Zadanie pn. „Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie skansenu” dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania wykonano roboty budowlano–montażowe polegające na budowie na terenie skansenu w Sierpcu zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji, na który składa się: system nadzoru systemów bezpieczeństwa (SMS), system telewizji dozorowej (STD), system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), system sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowy system rozgłoszeniowy (DSR), system telefonii bezprzewodowej (DECT), a także system zabezpieczenia pomieszczeń oraz automatycznego monitorowania gospodarki kluczami wyposażony w system klucza centralnego i mechaniczno–elektronicznego dyspozytora kluczy (SCK).  Zadanie objęło również budowę dedykowanej instalacji zasilającej dla w/w systemów, kanalizacji teletechnicznej oraz modernizację pomieszczenia serwerowni w celu umożliwienia pełnego funkcjonowania zaprojektowanych systemów.

Dzięki realizacji tego zadania obiekty muzealne oraz znajdujące się w nich zbiory zostały wyposażone w systemy chroniące je przed pożarem, kradzieżą czy dewastacją. Budowa jednego, spójnego systemu gwarantującego odpowiednią konfigurację oraz komunikację z innymi urządzeniami technicznymi i komputerowymi zapewnia właściwy poziom ochrony skansenu. Dodatkowo budowa nowoczesnych rozwiązań chroniących obiekty i mienie przechowywane w Muzeum pozwoli na dopełnienie obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.

Ze względu na charakter budynków (drewniane chałupy, kryte materiałem łatwopalnym) kamery zostały rozmieszczone nie tylko w obiektach, ale również w terenie. Dzięki rozmieszczeniu kamer w tzw. ciągach komunikacyjnych i wejściach do Muzeum można prowadzić bieżącą obserwację osób wchodzących w poszczególne strefy i szybko reagować na zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia. Istotnym zadaniem systemu monitorującego jest weryfikacja wstępna alarmów pożarowych, włamaniowych, monitorowanie ruchu zwiedzających oraz zachowania zwierząt gospodarskich. Uwidocznione elementy systemu monitorującego mają pełnić również rolę prewencyjną przed aktami kradzieży i wandalizmu. Dźwiękowy system rozgłoszeniowy pełni głównie funkcje nagłośnienia i rozpowszechniania komunikatów w określonych strefach. Zamontowane w chałupach, obiektach wystawienniczych oraz magazynach zbiorów zamki elektroniczno–mechaniczne zwiększą nadzór nad dostępem do powyższych obiektów. System klucza centralnego i elektroniczny depozytor na klucze pozwala na monitorowanie i zarządzanie kluczami oraz dostęp do poszczególnych stref wyłącznie przez osoby uprawnione.

Całkowity koszt zadania  5 699 375, 86 zł