Regulamin zwiedzania – SKANSEN – plik do pobrania

REGULAMIN ZWIEDZANIA
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – SKANSEN

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin dotyczy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen, Sierpc,
ul. Narutowicza 64, dalej „skansen”.
2. Skansen jest czynny przez cały rok. Godziny otwarcia skansenu dla zwiedzających zmieniają się w
zależności od pory roku. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicach informacyjnych przed wejściem
do skansenu, w kasach biletowych Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum: www.mwmskansen.pl.
3. W poniedziałki wstęp do skansenu jest wolny.
4. Skansen jest zamknięty dla zwiedzających: w Wielką Sobotę, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, 1
listopada, 24,25,31 grudnia, Nowy Rok.
5. Zgody dyrekcji Muzeum lub upoważnionej osoby wymaga:
1) wjazd pojazdów na teren ekspozycji muzealnej,
2) prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji),
3) organizowanie akcji reklamowych, happeningów i tym podobnych wydarzeń,
4) przebywanie na terenie ekspozycji muzealnej poza godzinami otwarcia.
6. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano – konserwatorskich lub
w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc, wystaw i budynków na terenie skansenu może zostać
zarządzeniem Dyrekcji ograniczony lub całkowicie wyłączony.
7. Na terenie Skansenu funkcjonuje monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzającym i
pracownikom Muzeum, a także bezpieczeństwa mienia. Szczegółowe zasady stosowania monitoringu
określone są w Regulaminie Monitoringu.
II. Organizacja ruchu turystycznego w skansenie
1. W Skansenie obowiązuje ruch pieszy.
2. Skansen można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
3. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum oraz pracowników ochrony
Muzeum.
4. W okresie od 1 października do 30 marca zwiedzanie wnętrz obiektów możliwe jest wyłącznie z
przewodnikiem Muzeum.
5. W okresie od 1 kwietnia do 30 września zwiedzanie wnętrz obiektów jest możliwe bez przewodnika, z
audioprzewodnikiem lub przewodnikiem Muzeum.
6. Przez cały rok, z wyłączeniem dni, kiedy skansen jest nieczynny, możliwe jest zwiedzanie wnętrz obiektów
po godzinach otwarcia, wyłącznie z przewodnikiem i po wcześniejszym uzgodnieniu.
7. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zwiedzania w grupach zorganizowanych, usługi
przewodnickiej oraz zasad dokonywania rezerwacji, znajdują się na stronie internetowej
www.mwmskansen.pl.
8. Ceny usług przewodników oraz innych usług świadczonych przez Muzeum zawiera Cennik opublikowany
na stronie www.mwmskansen.pl.
9. Ostatnie wejście na teren skansenu możliwe jest najpóźniej na godzinę przed zamknięciem.
10. Na godzinę przed zamknięciem skansenu kasy nie prowadzą sprzedaży lub wymiany biletów wstępu.
11. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązuje zakaz:
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2/2021
z dn. 29.01.2021r.
2
1) dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz,
2) wnoszenia i spożywania we wnętrzach obiektów produktów spożywczych,
3) wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych dla zwiedzania,
4) palenia tytoniu, e-papierosów oraz innych urządzeń wyposażonych w zespół grzewczy,
z wyjątkiem miejsc wyznaczonych,
5) używania i rozniecania ognia,
6) wnoszenia broni palnej, amunicji oraz innych urządzeń i narzędzi mogących zagrozić życiu i
zdrowiu,
7) używania dronów,
8) wchodzenia na teren upraw i ogródków przyzagrodowych,
9) wprowadzania zwierząt do wnętrz obiektów muzealnych,
10) podchodzenia do zwierząt i karmienia ich wprowadzania na teren psów oraz innych zwierząt bez
uwięzi,
11) niszczenia mienia (w tym wszelkiego typu urządzeń mechanicznych
i elektronicznych).
12. Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu
zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy
zachowania w miejscach publicznych.
13. Osoby, które nie ukończyły lat trzynastu oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie mogą zwiedzać
ekspozycje muzealne wyłącznie pod opieką osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
III. Bilety wstępu do skansenu
1. Podstawą wejścia do skansenu jest posiadanie ważnego biletu wstępu oraz opaski na rękę.
2. Opaskę należy odebrać w kasie Muzeum lub u pracownika ochrony. Opaska założona na rękę upoważnia
do wielokrotnego przekraczania bramy skansenu w danym dniu.
3. Karnet, voucher lub zaproszenie należy wymienić w kasie Muzeum na ważny bilet wstępu.
4. Osoby indywidualne mogą dokonać zakupu biletu wstępu on-line przez stronę internetową
www.bilety.mwmskansen.pl.
5. Wygenerowany przez system sprzedaży on-line bilet wstępu w PDF należy wydrukować lub edytować na
urządzeniu mobilnym, okazać go pracownikowi ochrony a także pobrać opaskę na rękę.
6. W dni, w które wstęp do skansenu jest wolny, należy pobrać w kasie bezpłatny bilet wstępu.
7. Bilet wstępu należy zachować do kontroli.
8. Posiadanie ważnego biletu wstępu jest niezbędne także w przypadku zamiaru dokonania zakupów i
spożywania posiłków w karczmie na terenie ekspozycji muzealnej.
9. Ulga w opłacie za wstęp do Skansenu przysługuje osobom wymienionym w art.10 ust. 3a Ustawy z dnia 21
listopada 1996r. o Muzeach (tj. Dz.U. 2020, poz. 902 z późn.zm.
10. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Skansenu przysługuje osobom wymienionym w art.10 ust. 3b Ustawy z
dnia 21 listopada 1996r o Muzeach (tj. Dz.U. 2020, poz. 902 z późn.zm.) oraz opiekunom grup dzieci
i młodzieży szkolnej (1 opiekun na każde 10 osób w grupie) i pilotom wycieczek zorganizowanych.
11. Potwierdzenie uprawnienia do ulgi lub zwolnienia, o których mowa w ust. 9 i 10 stanowią dokumenty
wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie rodzajów dokumentów
potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów
państwowych (Dz. U. poz. 1471), za wyjątkiem zwolnień przysługujących opiekunom grup i pilotów
wycieczek, którzy potwierdzają uprawnienie złożeniem oświadczenia w formie ustnej przy zakupie biletów
dla grupy.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2/2021
z dn. 29.01.2021r.
3
12. Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp zobowiązane są przed nabyciem biletu wstępu
do okazania stosownego dokumentu lub złożenia oświadczenia, zgodnie z postanowieniami ust. 11.
IV. Wykonywanie zdjęć i filmowanie w skansenie
1. Wykonywanie zdjęć lub filmowanie ekspozycji muzealnej na własny użytek osobisty jest bezpłatne i nie
wymaga zgody.
2. Wykonywanie zdjęć i filmowanie ekspozycji muzealnej nie jest równoznaczne
z uzyskaniem licencji na wykorzystanie takich utworów w celach upubliczniania lub komercyjnych, do
czego wymagane jest zawarcie odrębnej umowy.
3. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania ekspozycji muzealnej
w skansenie rozpatrywane są indywidualnie.
4. W pomieszczeniach zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła oraz statywów.
5. Podczas wykonywania zdjęć i filmowania zabrania się dokonywania zmian w obrębie ekspozycji muzealnej.
6. Wykonywanie zdjęć i filmowanie ekspozycji muzealnej nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
7. Za naruszenia praw osób trzecich umieszczonych na filmach lub zdjęciach dokonanych na podstawie ust.1
odpowiada osoba wykonująca zdjęcie lub filmująca.
V. Utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, ochrona danych osobowych
1. Prawo do wizerunku podlega ochronie na podstawie ustawy z dn. 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1231 z późn. zm.).
2. Zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 1 nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie
wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku
z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
3. Wejście na teren muzeum jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci
wizerunku osoby zwiedzającej oraz osób będących pod jej opieką prawną, w tym utrwalanie
i rozpowszechnianie.
4. Wizerunek osób może być rozpowszechniany w szczególności na stronach internetowych Administratora
(www.mwmskansen.pl, koncie facebook.pl czy serwisie Youtube.pl), mediach (prasie i telewizji), ulotkach,
plakatach, wydawnictwach.
5. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-
200 Sierpc, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 20/99,
6. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych. Kontakt dpo@mwmskansen.pl, , tel. 24 275 28 83.
7. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku osoby w celu zapewnienia bezpieczeństwa
zgromadzonym zbiorom, promocji działań statutowych, rozwijania zainteresowania kulturalną
działalnością Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
8. Dane do powyższych celów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
9. Dane możemy przekazywać podmiotom i partnerom, z którymi Administrator zawarł umowę na np.:
rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, skład i druk wydawnictw,
tłumaczenie tekstów na języki obce oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w
rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2/2021
z dn. 29.01.2021r.
4
danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Administratora powołując
się na stosowną podstawę prawną.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także
prawo do usunięcia danych w zakresie objętym zgodą osoby.
11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
12. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić
zgromadzone dane.
13. Dane osobowe w systemie monitoringu będą przetwarzane przez okresy przechowywania rejestracji w
tym systemie zgodnie z Regulaminem Monitoringu, zaś dane przetwarzane w innych wskazanych w
punkcie 7 celach – przez okresy, w których będą realizowane cele z wykorzystaniem tych danych
osobowych.
14. Dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany oraz profilowaniu.
15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie
danych w postaci wizerunku jest brak możliwości wejścia na teren skansenu.
VI. Postanowienia końcowe
1. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji, organizowanych imprez oraz cen biletów
zamieszczane są na planszach informacyjnych znajdujących się przed wejściem do Muzeum, w kasach
biletowych, w punktach informacji muzealnej, w informatorach Muzeum oraz na stronie internetowej
Muzeum.
2. Za rzeczy pozostawione na terenie skansenu dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.
3. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor i zastępcy dyrektora Muzeum
w poniedziałki w godzinach 8.00 – 15.00.

