Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe II na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu”

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, ekspertyzami, decyzjami modernizacji zabytkowego budynku Ratusza w Sierpcu.

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu”

Ogłoszenie  Nr  525718-N-2019 z dnia 19.03.2019r. na zdanie pn. „Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu”- Znak sprawy : DzAI 281/01/19

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU na zawarcie umowy zakupu,  dostawy i montażu mebli dla Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), na warunkach określonych w ogłoszeniu

Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2018r. na zakup, dostawę, montaż sprzętu AGD w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2018r. na zakup, dostawę i montaż zestawu nagłaśniającego w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2018r. na zakup, dostawę, montaż i instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2018r. na dostawę, montaż i zakup mebli oraz zakup wyposażenia biurowego do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2018r. na zakup, dostawę ekranów ekspozycyjnych, sztalug i fotoram do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Ogłoszenie Nr  515581-N-2018 z dnia 08.02.2018 r. „Dostawa oleju opałowego.”

Zapytanie ofertowe z dnia 25.10.2017r. na wywóz odpadów komunalnych stałych niesegregowanych z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie przetargu otwartego poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap II Budynek 2,4.”

Zapytanie ofertowe z dnia 29.09.2017r. na dostawę, montaż, instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Ogłoszenie Nr 587819-N-2017 z dnia 20.09.2017 r. „Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap II Budynek 2,4.”  II przetarg

Ogłoszenie Nr 589862-N-2017 z dnia 18.09.2017 “Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego”

Ogłoszenie Nr  576841-N-2017 z dnia 28.08.2017 „Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap II Budynek 2,4.”

Ogłoszenie nr 2017/S 112-226718 z dnia 14.06.2017r. “Usługa w zakresie ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” -  zmiana SIWZ i ogłoszenia

Ogłoszenie Nr   501442-N-2017  z dnia 08.05.2017r „Budowa ogrodzenia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od strony ul. Narutowicza.”

Zapytanie ofertowe z dnia 12.04.2017r. na usługi doradcze oraz sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu p.n. „Konserwacja i modernizacja obiektów wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu” planowanego do ubiegania się przez Zamawiającego o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dla województwa mazowieckiego). Typ projektów: Infrastruktura zabytkowa.

Zapytanie ofertowe z dnia 04.04.2017r. na usługi doradcze oraz sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu p.n. „Konserwacja i modernizacja obiektów wchodzących  w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu” planowanego do ubiegania się przez  Zamawiającego  o dofinansowanie  z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dla województwa mazowieckiego). Typ projektów: Infrastruktura zabytkowa. – POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Ogłoszenie Nr 305395-2016 z dnia 06.09.2016r. „Budowa wewnętrznej linii zasilającej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Ogłoszenie nr 304380-2016 z dnia 01.09.2016r „Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa ekspozycji plenerowych – budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap I dokumentacja  wraz z usługami towarzyszącymi.” (II przetarg)

Ogłoszenie nr 302048 – 2016 z dnia 22.08.2016r. Postępowanie o udzielenie zamówienia realizowane  w  trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na dostawy w celu realizacji  zdania pn. „Rozszerzenie oferty oraz poprawa jakości  i dostępności informacji turystycznej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Ogłoszenie nr 301339-2016 z dnia 17.08.2016r „Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa ekspozycji plenerowych – budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap I dokumentacja  wraz z usługami towarzyszącymi.”

Informacja o wyborze oferty z dnia 25.04.2016r.

Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2016r. na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla potrzeb realizacji projektu pn.”Modernizacja wiatraka typu koźlak na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Informacja o wyborze oferty z dnia 23.03.2016r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 14.03.2016r.

Ogłoszenie nr  38294-2016 z dnia 22.02.2016 r. „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i adaptacji na cele wystawiennicze obiektów wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z usługami towarzyszącymi.”

Informacja o wyborze oferty z dnia 18.02.2016r.

Ogłoszenie nr   22158-2016   z dnia 02.02.2016r. „Budowa mostu na rzece Sierpienicy”

Ogłoszenie nr  22044-2016   z dnia 01.02.2016r. pn. „Dostawa oleju opałowego”

Informacja o wyborze oferty z dnia 09.12.2015r.

Ogłoszenie nr  316270-2015 dnia 23.11.2015 r. „Modernizacja źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap I dokumentacja.”

Informacja o wyborze oferty z dnia 12.11.2015r.

