• 2 lipca 2011 roku w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: „Budowa Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”
Województwo Mazowieckie reprezentowali Marszałek Województwa –  Adam Struzik oraz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Orzełowska.
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu reprezentowane było przez dyrektora Jana Rzeszotarskiego oraz główną księgową Annę Solka.

 

  • 8 lipca 2013 roku w Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie projektu zwiększającą poziom dofinansowania ze środków EFRR do 85% kosztów kwalifikowanych.

 

  • 31 lipca 2013 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia.
  • 08.10.2013r.  podpisanie umowy o roboty budowlane z firmą Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Gen. Zajączka 9
  • 09.06.2015r. zakończenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o użytkowaniu obiektu
  • 10.04.2015r. wszczęcie procedury wyboru Operatora zarządzającego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Będzie on zarządzał kompleksem w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
  • 30.09.2015r. zakończenie procedury wyboru Operatora zarządzającego Centrum kulturalno-rekreacyjnym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz podpisanie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym z firmą Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne U. Tomaszewska, I. Wierzbicka s.c. z siedziba w Bożewie Nowym 38, 09-215 Bożewo wybraną w wyniku postępowania o udzielenie koncesji na usługi w sprawie Wyboru Operatora zarządzającego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu