Załącznik nr 1

Do Zarządzenia nr 1/2021

z dnia 29.01.2021r.

Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 

R E G U L A M I N

określający szczególne zasady zwiedzania

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen

w okresie stanu epidemii

  •  I.                   Postanowienia ogólne
   Regulamin określa szczególne zasady zwiedzania Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen przy ul. Narutowicza 64, nazwanego dalej „Skansen”, w okresie stanu epidemii wywołanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu ograniczenia zagrożenia zakażeniem oraz dostosowania zasad zwiedzania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • II.                Ograniczenia udostępniania do zwiedzania ekspozycji muzealnych i usług
      1. W związku z koniecznością zachowania określonego w obowiązujących przepisach reżimu sanitarnego udostępniania do zwiedzania ekspozycji muzealnych i wystawienniczych (limitowanie określonej przepisami liczebności zwiedzających, wymogi bieżącego odkażania pomieszczeń i obiektów bez szkody dla zbiorów), zastrzega się możliwość wprowadzania czasowego wyłączenia lub ograniczenia wstępu na teren ekspozycji lub udostępniania do zwiedzania określonych obiektów, ekspozycji albo ich części.

    III.                Szczególne zasady zwiedzania

     1. Udostępnianie zwiedzającym ekspozycji muzealnych i wystawienniczych
      w przestrzeniach otwartych i w przestrzeniach zamkniętych odbywa się przy zachowaniu określonego w obowiązujących przepisach reżimu sanitarnego,
      w tym w szczególności: przestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa, zachowania odstępu pomiędzy osobami i dopuszczalnej ilości osób na określonych powierzchniach (także w wypadku zwiedzania grupowego).
     2. Informacje o wymaganiach reżimu sanitarnego wynikających z obowiązujących przepisów będą podawane w formie tekstowej i graficznej przed kasami biletowymi, na terenie zwiedzania oraz przed wejściem do obiektów.
     3. W celu ograniczenia ilości osób przebywających jednocześnie na określnych powierzchniach, mogą zostać umieszczone oznaczenia graficzne obowiązkowych kierunków i tras poruszania się osób zwiedzających.
     4. Przed wejściami do przestrzeni zamkniętych będą umieszczone informacje
      o dopuszczalnej maksymalnej ilości osób zwiedzających, które z uwagi
      na obowiązujące wymogi reżimu sanitarnego mogą jednocześnie przebywać
      w obiekcie (także w wypadku zwiedzania grupowego).
     5. Do odwołania, przed wejściem do obiektu, w którym jest udostępniona
      do zwiedzania ekspozycja, każda osoba zobowiązana jest użyć środka do dezynfekcji rąk, który jest zapewniany przez Muzeum.
     6. Zwiedzający są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do graficznych
      i tekstowych instrukcji, zakazów oraz poleceń umieszczonych na terenie Skansenu, w tym: oznaczeń kierunku ruchu, wejść i wyjść, zachowania odległości, zakazów dotykania eksponatów i powierzchni, informacji o ilości osób zwiedzających, które z uwagi na obowiązujące wymogi reżimu sanitarnego mogą jednocześnie przebywać w obiekcie (także w wypadku zwiedzania grupowego) oraz instrukcji ustnych wydawanych przez pracowników Skansenu

    IV.                Postanowienia końcowe

   W zakresie nieuregulowanym w sposób szczególny niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu zwiedzania Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

   Załącznik nr 1

   Do zarządzenia nr 2/2021

   z dn. 29.01.2021

   Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

   REGULAMIN ZWIEDZANIA

   Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – SKANSEN

    I.                   Postanowienia ogólne

     1. Niniejszy Regulamin dotyczy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen, Sierpc, ul. Narutowicza 64, dalej „skansen”
     2. Skansen jest czynny przez cały rok. Godziny otwarcia skansenu dla zwiedzających zmieniają się w zależności od pory roku. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicach informacyjnych przed wejściem do skansenu, w kasach biletowych Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum: www.mwmskansen.pl.
     3. W poniedziałki wstęp do skansenu jest wolny.
     4. Skansen jest zamknięty dla zwiedzających: w Wielką Sobotę, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, 1 listopada, 24,25,31 grudnia, Nowy Rok.
     5. Zgody dyrekcji Muzeum lub upoważnionej osoby wymaga:

   1)      wjazd pojazdów na teren ekspozycji muzealnej,

   2)      prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji)

   3)      organizowanie akcji reklamowych, happeningów i tym podobnych wydarzeń,

   4)      przebywanie na terenie ekspozycji muzealnej poza godzinami otwarcia.

