W dniu 2 lipca 2011 r. w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – na terenie skansenu odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Janinę Orzełowską – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego a Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu reprezentowanym przez Jana Rzeszotarskiego – Dyrektora MWM w Sierpcu przy kontrasygnacie Anny Solki – Głównej Księgowej MWM w Sierpcu o dofinansowanie projektu:
„Budowa Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Działania 6.2 „TURYSTYKA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.