowanych przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. Konkursy mają charakter cykliczny i co roku adresowane są do wszystkich firm i przedsiębiorców z sektora budownictwa, do samorządów, zakładów opieki medycznej i firm działających na rynku medycznym oraz innych przedsiębiorstw, niezależnie od charakteru własności zakładu pracy, jego wielkości czy liczby zatrudnionych pracowników.

Uroczystość z udziałem przeszło 600 gości, prowadzona przez Krzysztofa Ibisza oraz Joannę Jabłczyńską, zgromadziła przedstawicieli zwycięskich podmiotów oraz przedstawicieli instytucji branżowych, świata polityki i biznesu. Gości powitali gospodarze wieczoru – Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług – Robert Składowski oraz w imieniu Prezydenta Pracodawców RP -Andrzeja Malinowskiego – Wiceprezydent Pracodawców RP, Robert Kusiak. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Podczas gali wręczono nagrody Laureatom X Jubileuszowej edycji konkursu „Mazowiecka Firma Roku”, V edycji konkursu „Mazowiecka Gmina/Mazowiecki Powiat Roku”, VI edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”, VII edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości”, oraz VI edycji konkursu „Perły Medycyny”.

Konkurs „Mazowiecka Firma Roku” już od dziesięciu lat nagradza i promuje firmy, które dążą do świadczenia usług i oferowania produktów na najwyższym poziomie. Firmy te kierują się zasadami etyki w prowadzeniu swojej działalności oraz profesjonalnym podejściem do klientów, tworzą przyjazne środowisko dla swoich pracowników zaangażowanych w działania i rozwój przedsiębiorstwa. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu już dwukrotnie – w 2010 oraz w 2011 roku zostało „Mazowiecką Firmą Roku” w kategorii „Działalność kulturalna” i otrzymało statuetkę „Złotego orła”. Dwukrotnie też zdobyło Europejski Certyfikat „Rzetelna Instytucja” – w 2011 i 2012 roku.

 Zwycięstwo w obecnej jubileuszowej 10-tej edycji konkursu „Mazowiecka Firma Roku” i tytuł „MAZOWIECKA FIRMA DZIESIĘCIOLECIA” jest podsumowaniem i docenieniem działalności Muzeum, które w przeciągu 40 lat istnienia stało się jednym z ważniejszych ośrodków gromadzących, chroniących, a także prezentujących i popularyzujących kulturę Mazowsza północno-zachodniego. Nagrodę specjalną dla Muzeum oraz tytuł Mazowieckiej Firmy Dziesięciolecia w kategorii  „Działalność kulturalna”  odebrał dyrektor Muzeum – Jan Rzeszotarski.

 

 

 *********************************************************************************************************

Muzeum Wsi Mazowieckiej zostało laureatem II edycji plebiscytu miesięcznika „National Geographic Traveler” 

7 nowych cudów Polski.

Przed wakacjami miesięcznik „National Geographic Traveler” po raz drugi ogłosił plebiscyt na 7 nowych cudów Polski. O wejście do grona „cudownej siódemki” starały się 32 miejsca z całej Polski, których kandydatury zostały wytypowane przez samorządy, regionalne organizacje turystyczne i lokalnych patriotów. Kandydaturę Muzeum w Sierpcu zgłosił Urząd Marszałkowski w Warszawie.  Sędziami w tej rozgrywce byli czytelnicy Travelera oraz turyści odwiedzający nominowane miejsca, którzy swoje głosy oddawali drogą sms-ową od 25 czerwca do 30 września.

Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów odbyło się 23 października w Warszawie podczas uroczystej gali podsumowującej II edycję plebiscytu. Prowadząca spotkanie Redaktor Naczelna „National Geographic Traveler” Martyna Wojciechowska, podkreślała, że celem tego plebiscytu jest pokazanie, że  nie tylko dalekie, egzotyczne krainy są atrakcyjne turystycznie, ale także w Polsce mamy wiele pięknych i fascynujących miejsc zasługujących na szczególną uwagę.

Dzięki Państwa głosom Muzeum Wsi Mazowieckej w Sierpcu znalazło się na liście 7 nowych cudów Polski.  Dyplom potwierdzający to niezwykle ważne wyróżnienie z rąk Pani Martyny Wojciechowskiej odebrali dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Jan Rzeszotarski oraz Paweł Cukrowski, dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Obok Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w gronie laureatów znalazły się także:  Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar w Poznaniu, Żywe Muzeum Piernika w Toruniu, Fort Gerharda w Świnoujściu, Uzdrowisko Termalne Uniejów, Zamek Czocha i Jezioro Jeziorak.