     1. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano – konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc, wystaw i budynków na terenie skansenu może zostać zarządzeniem Dyrekcji ograniczony lub całkowicie wyłączony.
     2. Na terenie skansenu funkcjonuje monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzającym i pracownikom Muzeum, a także bezpieczeństwa mienia. Szczegółowe zasady stosowania monitoringu określone są w Regulaminie Monitoringu.

    II.                Organizacja ruchu turystycznego w skansenie

     1. W Skansenie obowiązuje ruch pieszy.
     2. Skansen można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
     3. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum oraz pracowników ochrony Muzeum.
     4. W okresie od 1 października do 30 marca zwiedzanie wnętrz obiektów możliwe jest wyłącznie z przewodnikiem Muzeum.
     5. W okresie od 1 kwietnia do 30 września zwiedzanie wnętrz obiektów jest możliwe bez przewodnika, z audioprzewodnikiem lub przewodnikiem Muzeum.
     6. Przez cały rok, z wyłączeniem dni, kiedy skansen jest nieczynny, możliwe jest zwiedzanie wnętrz obiektów po godzinach otwarcia, wyłącznie z przewodnikiem i po wcześniejszym uzgodnieniu.
     7. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zwiedzania w grupach zorganizowanych, usługi przewodnickiej oraz zasad dokonywania rezerwacji, znajdują się na stronie internetowej www.mwmskansen.pl.
     8. Ceny usług przewodników oraz innych usług świadczonych przez Muzeum zawiera Cennik opublikowany na stronie www.mwmskansen.pl.
     9. Ostatnie wejście na teren skansenu możliwe jest najpóźniej na godzinę przed zamknięciem.
     10. Na godzinę przed zamknięciem skansenu kasy nie prowadzą sprzedaży lub wymiany biletów wstępu.
     11. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązuje zakaz:

   1) dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz,
   2) wnoszenia i spożywania we wnętrzach obiektów produktów spożywczych,
   3) wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych dla zwiedzania,
   4) palenia tytoniu, e-papierosów oraz innych urządzeń wyposażonych w zespół grzewczy,
   z wyjątkiem miejsc wyznaczonych,
   5) używania i rozniecania ognia,
   6) wnoszenia broni palnej, amunicji oraz innych urządzeń i narzędzi mogących zagrozić życiu i zdrowiu,
   7) używania dronów,
   8) wchodzenia na teren upraw i ogródków przyzagrodowych,
   9) wprowadzania zwierząt do wnętrz obiektów muzealnych,
   10) podchodzenia do zwierząt i karmienia ich wprowadzania na teren psów oraz innych zwierząt bez uwięzi,
   11) niszczenia mienia (w tym wszelkiego typu urządzeń mechanicznych
   i elektronicznych).

     1. Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
     2. Osoby, które nie ukończyły lat trzynastu oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie mogą zwiedzać ekspozycje muzealne wyłącznie pod opieką osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

    III.             Bilety wstępu do skansenu

       1. Podstawą wejścia do skansenu jest posiadanie ważnego biletu wstępu oraz opaski na rękę.
       2. Opaskę należy odebrać w kasie Muzeum lub u pracownika ochrony. Opaska założona na rękę upoważnia do wielokrotnego przekraczania bramy skansenu w danym dniu.
       3. Karnet, voucher lub zaproszenie należy wymienić w kasie Muzeum na ważny bilet wstępu.
       4. Osoby indywidualne mogą dokonać zakupu biletu wstępu on-line przez stronę internetową www.bilety.mwmskansen.pl.
       5. Wygenerowany przez system sprzedaży on-line bilet wstępu w PDF należy wydrukować,  lub edytować na urządzeniu mobilnym, okazać go pracownikowi ochrony a także pobrać opaskę na rękę.
       6. W dni, w które wstęp do skansenu jest wolny, należy pobrać w kasie bezpłatny bilet wstępu.
       7. Bilet wstępu należy zachować do kontroli.
       8.  Posiadanie ważnego biletu wstępu jest niezbędne także w przypadku zamiaru dokonania zakupów i spożywania posiłków w karczmie na terenie ekspozycji muzealnej.
       9. Ulga w opłacie za wstęp do skansenu przysługuje osobom wymienionym w art.10 ust.3a Ustawy o Muzeach z dnia 21 listopada 1996r (t.j. Dz.U. 2020, ,poz 902 z późn.zm).
       10. Zwolnienie z opłaty za wstęp do skansenu przysługuje osobom wymienionym w art.10 ust.3b Ustawy o Muzeach z dnia 21 listopada 1996r (t.j. Dz.U. 2020, poz 902 z późn.zm.) oraz opiekunom grup  (1 opiekun w grupie do 10 osób).
       11. Potwierdzenie uprawnienia do ulgi lub zwolnienia, o których mowa w ust. 9 i 10 stanowią dokumenty wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych (Dz. U. poz. 1471), za wyjątkiem zwolnień przysługujących opiekunom grup i pilotów wycieczek, którzy potwierdzają uprawnienie złożeniem oświadczenia w formie ustnej przy zakupie biletów dla grupy.
       12. Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu przed zakupem biletu wstępu.

