Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

  • TYTUŁ PROJEKTU:

„Budowa Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie – 6.2. Turystyka.

 

  • BENEFICJENT:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

  • FINANSOWANIE PROJEKTU:

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85% wydatków kwalifikowalnych

Budżet Państwa – 14% wydatków kwalifikowalnych

Budżet Województwa Mazowieckiego – 1% wydatków kwalifikowalnych

 

  • WARTOŚĆ PROJEKTU:   

                Całkowita wartość projektu: 54 848 206,95 w tym:

                * Wydatki kwalifikowane: 44 153 392,78

                *  Kwota dofinansowania

                                             Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 37530383,86

                                             Budżet Państwa: 6181474,99

                                             Budżet Województwa Mazowieckiego: 441533,93

 

  • PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU:

Wrzesień  2015 r.