Regulamin zwiedzania – RATUSZ  – plik do pobrania

REGULAMIN ZWIEDZANIA

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – RATUSZ

 I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – Ratusz, Sierpc, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, dalej „Ratusz”
 2. Ratusz jest czynny dla zwiedzających przez cały rok, z wyłączeniem następujących dni: Wielka Sobota, Wielka Niedziela, 1 listopada, 24,25,31 grudnia, Nowy Rok.
 3. W soboty wstęp do Ratusza jest wolny.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia), wystaw czasowych oraz oferty edukacyjnej, są zamieszczone w witrynach informacyjnych przed wejściem do Ratusza oraz na stronie internetowej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu: www.mwmskansen.pl.
 5. Ceny usług świadczonych przez Ratusz zawiera Cennik opublikowany na stronie www.mwmskansen.pl.
 6. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest posiadanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.
 7. Ulga w opłacie za wstęp do Ratusza przysługuje osobom wymienionym w art.10 ust.3a Ustawy o Muzeach z dnia 21 listopada 1996r (tj. Dz.U. 2020, poz 902 z późn.zm.):
 • uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;
 • uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 • uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 • uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 • uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej;
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • nauczycielom:
  1. szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
  2. szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  3. szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
  1. – szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
  1. – sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
  1. – szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • kombatantom
 1. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Ratusza przysługuje osobom wymienionym w art.10 ust.3b Ustawy o Muzeach z dnia 21 listopada 1996r (tj. Dz.U. 2020, poz 902 z późn.zm.)
  • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
  • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
  • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
  • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282);
  • dzieciom do lat 7
  • Opiekunom grup (1 opiekun w grupie do 10 osób)
  • weteranom i weteranom poszkodowanym.
  • oraz opiekunom grup (1 opiekun w grupie do 10 osób).
 2. Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu przed zakupem biletu wstępu.
 3. W Ratuszu funkcjonuje monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzającym i pracownikom Ratusza, a także bezpieczeństwa mienia. Szczegółowe zasady stosowania monitoringu określone są w Regulaminie Monitoringu

II. Zasady zwiedzania

 1. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Ratusza.
 2. Ostatnie wejście na ekspozycję w Ratuszu odbywa się na 30 minut przed jego zamknięciem.
 3. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązuje zakaz:
 • dotykania eksponatów i elementów ekspozycji,
 • wnoszenia i spożywania produktów spożywczych,
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
 • wnoszenia broni palnej, amunicji oraz innych urządzeń i narzędzi mogących zagrozić życiu i zdrowiu
 • palenia tytoniu, e- papierosów oraz innych urządzeń wyposażonych w zespół grzewczy,
 • używania telefonów komórkowych,
 • fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
 • niszczenia mienia (w tym wszelkiego typu urządzeń mechanicznych i elektronicznych)
 1. Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 2. Osoby, które nie ukończyły lat trzynastu oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie mogą zwiedzać ekspozycje muzealne wyłącznie pod opieką osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