   IV.             Wykonywanie zdjęć i filmowanie w skansenie

     1. Wykonywanie zdjęć lub filmowanie ekspozycji muzealnej na własny użytek osobisty jest bezpłatne i nie wymaga zgody.
     2. Wykonywanie zdjęć i filmowanie ekspozycji muzealnej nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji na wykorzystanie takich utworów w celach upubliczniania lub komercyjnych i wymaga zgody dyrektora lub osoby upoważnionej, ewentualnie zawarcia pisemnej umowy.
     3. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania ekspozycji muzealnej w skansenie rozpatrywane są indywidualnie.
     4. W pomieszczeniach zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła oraz statywów.
     5. Podczas wykonywania zdjęć i filmowania zabrania się dokonywania zmian w obrębie ekspozycji muzealnej.
     6. Wykonywanie zdjęć i filmowanie ekspozycji muzealnej nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
     7. Za naruszenia praw osób trzecich umieszczonych na filmach lub zdjęciach dokonanych na podstawie ust.1 odpowiada osoba wykonująca zdjęcie lub filmująca.

    V.                Utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, ochrona danych osobowych

     1. Prawo do wizerunku podlega ochronie na podstawie ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1231 z późn. zm.).
     2. Zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 1 nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku:

   a)              osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

   b)              osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

       1. Wejście na teren muzeum jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku osoby zwiedzającej oraz osób będących pod jej opieką prawną, w tym utrwalanie
        i rozpowszechnianie.
       2. Wizerunek osób może być rozpowszechniany w szczególności na stronach internetowych Administratora (www.mwmskansen.pl, koncie facebook.pl czy serwisie Youtube.pl), mediach (prasie i telewizji), ulotkach, plakatach, wydawnictwach.
       3. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 20/99,
       4. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych. Kontakt dpo@mwmskansen.pl, , tel. 24 275 28 83.
       5. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku osoby w celu zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom, promocji działań statutowych, rozwijania zainteresowania kulturalną działalnością Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
       6. Dane  do powyższych celów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
       7. Dane możemy przekazywać podmiotom i partnerom, z którymi Administrator zawarł umowę na np.: rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, skład i druk wydawnictw, tłumaczenie tekstów na języki obce oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Administratora powołując się na stosowną podstawę prawną.
       8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do usunięcia danych w zakresie objętym zgodą osoby.
       9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
       10. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby chronić zgromadzone dane.
       11. Dane osobowe w systemie monitoringu będą przetwarzane przez okresy przechowywania rejestracji w tym systemie zgodnie z Regulaminem Monitoringu, zaś dane przetwarzane w innych wskazanych w punkcie 7 celach – przez okresy, w których będą realizowane cele z wykorzystaniem tych danych osobowych.
       12. Dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany oraz profilowaniu.
       13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku jest brak możliwości wejścia na teren skansenu.
  • VI.             Postanowienia końcowe
     1. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji, organizowanych imprez oraz cen biletów zamieszczane są na planszach informacyjnych znajdujących się przed wejściem do skansenu, w kasach biletowych, w punktach informacji muzealnej, w informatorach Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum.
     2. Za rzeczy pozostawione na terenie skansenu dyrekcja Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu nie ponosi odpowiedzialności.
     3. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor i zastępcy dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, w poniedziałki w godzinach 8.00 – 15.00.

    

    

   Pliki do pobrania:

   Regulamin zwiedzania SKANSEN pdf

  • Regulamin zwiedzania SKANSEN docx 
  • Regulamin zwiedzania podczas COVID-19  pdf 
  • Regulamin zwiedzania podczas COVID-19 docx