Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana  ISSN 2084-2732

„Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” jest czasopismem o charakterze naukowym wydawanym przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od 2010 roku. Według założeń czasopismo jest adresowane do pracowników jednostek muzealnych oraz naukowych, zajmujących się antropologią, etnologią, folklorystyką, muzealnictwem i muzeologią. Każdy tom czasopisma odznacza się jednakowym układem wewnętrznym, odpowiadającym działom wyznaczonym przez wskazane rodzaje planowanych publikacji. W Roczniku publikowane są następujące typy prac:

  • artykuły,
  • materiały pokonferencyjne,
  • materiały źródłowe, w tym zdjęciowe,
  • recenzje książek i wystaw muzealnych,
  • sprawozdania z działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej.


Rada Naukowa:

dr Tadeusz Baraniuk (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Iwona Kabzińska-Stawarz (Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Wojciech Olszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. Anna Borysovna Permilovskaya (Uralski Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Sankt Petersburgu/Filia w Archangielsku/)

prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. Frantisek Vrhel (Uniwersytet Karola w Pradze)

dr hab. Katarzyna Marciniak (prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Damian Kasprzyk (Uniwersytet Łódzki)

 

Redaktorem językowym Rocznika do 2019 roku była dr hab. Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Od 2020 roku redaktorem językowym czasopisma został prof. dr hab. Maciej Wróblewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Nadesłane artykuły po wstępnej akceptacji przez Redakcję „Rocznika Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, podlegają ocenie merytorycznej dokonanej przez dwóch recenzentów zewnętrznych. Artykuły są recenzowane zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości (double – blind reviev process), zgodnie z którą autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości. Recenzenci niezależnie od siebie przygotowują pisemną wersję recenzji poszczególnych artykułów. Autorzy informowani są o ocenie ich artykułów drogą mailową. Autor zobowiązany jest do ustosunkowania się do uwag zawartych w recenzji. Autor zobowiązany jest również do dokonania zmian sugerowanych przez recenzenta.


Recenzenci zewnętrzni:

prof. nadzw. dr hab. Władysław Baranowski  (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński)

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Lech (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Zbigniew Libera (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Wojciech Olszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 dr hab. Adam Pomieciński  (prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 


Informacje dla autorów

Zasady recenzowania artykułów nadesłanych do redakcji „Rocznika Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Klauzula informacyjna o wykorzystaniu danych osobowych zgodna z RODO

Umowa o przeniesienie praw autorskich dla autorów artykułów

Umowa o przeniesienie praw autorskich dla autorów recenzji

 

  Spis treści

 

 

 Spis treści

 

 

Spis treści

 

 

Spis treści

 

Spis treści

 

Spis treści

 

Spis treści

 

Spis treści

 

 

Spis treści

 

 

Spis treści