 III. Wykonywanie zdjęć i filmowanie

 1. Wykonywanie zdjęć lub filmowanie wystaw w Ratuszu na własny użytek osobisty jest bezpłatne i nie wymaga zgody.
 2. Wykonywanie zdjęć i filmowanie wystaw w Ratuszu nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji na wykorzystanie takich utworów w celach upubliczniania lub komercyjnych i wymaga zgody dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu lub osoby upoważnionej, ewentualnie zawarcia pisemnej umowy.
 3. W wypadkach szczególnych Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu fotografowania wskazanych obiektów.
 4. Wykonywanie zdjęć i filmowanie wystaw nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
 5. Za naruszenia praw osób trzecich umieszczonych na filmach lub zdjęciach dokonanych na podstawie ust.1 odpowiada osoba wykonująca zdjęcie lub filmująca.

 IV. Utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, ochrona danych osobowych

  1. Prawo do wizerunku podlega ochronie na podstawie ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1231 z późn. zm.):
  2. Zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 1 nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku:
     1. a) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
     b) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 1. Wejście do Ratusza jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku osoby zwiedzającej oraz osób będących pod jej opieką prawną w tym utrwalanie i rozpowszechnianie.
 2. Wizerunek osób może być rozpowszechniany w szczególności na stronach internetowych Administratora (www.mwmskansen.pl, koncie facebook.pl czy serwisie Youtube.pl), mediach (prasie i telewizji), ulotkach, plakatach, wydawnictwach.
 3. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 20/99,
 4. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych. Kontakt dpo@mwmskansen.pl, , tel. 24 275 28 83.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku osoby w celu zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom, promocji działań statutowych, rozwijania zainteresowania kulturalną działalnością Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
 6. Dane do powyższych celów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 7. Dane możemy przekazywać podmiotom i partnerom, z którymi Administrator zawarł umowę na np.: rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, skład i druk wydawnictw, tłumaczenie tekstów na języki obce oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Administratora powołując się na stosowną podstawę prawną.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do usunięcia danych w zakresie objętym zgodą osoby.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 10. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby chronić zgromadzone dane.
 11. Dane osobowe w systemie monitoringu będą przetwarzane przez okresy przechowywania rejestracji w tym systemie zgodnie z Regulaminem Monitoringu, zaś dane przetwarzane w innych wskazanych w punkcie 7 celach – przez okresy, w których będą realizowane cele z wykorzystaniem tych danych osobowych.
 12. Dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany oraz profilowaniu.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku jest brak możliwości wejścia do Ratusza.

V. Postanowienia końcowe

   1. Za rzeczy pozostawione w Ratuszu dyrekcja Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu nie ponosi odpowiedzialności.
   2. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor i zastępcy dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w poniedziałki w godzinach 8.00 – 15.00.

Regulamin zwiedzania – Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu – plik do pobrania

REGULAMIN ZWIEDZANIA

MUZEUM MAŁEGO MIASTA W BIEŻUNIU – oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej

w Sierpcu

 I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy MUZEUM MAŁEGO MIASTA W BIEŻUNIU, oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Bieżuń, Stary Rynek 19, 09-320 Bieżuń, dalej „Oddział w Bieżuniu”
 2. Oddział w Bieżuniu jest czynny dla zwiedzających przez cały rok, z wyłączeniem następujących dni: Wielka Sobota, Wielka Niedziela, 1 listopada, 24,25,31 grudnia, Nowy Rok.
 3. W soboty wstęp do Oddziału w Bieżuniu jest wolny.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia), wystaw czasowych oraz oferty edukacyjnej, są zamieszczone w witrynach informacyjnych przed wejściem do Oddziału w Bieżuniu oraz na stronie internetowej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu: www.mwmskansen.pl.
 5. Ceny usług świadczonych przez Oddział w Bieżuniu zawiera Cennik opublikowany na stronie www.mwmskansen.pl.
 6. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest posiadanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.
 7. Ulga w opłacie za wstęp do Oddziału w Bieżuniu przysługuje osobom wymienionym w art.10 ust.3a Ustawy o Muzeach z dnia 21 listopada 1996r (tj. Dz.U. 2020, poz 902 z późn.zm.):
 8. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Oddziału w Bieżuniu przysługuje osobom wymienionym w art.10 ust.3b Ustawy o Muzeach z dnia 21 listopada 1996r (tj. Dz.U. 2020, poz 902 z późn.zm.) oraz opiekunom grup (1 opiekun w grupie do 10 osób).
 9. Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu przed zakupem biletu wstępu.
 10. W Oddziale w Bieżuniu funkcjonuje monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzającym i pracownikom Oddziału w Bieżuniu, a także bezpieczeństwa mienia. Szczegółowe zasady stosowania monitoringu określone są w Regulaminie Monitoringu

