„Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej” zadanie zrealizowane w latach 2023 - 2024


Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz wykonanie robót budowlano – montażowych, w celu przyłączenia obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej. Wybudowano przyłącze wodociągowego o długości ok 140 metrów, wewnętrzną instalację wodociągową o długości ok. 165 metrów oraz komorę wodomierzową wraz z armaturą.
Czytaj więcej

„Rozbudowa budynku kas na potrzeby toalet dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zadanie realizowane w latach 2024 – 2025.


Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na rozbudowie od strony zachodniej budynku kas o pomieszczenia przeznaczone na toalety dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Czytaj więcej

„Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą uzupełniającą na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” zadanie realizowane w latach 2024 – 2025.


Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na budowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz automatycznym systemem parkingowym w celu kontroli wjeżdżających pojazdów i dostępu do obiektów na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Czytaj więcej

Zadanie pn. „Zakup programu do ewidencji i zarządzania zbiorami Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z budową portalu do prezentacji zbiorów online” (sierpień – październik 2023).


Realizacja zadania miała na celu wdrożenie specjalistycznego, kompleksowego oprogramowania do zarządzania zbiorami muzealnymi, oraz budowę portalu do prezentacji i upowszechniania zbiorów online. Zakup programu dostosowanego do obowiązujących standardów znacznie ułatwia pracę merytoryczną, opiekę nad zbiorami, zarządzanie oraz udostępnianie w trybie online.
Czytaj więcej

Zadanie pn. „Zakup pompy do studni głębinowej"


Zakres Zadania obejmował usunięcie awarii pompy głębinowej znajdującej się na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu poprzez zakup, dostawę oraz montaż nowej pompy.
Wartość zadania: 47232,00 zł.
Zadanie w całości zostało sfinansowane z Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie pn. "Poszerzenie oferty edukacyjnej o interaktywną ścieżkę zwiedzania dedykowaną osobom w spektrum autyzmu i/lub z niepełnosprawnością intelektualną”.


Podstawowym założeniem realizacji zadania było opracowanie i wprowadzenie interaktywnej ścieżki zwiedzania o charakterze animacyjno-edukacyjnym dedykowanej dzieciom w wieku szkolnym w spektrum autyzmu i/ lub osobom z niepełnosprawnością intelektualną.
Czytaj więcej
chałupa z Rębowa i stojący przed nią po lewej stronie wóz

Zadanie pn. „Konserwacja pojazdów na wystawę „Dawny transport wiejski”.


Celem zadania konserwacja zbioru 13 eksponatów reprezentujących różne typy dawnych pojazdów wiejskich przeznaczonych na ekspozycję poświęconą środkom transportu na wsi.
Czytaj więcej
Wiejska stodoła z podcieniem po lewej stronie - skansen w Sierpcu

Zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbójna".


Obiekt jest przykładem sztuki ciesielskiej dziewiętnastowiecznego Mazowsza, jak również ważnym zabytkiem architektury drewnianej na Mazowszu północno - zachodnim.
Czytaj więcej
drewniany kontener z tablicą informacyjną

Zadanie pn. „Budowa altany śmietnikowej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.


Celem zadania było umożliwienie prowadzenia selektywnej zbiórki śmieci w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Czytaj więcej
Dwa automaty biletowe z dotykowymi ekranami - skansen w Sierpcu

Zadanie pn. "Zakup automatów biletowych do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu".


Celem inwestycji było uzupełnienie stanowisk kasowych, co zapobiegnie powstawaniu długich kolejek. Pozwoli też na ograniczenie do minimum kontaktu między kupującymi w okresie pandemii.
Czytaj więcej
Plansza - rysunek wiatraka, na nim tytuł Wiejskie historie

Zadanie pn. "Zakup licencji bezterminowej na spacer wirtualny w MWM w Sierpcu z jego elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania, zdjęciami panoramicznymi 4 pory roku i przejęciem praw autorskich do wsadu".


Realizacja zadania umożliwi wirtualne zwiedzanie części ekspozycji w szacie 4 pór roku oraz wybranie różnych opowieści, jak kulinaria, czy rzemiosło.
Czytaj więcej
Odrestaurowany budynek ratusza w Sierpcu, skansen w Sierpcu

Zadanie pn. "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu".


