REGULAMIN ZWIEDZANIA

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – RATUSZ

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin dotyczy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – Ratusz, Sierpc, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, dalej „Ratusz”
 3. Ratusz jest czynny dla zwiedzających przez cały rok, z wyłączeniem następujących dni: Wielka Sobota, Wielka Niedziela, 1 listopada, 24,25,31 grudnia, Nowy Rok.
 4. W poniedziałki wstęp do Ratusza jest wolny.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia), wystaw czasowych oraz oferty edukacyjnej, są zamieszczone w witrynach informacyjnych przed wejściem do Ratusza oraz na stronie internetowej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu: www.mwmskansen.pl.
 6. Organizowanie na terenie obiektu akcji reklamowych, happeningów i tym podobnych wydarzeń, wymaga uzyskania zgody dyrekcji Muzeum lub upoważnionej osoby.
 7. Ceny usług świadczonych przez Ratusz zawiera Cennik opublikowany na stronie www.mwmskansen.pl.
 8. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest posiadanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.
 9. Ulga w opłacie za wstęp do Ratusza przysługuje osobom wymienionym w art.10 ust.3a Ustawy o Muzeach z dnia 21 listopada 1996r:
 10. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Ratusza przysługuje osobom wymienionym w art.10 ust.3b Ustawy o Muzeach z dnia 21 listopada 1996r oraz:  opiekunom grup dzieci i młodzieży szkolnej do ukończenia 19-go roku życia – 1 opiekun na każde 15 osób w grupie, pilotom wycieczek zorganizowanych, uczestnikom akcji Europejskie Dni Dziedzictwa.
 11. Potwierdzenie uprawnienia do ulgi lub zwolnienia, o których mowa w ust. 7 i 8 stanowią dokumenty wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych (Dz. U. poz. 1471), za wyjątkiem zwolnień przysługujących opiekunom grup i pilotów wycieczek, którzy potwierdzają uprawnienie złożeniem oświadczenia w formie ustnej przy zakupie biletów dla grupy.
 12. Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp zobowiązane są przed nabyciem biletu wstępu do okazania stosownego dokumentu lub złożenia oświadczenia, zgodnie z postanowieniami ust. 11.
 13. W Ratuszu funkcjonuje monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzającym i pracownikom Ratusza, a także bezpieczeństwa mienia. Szczegółowe zasady stosowania monitoringu określone są w Regulaminie Monitoringu

 

Zasady zwiedzania

 1. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Ratusza.
 2. Ostatnie wejście na ekspozycję w Ratuszu odbywa się na 30 minut przed jego zamknięciem.
 3. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązuje zakaz:
 • dotykania eksponatów i elementów ekspozycji,
 • wnoszenia i spożywania produktów spożywczych,
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
 • wnoszenia broni palnej, amunicji oraz innych urządzeń i narzędzi mogących zagrozić życiu i zdrowiu
 • palenia tytoniu, e- papierosów oraz innych urządzeń wyposażonych w zespół grzewczy,
 • używania telefonów komórkowych,
 • fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
 • niszczenia mienia (w tym wszelkiego typu urządzeń mechanicznych i elektronicznych)
 1. Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 2. Osoby, które nie ukończyły lat trzynastu oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie mogą zwiedzać ekspozycje muzealne wyłącznie pod opieką osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Wykonywanie zdjęć i filmowanie

 1. Wykonywanie zdjęć lub filmowanie wystaw w Ratuszu na własny użytek osobisty jest bezpłatne i nie wymaga zgody.
 2. Wykonywanie zdjęć i filmowanie wystaw w Ratuszu nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji na wykorzystanie takich utworów w celach upubliczniania lub komercyjnych i wymaga zgody dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu lub osoby upoważnionej, ewentualnie zawarcia pisemnej umowy.
 3. W wypadkach szczególnych Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu fotografowania wskazanych obiektów.
 4. Wykonywanie zdjęć i filmowanie wystaw nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
 5. Za naruszenia praw osób trzecich umieszczonych na filmach lub zdjęciach dokonanych na podstawie ust.1 odpowiada osoba wykonująca zdjęcie lub filmująca.

 

Utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, ochrona danych osobowych

 1. Prawo do wizerunku podlega ochronie na podstawie ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 1 nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku:
 3. osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
 4. osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 5. Wejście do Ratusza jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku osoby zwiedzającej oraz osób będących pod jej opieką prawną w tym utrwalanie i rozpowszechnianie.
 6. Wizerunek osób może być rozpowszechniany w szczególności na stronach internetowych Administratora (www.mwmskansen.pl, koncie facebook.pl czy serwisie Youtube.pl), mediach (prasie i telewizji), ulotkach, plakatach, wydawnictwach.
 7. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 20/99,
 8. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych. Kontakt dpo@mwmskansen.pl, , tel. 24 275 28 83.
 9. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku osoby w celu zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom, promocji działań statutowych, rozwijania zainteresowania kulturalną działalnością Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
 10. Dane do powyższych celów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 11. Dane możemy przekazywać podmiotom i partnerom, z którymi Administrator zawarł umowę na np.: rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, skład i druk wydawnictw, tłumaczenie tekstów na języki obce oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Administratora powołując się na stosowną podstawę prawną.
 12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do usunięcia danych w zakresie objętym zgodą osoby.
 13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 14. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby chronić zgromadzone dane.
 15. Dane osobowe w systemie monitoringu będą przetwarzane przez okresy przechowywania rejestracji w tym systemie zgodnie z Regulaminem Monitoringu, zaś dane przetwarzane w innych wskazanych w punkcie 7 celach – przez okresy, w których będą realizowane cele z wykorzystaniem tych danych osobowych.
 16. Dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany oraz profilowaniu.
 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku jest brak możliwości wejścia do Ratusza.

 

Postanowienia końcowe

 1. Za rzeczy pozostawione w Ratuszu dyrekcja Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu nie ponosi odpowiedzialności.

Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor i zastępcy dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w poniedziałki w godzinach 8.00 – 15.00.

Pliki do pobrania:

Regulamin zwiedzania.Ratusz