Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.

 

WZROST REGIONALNEGO POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO POPRZEZ MODERNIZACJĘ  I ADAPTACJĘ NA CELE KULTURALNO-EDUKACYJNE ZABYTKOWEGO BUDYNKU RATUSZA W SIERPCU

 

 Miejsce realizacji projektu:                             Sierpc, powiat sierpecki, województwo mazowieckie

Program:                                                              Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Obszar priorytetowy:                                       Oś priorytetowa nr V „Gospodarka przyjazna środowisku”

Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”

Finansowanie:                                    Wartość ogółem projektu: 3 953 826,63 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 2 810 000,50 zł.

Wkład UE: 817 991,14 zł.

Wkład z Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego: 3 135 835,49 zł.

Ratusz zbudowany został w latach 1840-41, usytuowany jest przy placu Kardynała Wyszyńskiego 1,            w zachodniej, najwyżej położonej pierzei rynku. Magistrat oddano do użytku w roku 1841, a w 1843 zbudowano na nim drewnianą wieżyczkę z zegarem[1]. Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem 150/599/62 w dniu 04.04.1962 r.

Zbudowany  w stylu klasycystycznym, jednopiętrowy, wzniesiony na planie prostokąta budynek jest wyjątkowy pod względem wartości historycznych, naukowych i artystycznych w skali regionu i kraju. Tak doskonale zachowanych, klasycystycznych obiektów użyteczności publicznej przetrwało do naszych czasów niewiele

Głównym celem projektu jest modernizacja i adaptacja na cele kulturalne i edukacyjne zabytkowego budynku ratusza, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego, zwiększenia dostępności oraz rozwoju zasobów kulturowych regionu, a przez to osiągnięcia długotrwałych i wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych, rozumianych, jako wzrost atrakcyjności regionu, a także wzmocnienie funkcji edukacyjnych i zwiększenie poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym.

 

Cele szczegółowe:

 • przywrócenie pierwotnego układu wnętrz oraz odtworzenie charakterystycznych pomieszczeń ratusza,
 • stworzenie przestrzeni wspomagającej funkcję edukacyjną związaną z zabytkowym miejscem,
 • udostępnienie przestrzeni zabytkowego Ratusza oraz jego oferty kulturalno-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami i stworzenie komfortowych warunków dla tej grupy odbiorców, którzy dotychczas z przyczyn ograniczeń architektonicznych nie mogli korzystać z oferty,
 • rozszerzenie oferty o wystawy wypożyczane z renomowanych muzeów dzięki dostosowaniu zabytkowego budynku do wymagań konserwatorskich wypożyczanych ekspozycji,
 • rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej o elementy związane z historią zabytkowego miejsca.

W ramach zadania wykonane zostaną prace konserwatorskie oraz  roboty budowlano – montażowe w zakresie przebudowy i modernizacji ratusza. Wykonane zostaną instalacje elektryczne, teletechniczne i sanitarne.  Do pomieszczeń, które dotychczas nie były w pełni wykorzystane wprowadzone zostaną nowe funkcje, dzięki czemu o 20,5 % zwiększy się powierzchnia przeznaczona na cele kulturalne. Budynek zostanie wyposażony w nowoczesne systemy wystawiennicze, meble, sprzęt i urządzenia.

Ratusz po przeprowadzonych pracach nadal  będzie pełnił funkcję miejsca  organizacji wystaw stałych i czasowych, jednak w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas. Będą tam prowadzenie zajęcia edukacyjne, spotkania autorskie, wykłady, zorganizowany zostanie punkt informacji o regionie.

Oferta kulturalno-edukacyjna poszerzy się o następujące elementy:

 • Cykl wykładów związanych z historią miasta i regionu Mazowsza.

Wykłady na temat historii Ratusza, jego dawnej funkcji, ciekawostek związanych z ratuszem, miejskich budowli publicznych, ciekawych osób związanych z dawnym Sierpcem. Odczyty związane z historią i osobliwościami ziemi mazowieckiej oraz najciekawszymi zabytkami Mazowsza.

 • Cykl spotkań związanych z tradycją oraz ekologią.

Spotkania promujące zachowania ekologiczne takie jak: wykłady połączone z prezentacją wyrobów zielarskich wykorzystywanych i wspomagających zdrowie i codzienną dietę, spotkania związane z tradycjami kuchni dworskiej i mieszczańskiej, potrawami świątecznymi, wykorzystaniem ziół w kuchni, kosmetyce czy ziołolecznictwie, połączone z degustacją omawianych wyrobów. Spotkania promujące zachowania pro–ekologiczne połączone np. z warsztatami segregacji odpadów czy praktycznymi zajęciami polegającymi na kreatywnym i pożytecznym użyciu ponownie materiałów.

 • Cykl wystaw prezentujących historię, przyrodę, zabytki, osiągnięcia oraz kuchnie państw europejskich.

Wystawy prezentujące w jak najszerszym aspekcie dany kraj, jego historię, zabytki, przyrodę, muzykę bądź też inne elementy charakterystyczne dla poszczególnych regionów. Wystawy budowane będą z dostępnych zbiorów kultury materialnej gromadzonych przez osoby prywatne, przechowywanych w muzeach oraz innych instytucjach kultury.

 • Cykl wystaw prezentujących działalność artystyczną lokalnych twórców.

Wystawy prezentujące artystów z regionu Mazowsza, głównie z miasta Sierpca. Organizowane, jako wystawy indywidualne lub zbiorowe o określonej tematyce.

 • Wystawa Ceramika ze Zbiorów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Prezentacja zabytkowych unikalnych eksponatów z polskich i europejskich manufaktur, na co dzień przechowywanych w magazynach muzealnych.

 • Wystawy związane z malarstwem polskim.

Prezentacja wielkich dzieł malarstwa polskiego np. malarzy, którzy urodzili się i tworzyli na Mazowszu

 • Cykl wystaw prezentujących sztukę nowoczesną.

Wystawy z dziedziny sztuki współczesnej prezentujące ciekawe projekty artystyczne związane z architekturą, fotografią, sztukami plastycznymi i multimedialnymi. Na wystawach prezentowane będą dzieła znanych i cenionych w Polsce artystów, inżynierów, architektów.

 • Zajęcia edukacyjne (warsztaty, wykłady, prezentacje) uzupełniające wystawy tematyczne.

Zajęcia będą uzupełnieniem do prezentowanych wystaw z uwzględnieniem grup wiekowych. Głównym celem będzie uzupełnienie i rozbudzenie ciekawości uczestnika o eksponowaną tematykę. Będą to zajęcia z dziedziny folkloru, sztuki, muzealnictwa itp.

 • Punkt informacyjny dotyczący miasta i regionu.

Będzie to miejsce, w którym przybywający turysta będzie mógł zapoznać się z ofertą Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, dowiedzieć się o wydarzeniach kulturalnych  organizowanych w Sierpcu, uzyskać informacje o obiektach zabytkowych i atrakcyjnych miejscach znajdujących się w okolicy i na Mazowszu,  które warte są obejrzenia. W Punkcie informacyjnym prowadzona będzie również sprzedaż biletów wstępu do skansenu oraz sprzedaż muzealnych wydawnictw.

 • Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum w Internecie.

Szczegółowa historia sierpeckiego ratusza w formie zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, w tym archiwalnych zdjęć, będzie prezentowana na monitorach dotykowych dostępnych w sali ratusza oraz na stronie internetowej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

 

Termin zakończenia projektu 30 września 2022r.

[1] Informacje te pochodzą z umów i korespondencji z roku 1846 przechowywanych w AGAD KRSW-129