II. Zasady zwiedzania

 1. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Oddziału w Bieżuniu.
 2. Ostatnie wejście na ekspozycję Oddziału w Bieżuniu odbywa się na 30 minut przed jego zamknięciem.
 3. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązuje zakaz:
 • dotykania eksponatów i elementów ekspozycji,
 • wnoszenia i spożywania produktów spożywczych,
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
 • wnoszenia broni palnej, amunicji oraz innych urządzeń i narzędzi mogących zagrozić życiu i zdrowiu
 • palenia tytoniu, e- papierosów oraz innych urządzeń wyposażonych w zespół grzewczy,
 • używania telefonów komórkowych,
 • fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
 • niszczenia mienia (w tym wszelkiego typu urządzeń mechanicznych i elektronicznych)
 1. Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 2. Osoby, które nie ukończyły lat trzynastu oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie mogą zwiedzać ekspozycje muzealne wyłącznie pod opieką osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

 III. Wykonywanie zdjęć i filmowanie

 1. Wykonywanie zdjęć lub filmowanie wystaw w Oddziale w Bieżuniu na własny użytek osobisty jest bezpłatne i nie wymaga zgody.
 2. Wykonywanie zdjęć i filmowanie wystaw w Oddziale w Bieżuniu nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji na wykorzystanie takich utworów w celach upubliczniania lub komercyjnych i wymaga zgody dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu lub osoby upoważnionej, ewentualnie zawarcia pisemnej umowy.
 3. W wypadkach szczególnych Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zastrzega sobie możliwość wyprowadzenia zakazu fotografowania wskazanych obiektów.
 4. Wykonywanie zdjęć i filmowanie wystaw nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
 5. Za naruszenia praw osób trzecich umieszczonych na filmach lub zdjęciach dokonanych na podstawie ust.1 odpowiada osoba wykonująca zdjęcie lub filmująca.

 IV. Utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, ochrona danych osobowych

  1. Prawo do wizerunku podlega ochronie na podstawie ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1231 z późn. zm.):
  2. Zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 1 nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku:
    1. a) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

b) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 1. Wejście do Oddziału w Bieżuniu jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku osoby zwiedzającej oraz osób będących pod jej opieką prawną w tym utrwalanie i rozpowszechnianie.
 2. Wizerunek osób może być rozpowszechniany w szczególności na stronach internetowych Administratora (www.mwmskansen.pl, koncie facebook.pl czy serwisie Youtube.pl), mediach (prasie i telewizji), ulotkach, plakatach, wydawnictwach.
 3. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 20/99,
 4. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych. Kontakt dpo@mwmskansen.pl, , tel. 24 275 28 83.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku osoby w celu zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom, promocji działań statutowych, rozwijania zainteresowania kulturalną działalnością Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
 6. Dane do powyższych celów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 7. Dane możemy przekazywać podmiotom i partnerom, z którymi Administrator zawarł umowę na np.: rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, skład i druk wydawnictw, tłumaczenie tekstów na języki obce oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Administratora powołując się na stosowną podstawę prawną.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do usunięcia danych w zakresie objętym zgodą osoby.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 10. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby chronić zgromadzone dane.
 11. Dane osobowe w systemie monitoringu będą przetwarzane przez okresy przechowywania rejestracji w tym systemie zgodnie z Regulaminem Monitoringu, zaś dane przetwarzane w innych wskazanych w punkcie 7 celach – przez okresy, w których będą realizowane cele z wykorzystaniem tych danych osobowych.
 12. Dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany oraz profilowaniu.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku jest brak możliwości wejścia do Oddziału w Bieżuniu.

V. Postanowienia końcowe

 1. Za rzeczy pozostawione w Oddziale w Bieżuniu dyrekcja Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor i zastępcy dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w poniedziałki w godzinach 8.00 – 15.00.