Zbudowany w stylu klasycystycznym, jednopiętrowy, wzniesiony na planie prostokąta budynek jest wyjątkowy pod względem wartości historycznych, naukowych i artystycznych w skali regionu i kraju.
Czytaj więcej
Wiosna - pałac Zamoyskich od frontu - muzeum w Bieżuniu

Zadanie pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu.”


Podstawowym celem rewitalizacji, rozbudowanego pod koniec XVII wieku pałacu w Bieżuniu, jest przywrócenie świetności tego historycznego obiektu.
Czytaj więcej
IMG_9115

Zadanie pn. „Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu z 1929 r.”

W 2021 r. Muzeum realizuje zadanie pn. „Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu z 1929 r.”. Zadanie realizowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
Czytaj więcej
mwme9988(2) (Copy)

Zadanie pn. „Konserwacja szat liturgicznych ze zbiorów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Celem zadania było poddanie gruntownym pracom konserwatorskim w pracowni specjalistycznej siedmiu zabytkowych tkanin pochodzących z I poł. XX w. W ten sposób Muzeum chciało przywrócić obiektom właściwy stan zachowania, umożliwiający ekspozycję i udostępnienie tkanin szerszej publiczności.
Czytaj więcej

Projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie skansenu”

W ramach zadania wykonano roboty budowlano – montażowe polegające na budowie na terenie skansenu w Sierpcu zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji, na który składa się: system nadzoru systemów bezpieczeństwa (SMS), system telewizji dozorowej (STD), system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), system sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowy system rozgłoszeniowy (DSR), system telefonii bezprzewodowej (DECT), a także system zabezpieczenia pomieszczeń oraz automatycznego monitorowania gospodarki kluczami wyposażony w system klucza centralnego i mechaniczo – elektronicznego dyspozytora kluczy (SCK).
Czytaj więcej

Projekt pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Ratusza w Sierpcu – etap I dokumentacja”

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, która zawiera szerokie opracowanie konserwatorskie, ekspertyzę mykologiczno – budowlaną budynku, inwentaryzację oraz koncepcję wyposażenia i wizualizacje wnętrz.
Czytaj więcej

Projekt pn. „Modernizacja wiatraka typu koźlak”

Wiatrak wybudowany w II połowie XIX wieku, przeniesiony został do Muzeum z miejscowości Zalesie Wielkie niedaleko Sierpca. Jest on doskonałym przykładem sztuki ciesielskiej dziewiętnastowiecznego Mazowsza, jak również ważnym zabytkiem architektury przemysłowej na Mazowszu północno-zachodnim.
Czytaj więcej

Projekt pn. „Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek nr 1,3,5”

Planowane prace stanowią III etap zadania, którego program obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania na cele wystawiennicze i administracyjne 5 budynków wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Czytaj więcej

Projekt pn. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarkami biurowymi i specjalistycznymi"

W ramach zadania wymienione zostały przestarzałe urządzenia komputerowe na nowoczesny sprzęt biurowy.
Czytaj więcej

Projekt pn. "Organizacja szkoleń dla pracowników MWM w Sierpcu z zakresu obsługi gości z niepełnosprawnościami"

Zakres szkoleń: osoby z niepełnosprawnością wzroku, ruchu, słuchu, niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum autyzmu..
Czytaj więcej

Projekt pn. "Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji w Muzeum Wsi Mazowieckiej Sierpcu" 

Celem zakupu nowego wyposażenia jest doposażenie obecnych pomieszczeń w niezbędne urządzenia do prowadzenia prac z zakresu konserwacji obiektów muzealnych z zakresu drewna, metalu, papieru, malarstwa czy tkanin.
Czytaj więcej

Zakup nawilżaczy powietrza do Galerii Rzeźby w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

W ramach zadania zakupione zostały dwa urządzenia nawilżające do pomieszczenia Galerii Rzeźby.
Czytaj więcej

Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Program obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania na cele wystawiennicze i administracyjne 5 budynków wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.
Czytaj więcej
falownik

Zakup falownika do pompy głębinowej

Zadaniem falownika jest utrzymanie stałego ciśnienia wody w instalacji i w przypadku kiedy ciśnienie jest na stałym poziomie zminimalizowanie pracy pompy aż do jej wyłączenia.
Czytaj więcej

