W 2019 roku realizowane jest zadanie pn.: „Dostępność oferty kulturalnej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dla osób z niepełnosprawnościami” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura kultury”.

Całkowity koszt projektu wyniósł 78 720,33 zł (netto). Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków finansowych MKiDN stanowiące 38,11% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny do projektu zabezpieczył Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w wysokości 61,89%.

Zadanie obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia, które pozwoli dostosować ofertę kulturalną Muzeum do potrzeb zwiedzających z niepełnosprawnościami ruchu oraz wzroku. W ramach realizacji zadania Muzeum zakupi: przenośne rampy podjazdowe (6 szt.), przenośne rampy podjazdowe progowe (4 szt.), pojazd elektryczny (1 szt.), tabliczki z napisami brajlowskimi w plexi (20 szt.) oraz etykiety z napisami brajlowskimi drukowanymi na folii (20 szt.), naklejki – mapki tyflograficzne do toalet (3 szt.) oraz mapki tyflograficzne skansenu (10 szt.).

Jednym z nadrzędnych celów statutowych Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jest informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej, ale przede wszystkim udostępnianie gromadzonych i opracowywanych zbiorów muzealnych. Ze względu na specyfikę miejsca jakim jest ekspozycja Muzeum aktualnie oferta kulturalna dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest ograniczona. Dlatego Muzeum postanowiło opracować projekt dostosowania oferty do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu oraz ruchu – co będzie możliwe dzięki realizacji zadania.

Celem zadania jest zakup niezbędnego sprzętu do dostosowania oferty kulturalnej Muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostosowanie oferty nastąpi dzięki umożliwieniu zwiedzania:

– osobom z dysfunkcjami ruchu: udostępnienie wnętrz ekspozycyjnych dworku z Bojanowa, wystawy na temat tradycyjnego pszczelarstwa w zagrodzie z Izdebna Kościelnego, chałupy z Czermna, Chałupy z Dzierżążni, chałupy z Ligówka oraz wystawy o bednarstwie w zagrodzie z Rębowa (montaż ramp podjazdowych oraz ramp podjazdowych progowych; transport w celu montażu/ demontażu wózkiem elektrycznym Melex)

– osobom z dysfunkcjami wzroku: możliwość samodzielnego i bezpiecznego zwiedzania Muzeum: tabliczki z napisami brajlowskimi w plexi oraz etykiety z napisami brajlowskimi drukowane na folii będą uzupełniały wystawę „Zobaczyć rękoma” w chałupie z Drwał; Naklejki – mapki tyflograficzne do toalet pozwolą na samodzielne oraz bezproblemowe korzystanie z toalet (dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową); Mapki tyflograficzne pozwolą na czytanie mapy dotykiem (zwiedzający otrzymuje mapkę na czas zwiedzania).