Zadanie realizowane w latach 2020-2025.

Podstawowym celem rewitalizacji, rozbudowanego pod koniec  XVII wieku pałacu w Bieżuniu,  jest przywrócenie świetności tego historycznego obiektu. Głównym założeniem projektu jest ochrona  i zachowanie w oryginalnej strukturze wysokiej klasy zabytek oraz dostosowanie do współczesnej funkcji i stworzenie  zespołu pałacowo – muzealnego, w którym będzie rozwijana działalność  muzealna, kulturalna i naukowa. Dzięki rewitalizacji pałac Zamoyskich będzie miał szansę powrotu na kulturową mapę  Mazowsza.

Prace przy obiekcie rozpoczęły się od  budowy prowizorycznego zabezpieczenia dachu i ścian pałacu, oficyny oraz murów Arianki przed dalszą dewastacją i wpływem złych warunków atmosferycznych oraz wykonania prowizorycznego ogrodzenia obiektów, aby utrudnić dostęp osobom nieupoważnionym.

Opracowywana jest dokumentacja przedprojektowa oraz  prowadzone są badania, które pozwolą określić stan zachowania zespołu pałacowego m.in. architektoniczne, konserwatorskie, archeologiczne, dendrologiczne.  Zebrane materiały będą stanowiły punkt wyjścia dla stworzenia programu funkcjonlno – użytkowego dla zabytku oraz dalszych prac.

W kolejnym etapie zostanie przeprowadzony konkurs architektoniczny oraz opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie której wykonane zostaną roboty budowlano-montażowe polegające na rewitalizacji zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu. W ramach zadania zrealizowane zostaną ekspozycje muzealne oraz zakupione wyposażenie.

Na zadanie Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę  34 195 000,00  zł.

 

Obiekty przed rozpoczęciem prac renowacyjnych


Obiekty w trakcie prac renowacyjnych