Projekt "Rozbudowa ekspozycji plenerowych – budowa wsi przydrożnej na terenie MWM w Sierpcu – etap I dokumentacja"


Czytaj więcej

Mazowieckie drogi do Niepodległej

W ramach zadania zorganizowano Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. "Mazowieckie drogi do Niepodległej" wykonano rekonstrukcję punktu medycznego z okresu I wojny światowej i przygotowano do druku bezpłatny numer "Bieżuńskich Zeszytów Historycznych".
Czytaj więcej

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie skansenu

Zadanie obejmuje budowę systemów zabezpieczeń technicznych, budowę dedykowanej instalacji zasilającej oraz modernizację pomieszczenia serwerowni i budynku ochrony.
Czytaj więcej

Montaż systemów zabezpieczenia ekspozycji w Ratuszu

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu zabezpieczenia ekspozycji przed kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami oraz wykonanie robót budowlano-montażowych.
Czytaj więcej

Wymiana sprzętu komputerowego

Zadanie polegało na dostawie, montażu, instalacji sprzętu i oprogramowania komputerowego wraz z certyfikatami, licencjami, deklaracjami zgodności CE, kartami gwarancyjnymi oraz instrukcjami w języku polskim.
Czytaj więcej

Zakup samochodu osobowego

W ramach zadania w 2017 r. zakupiono samochód osobowy Toyota Avensis.
Czytaj więcej

Prace remontowe w zakresie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb archiwum zakładowego

Dofinansowanie objęło koszty remontu nowego pomieszczenia archiwum zakładowego i jego wyposażenie.
Czytaj więcej

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

W ramach zadania w 2017 r. zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.
Czytaj więcej

Budowa ogrodzenia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

W ramach zadania wykonane zostało ogrodzenie o długości 625 mb i wysokości przęseł ok. 2m.
Czytaj więcej

Rozszerzenie oferty oraz poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zakres zadania obejmował wykonanie prac elektrycznych polegających na budowie wewnętrznej linii zasilającej na terenie Muzeum wraz z oświetleniem ekspozycji oraz zakup wyposażenia.
Czytaj więcej

Zakup programu do prowadzenia archiwum zakładowego, skanera formatu A3 oraz zestawu komputerowego z systemem operacyjnym

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie w formie elektronicznej kompletnej ewidencji przechowywanej w archiwum dokumentacji.
Czytaj więcej

Budowa mostu – wejście do Muzeum od strony trasy Warszawa – Toruń

W ramach zadania w 2016 r. wybudowano most na rzece Sierpienicy, znajdujący się w północnej części terenu skansenu.
Czytaj więcej

Budowa zbiornika retencyjnego na kanalizacji sanitarnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

W ramach zadania w 2016 r. wybudowano zbiornik retencyjny składający się z dwóch zbiorników z tworzywa PE o objętości V=25m³ każdy.
Czytaj więcej

Modernizacja źródeł ciepła oraz odnawialnych źródeł energii na terenie MWM w Sierpcu – etap I dokumentacja

W ramach zadania w 2016 r. wykonano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową.
Czytaj więcej

Uzupełnienie aparatury nagłaśniającej

Zadanie obejmowało zakup miksera, mikrofonów dynamicznych i pojemnościowych (w tym wokalnych i instrumentalnych), okablowania, statywów oraz skrzyń do zabezpieczenia sprzętu.
Czytaj więcej

Uzupełnienie stroju ludowego Mazowsza północno-zachodniego

Zadanie zrealizowane zostało w roku 2015. Polegało na wykonaniu zestawu strojów ludowych dla pracowników Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Czytaj więcej

Zakup wyposażenia dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zadanie zrealizowane w roku 2015. W jego ramach dokonano uzupełnienia zaplecza technicznego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Czytaj więcej

Zakup kolekcji obrazów do dworu z Uniszek Zawadzkich realizowany w 2015 roku

Zadanie polegało na zakupie kolekcji obrazów do przygotowywanej ekspozycji wnętrz dworskich średniozamożnej rodziny ziemiańskiej z rejonu Mazowsza północno-zachodniego, z okresu po powstaniu styczniowym.
Czytaj więcej