Aby w większym stopniu przybliżyć zwiedzającym bogate tradycje związane z pszczołami i obrzędowością bartniczą w jednym z budynków gospodarczych należących do zagrody z Izdebna prezentowana jest ekspozycja przedstawiająca sprzęty i narzędzia używane przez pszczelarzy. Obejrzeć tu można maski ochronne, podkurzacze służące do oczyszczania pszczół podczas podbierania miodu; różnego rodzaju naczynia do przechowywania miodu; podkarmiaczki, w których podawano pszczołom pokarmy – zarówno płynne, jak i stałe. Ponadto wewnątrz budynku znajduje się kilka rodzajów uli. Zobaczyć można miedzy innymi najprostszy ul nierozbieralny, wspomniany już ul kłodowy, czy też znany na ziemiach polskich od XVI wieku ul słomiany, zwany koszką.

Wystawa prezentowana jest od 30 kwietnia do 30 września.

In order to draw closer, to a greater extent, abundant traditions connected with bees and beekeeping customs to visitors, in one of the farm buildings within the farm from Izdebno village there is an exhibition presenting tools and equipment used by beekeepers. You can see here protective masks, bee smokers used to calm bees during honey harvest; various types of vessels for storing honey, bee feeders, in which bees were given food – both solid and liquid. Moreover, inside the building there are various types of beehives. You can see for example the simplest fixed beehive, log beehive as well as known in Poland from the 16th century straw beehive called “koszka”.

The exhibition is presented from 30 April to 30 September.