Wszystkim, którzy oddali głos na sierpecki skansen serdecznie dziękujemy!

 

 

 *********************************************************************************************************

Wyróżnienie w szóstej edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” za zorganizowanie imprezy: „Otwarcie Parku Dworskiego i Ścieżki Przyrodniczo-Edukacyjnej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

 

 

 *********************************************************************************************************

Wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych

18 maja na uroczystej gali zorganizowanej w Hotelu Victoria w Warszawie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu otrzymało wyróżnienie – statuetkę TURYSTY Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych FilmAT- Film, Art &Tourism Festival. Znalezienie się w międzynarodowym gronie miejsc atrakcyjnych turystycznie było dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ogromnym wyróżnieniem. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że Mazowsze to piękny region, posiadający wiele ciekawych, wartych obejrzenia miejsc. Jeśli plenery sierpeckiego Muzeum przyciągały i wciąż przyciągają kolejne ekipy filmowe (nie tylko rodzime), to z pewnością zachwycą także każdego odwiedzającego je gościa.

 

 *********************************************************************************************************

Certyfikat „Rzetelna Instytucja” roku 2012

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu już po raz drugi wyróżnione zostało tytułem „Rzetelna instytucja”. Była to już II edycja programu „Rzetelni w biznesie”, którego celem jest wyróżnienie firm, instytucji i osób kierujących się w swojej działalności najwyższymi normami etycznymi, godnych zaufania i wywiązujące się ze wszystkich swoich zobowiązań zarówno wobec klientów i kontrahentów, jak i swoich pracowników. Tylko podmioty wyróżniające się wysokim poziomem oferowanych usług, przyczyniające się do wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, za cel nadrzędny mając respektowanie norm etycznych mogły otrzymać certyfikat. Wyróżnieni są liderami swoich regionów doskonale wyczuwającymi potrzeby rynku i kształtującymi swoją ofertę w taki sposób, by jak najlepiej je wypełnić. Potrafią pozyskiwać fundusze strukturalne i wykorzystywać je doskonale. Wciąż inwestują w rozwój poprzez innowacje. Nagroda „Rzetelni w biznesie” ma promować laureatów i stawiać ich za wzór dla innych.

 

 

*********************************************************************************************************

Medal Pro Mazovia

Odznaczenie przyznał MWM w Sierpcu podczas uroczystości jubileuszowych Marszalek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Medal „PRO MAZOVIA” jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym za szczególne osiągnięcia dla Mazowsza. Wyróżnienie to otrzymują podmioty, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

 

 

 *********************************************************************************************************

Mazowiecka Firma Roku 2010 oraz 2011

Dynamiczny rozwój pomimo kryzysu gospodarczego, sposób i metodyka zarządzania, jakość i rzetelność działań, odpowiednia innowacyjność oraz zmierzająca w dobrym kierunku nowoczesność sprawiły, że Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zajęło I miejsce w Konkursie „Mazowiecka Firma Roku 2010” oraz „Mazowiecka Firma Roku 2011” w kategorii działalność kulturalna. Zatem na ręce Dyrektora MWM w Sierpcu Jana Rzeszotarskiego dwukrotnie złożona została Statuetka „Orzeł Mazowieckiego Biznesu” oraz pamiątkowy Dyplom uznania.

Od początku istnienia konkursu patronat honorowy nad konkursami Konkurs „Mazowiecka Firma Roku” oraz „Mazowiecki Powiat/Mazowiecka Gmina Roku” sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Organizatorami Konkursów są Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. W składzie Kapituły Konkursów zasiedli przedstawiciele najważniejszych instytucji i urzędów rejonu Mazowsza. Celem konkursu „Mazowiecka Firma Roku” jest wyłonienie nowoczesnych przedsiębiorstw o dynamicznym rozwoju, a jednocześnie tych, którym nieobce są zasady etyki zawodowej. Z kolei Konkurs „Mazowiecki Powiat / Mazowiecka Gmina Roku” nagradza te samorządy, które w szczególny sposób umożliwiają rozwój przedsiębiorstw, stwarzają dogodne warunki dla inwestorów, dbają o infrastrukturę oraz środowisko naturalne regionu, a także przeciwdziałają bezrobociu.