Ogłoszenie nr  285852-2015 dnia 26.10.2015 r. „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i adaptacji na cele wystawiennicze obiektów wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z usługami towarzyszącymi.”

Ogłoszenie nr  282710-2015 dnia 22.10.2015 r. „Budowa wodociągu, wykonanie odwodnienia oraz ornitologicznej ścieżki edukacyjnej”

Informacja o wyborze oferty z dnia 22.10.2015r.

Zapytanie cenowe z dnia 15.10.2015r.„Zmiana organizacji w zakresie ruchu turystycznego na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Informacja o wyborze oferty z dnia 13.10.2015r.

Ogłoszenie nr  264444-2015 z dnia 07.10.2015 r. Budowa mostu na rzece Sierpienicy – Uwaga zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ

Zapytanie cenowe z dnia 07.10.2015r.  “Modernizacja wiatraka typu koźlak – etap I dokumentacja”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – XX grupa zakupowa MAE

Zapytanie cenowe z dnia04.09.2015r. ,, Budowa fragmentu ogrodzenia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym zakupu energii elektrycznej dla łącznie 23 podmiotów samorządowych i innych w ramach XX Grupy Zakupowej MAE, w którym uczestniczy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Informacja o wyborze oferty z dnia 10.07.2015r.

Ogłoszenie nr 97821-2015 z dnia 01.07.2015 r.

Ogłoszenie o koncesji na usługi  Nr 50483-2015 z dnia 10.04.2015 „Wybór Operatora zarządzającego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Zapytanie cenowe z dnia 19.03.2015r. „Organizacja wycieczki zakładowej w terminie 17.09 – 21.09.2015r. do Szwajcarii dla pracowników Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu współfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” – UWAGA zmiana treści załącznika nr 1 i 2

Informacja o wyborze oferty z dnia 04.02.2015

Zapytanie cenowe z dnia 26.01.2015r. „Druk materiałów związanych z działalnością Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” – UWAGA zmiana treści załącznika nr 1

Zapytanie o zmianie treści załącznika nr 1 do zapytania cenowego z dnia 2 lutego 2015 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Uzupełnienie nasadzeń w parku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Ogłoszenie nr 222885-2014 z dnia 21.10.2014r. “Uzupełnienie nasadzeń w parku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” – UWAGA zmiana treści SIWZ i ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty z dnia 04.09.2014.

Zapytanie cenowe z dnia 02.09.2014r. obsługa wyboru operatora infrastruktury.

Ogłoszenie nr 183391-2014 z dnia 27.08.2014 r. Uzupełnienie nasadzeń w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – XIX w park krajobrazowy Uniszki Zawadzkie – Etap I

Zapytanie cenowe z dnia 29.05.2014r.

Zapytanie cenowe z dnia 26.05.2014r. 

Informacja o wyborze oferty z dnia 24.01.2014r. Dostawa oleju opałowego

Ogłoszenie Nr  5435-2014 z dnia 09.01.2014r. Dostawa oleju opałowego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 23.12.2013 r. dostawa oleju opałowego

Informacja o wyborze oferty z dnia 20.12.2013r. Dostawa oleju opałowego

Informacja o wyborze oferty z dnia 18.12.2013r. Dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu silnikowego

Ogłoszenie Nr  264693 – 2013 z dnia 06.12.2013 Dostawa oleju opałowego

Ogłoszenie Nr  262067 – 2013 z dnia 04.12.2013 Dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu silnikowego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2013/S 198-341521 z dnia 11.10.2013r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 26.09.2013r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr  126599 z dnia 27.06.2013 r.

Ogłoszenie nr 124621 – 2013 z dnia 26.06.2013

Informacja o wyborze oferty z dnia 25.06.2013r.

Ogłoszenie nr 102129-2013 z dnia 06.06.2013

Ogłoszenie nr ZFSS/282/01/13

Ogłoszenie nr DzAI 282/31/2013 z dnia 09.05.2013

Ogłoszenie nr DzAI 392/38/12 o wyborze oferty

Ogłoszenie nr DzAI 392/38/12

Ogłoszenie nr DzAI 392/40-1/12 z dnia 19.07.2012r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr DzAI 392/40/12

Ogłoszenie nr DzAI 392/40/12

Ogłoszenie nr 49968-2012 z dn. 20.02.2012

Starsze ogłoszenia można przeglądać pod adresem: http://mwmskansen.pl/old/index.php?s=przetargi