 

 

 *********************************************************************************************************

Certyfikat „Rzetelna Instytucja” roku 2011

Program „RZETELNI W BIZNESIE” to przedsięwzięcie, które ma na celu promocję i wyróżnienie działalności czterech strategicznych obszarów: przedsiębiorczości, samorządności, medycyny oraz instytucji. Jego uczestnicy mogli ubiegać się o Certyfikat na poziomie regionalnym, ogólnopolskim bądź europejskim w czterech projektach: „Rzetelni w Biznesie”, „Rzetelni dla Biznesu”, „Rzetelni w Ochronie Zdrowia” oraz „Rzetelna Instytucja”.

Dynamiczny rozwój pomimo kryzysu gospodarczego, efektywna metodyka zarządzania, jakość i rzetelność działań, a także zmierzająca w odpowiednim kierunku innowacyjność sprawiły, że Europejski Certyfikat w kategorii „Rzetelna Instytucja” w roku 2011 otrzymały Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Certyfikat przyznawany jest instytucjom oraz jednostkom, które mają istotny wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny otoczenia, w którym funkcjonują. Odznaczenie to jest świadectwem niepodważalnej rzetelności i solidności. Legitymujące się nim firmy czy instytucje potwierdzają nie tylko swoją silną pozycję rynkową i przewagę nad bezpośrednimi konkurentami, ale także znaczący wpływ na jakość polskiej gospodarki w Europie.Nominację do Programu „Rzetelni w Biznesie” otrzymały podmioty, które w sposób profesjonalny i rzetelny wywiązują się ze swoich zobowiązań, nie tylko w stosunku do klientów, czy kontrahentów, ale także względem swoich pracowników. Uhonorowane Certyfikatem zostały te firmy i instytucje, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności na rynku, nie zapominając jednak o respektowaniu zasad etycznych. Ponadto oferowane przez nie produkty czy świadczone usługi spełniają wszelkie normy, reprezentując najwyższy poziom.

 

 

 *********************************************************************************************************

II miejsce w V edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – WIERZBA”

Konkurs „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” ma na celu promocję najciekawszych zdarzeń muzealnych na Mazowszu. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: najciekawsza wystawa zorganizowana w roku 2010 na Mazowszu w obiekcie zamkniętym; najlepsza impreza, pokaz, ekspozycja w przestrzeni publicznej lub w plenerze, zorganizowana poza terenem muzeum; najciekawsze wydawnictwo muzealne.
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zdobyło II nagrodę za zorganizowanie wystawy pt. „Wnętrza dworskie z końca XIX i początku XX wieku”.
 Muzeum otrzymało statuetkę, dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł.

W V edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – WIERZBA” o nagrody ubiegało się 40 projektów z całego Mazowsza. Laureatom nagrody wręczyli Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik oraz Wicemarszałek – Marcin Kierwiński.

 

 

 *********************************************************************************************************

Certyfikat Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – Turystyczny Produkt Roku 2011 Województwa Mazowieckiego

Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych. Do udziału w tegorocznej edycji zgłoszono kilkadziesiąt produktów w następujących kategoriach: wydarzenie, impreza, obiekt, szlak i obszar.

Podczas oceny brano pod uwagę następujące elementy: atrakcyjność produktu i jego unikatowość, sezonowość, dostępność i różnorodność jego składników, finansowanie, stopień zainteresowania produktem (pokazujący dynamikę jego rozwoju), zgodność z dokumentami strategicznymi, wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny obszaru oraz przygotowanie wniosku.
Po dokonaniu wnikliwej oceny nadesłanych wniosków Kapituła nagrodziła Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu za różnorodność, atrakcyjność, całoroczność, szeroką ofertę oraz interaktywność i walory edukacyjne.
Muzeum otrzymało CERTYFIKAT Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jego konsekwencją jest zgłoszenie do ogólnopolskiej edycji Konkursu organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną.

 

 

 *********************************************************************************************************

Certyfikat „PROFESJONALNA FIRMA 2011”

Certyfikat Profesjonalna Firma to znak jakości przyznawany małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom, które podczas wykonywania swoich przedsięwzięć wykazują się rzeczywistą fachowością działań.
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu spełniło wszystkie wymagania Polskiego Programu Certyfikującego „Profesjonalna Firma 2011”. Certyfikat jest potwierdzeniem pozytywnego wizerunku instytucji oraz podejmowania działań zgodnych z zasadami praworządności.
Zaświadczenie jest też dowodem rzetelności i wiarygodności firmy.

 

 

 *********************************************************************************************************