Zamówienia publiczne | Public procurement

Ogłoszenie nr 771162-N-2020 z dnia 29.12.2020r. “Aranżacja wystawy stałej w obiektach Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Zapytanie ofertowe z dnia 15.12.2020r. na świadczenie usługi polegającej na kompleksowej obsłudze informatycznej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (Skansen, ratusz, oddział Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu)

Ogłoszenie nr 760324-N-2020 z dnia 04.12.2020 r. „Budowa zabezpieczenia dachu i ścian pałacu oraz oficyny wschodniej i murów arianki przed wpływem złych warunków atmosferycznych, tj. obiektów wchodzących w skład zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu”

Ogłoszenie nr 597287-N-2020 z dnia 14.10.2020r. Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu – etap I przedprojektowy”

Ogłoszenie o przetargu na zawarcie umowy zakupu,  dostawy i montażu  regałów bibliotecznych i magazynowych  dla Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 Ogłoszenie nr 537228-N-2020 z dnia 06.05.2020r. „Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum”

Zapytanie ofertowe nr DzAI 282/28/20  z dnia 04.05.2020 r. na wykonanie projektu aranżacji wystawy stałej w obiektach Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji wystawy.

Ogłoszenie nr 517059-N-2020 z dnia 28.02.2020 „Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum”

Zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2020r. na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu p.n. „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno – edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu”

Ogłoszenie nr 512544 -N-2020 z dnia 14.02.2020r. Dostawa oleju opałowego

Ogłoszenie nr 505508-N-2020 z dnia 23.01.2020r. Świadczenie usług polegających na nadzorze inwestorskim nad zadaniem Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek 1,3,5

Ogłoszenie nr 638337-N-2019 z dnia 27.12.2019r. „Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum”

Zapytanie cenowe z dnia 18.12.2019r. na wywóz odpadów komunalnych stałych niesegregowanych z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Ogłoszenie nr 630273-N-2019 z dnia 29.11.2019r. Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek 1,3,5

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Ogłoszenie nr616990-N-2019 z dnia 30.10.2019 r. Dostawa sprzętu komputerowego

Ogłoszenie nr 611375-N-2019 z dnia 18.10.2019 r. Dostawa sprzętu komputerowego

Ogłoszenie nr 606525-N-2019 z dnia 09.10.2019 r. Modernizacja wiatraka typu koźlak na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Ogłoszenie nr 592493-N-2019 z dnia 05.09.2019r. Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek 1,3,5

Ogłoszenie nr  2019/S 150-370049 z dnia 06.08.2019r. Ochrona osób i mienia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek 1,3,5.”

Ogłoszenie nr 570014-N-2019 z dnia 16.07.2019 r. Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek 1,3,5

Ogłoszenie nr  2019/S 121-296678 z dnia 26.06.2019r. Ochrona osób i mienia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zapytanie ofertowe II na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu”

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, ekspertyzami, decyzjami modernizacji zabytkowego budynku Ratusza w Sierpcu.

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu”

Ogłoszenie  Nr  525718-N-2019 z dnia 19.03.2019r. na zdanie pn. „Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu”- Znak sprawy : DzAI 281/01/19

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU na zawarcie umowy zakupu,  dostawy i montażu mebli dla Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), na warunkach określonych w ogłoszeniu

Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2018r. na zakup, dostawę, montaż sprzętu AGD w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2018r. na zakup, dostawę i montaż zestawu nagłaśniającego w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2018r. na zakup, dostawę, montaż i instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2018r. na dostawę, montaż i zakup mebli oraz zakup wyposażenia biurowego do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2018r. na zakup, dostawę ekranów ekspozycyjnych, sztalug i fotoram do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Ogłoszenie Nr  515581-N-2018 z dnia 08.02.2018 r. „Dostawa oleju opałowego.”

Zapytanie ofertowe z dnia 25.10.2017r. na wywóz odpadów komunalnych stałych niesegregowanych z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie przetargu otwartego poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap II Budynek 2,4.”

Zapytanie ofertowe z dnia 29.09.2017r. na dostawę, montaż, instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Ogłoszenie Nr 587819-N-2017 z dnia 20.09.2017 r. „Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap II Budynek 2,4.”  II przetarg

Ogłoszenie Nr 589862-N-2017 z dnia 18.09.2017 „Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego”

Ogłoszenie Nr  576841-N-2017 z dnia 28.08.2017 „Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap II Budynek 2,4.”

Ogłoszenie nr 2017/S 112-226718 z dnia 14.06.2017r. „Usługa w zakresie ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” –  zmiana SIWZ i ogłoszenia

Ogłoszenie Nr   501442-N-2017  z dnia 08.05.2017r „Budowa ogrodzenia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od strony ul. Narutowicza.”

Zapytanie ofertowe z dnia 12.04.2017r. na usługi doradcze oraz sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu p.n. „Konserwacja i modernizacja obiektów wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu” planowanego do ubiegania się przez Zamawiającego o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dla województwa mazowieckiego). Typ projektów: Infrastruktura zabytkowa.

Zapytanie ofertowe z dnia 04.04.2017r. na usługi doradcze oraz sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu p.n. „Konserwacja i modernizacja obiektów wchodzących  w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu” planowanego do ubiegania się przez  Zamawiającego  o dofinansowanie  z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dla województwa mazowieckiego). Typ projektów: Infrastruktura zabytkowa. – POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Ogłoszenie Nr 305395-2016 z dnia 06.09.2016r. „Budowa wewnętrznej linii zasilającej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Ogłoszenie nr 304380-2016 z dnia 01.09.2016r „Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa ekspozycji plenerowych – budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap I dokumentacja  wraz z usługami towarzyszącymi.” (II przetarg)

Ogłoszenie nr 302048 – 2016 z dnia 22.08.2016r. Postępowanie o udzielenie zamówienia realizowane  w  trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na dostawy w celu realizacji  zdania pn. „Rozszerzenie oferty oraz poprawa jakości  i dostępności informacji turystycznej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Ogłoszenie nr 301339-2016 z dnia 17.08.2016r „Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa ekspozycji plenerowych – budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap I dokumentacja  wraz z usługami towarzyszącymi.”

Informacja o wyborze oferty z dnia 25.04.2016r.

Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2016r. na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla potrzeb realizacji projektu pn.”Modernizacja wiatraka typu koźlak na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Informacja o wyborze oferty z dnia 23.03.2016r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 14.03.2016r.

Ogłoszenie nr  38294-2016 z dnia 22.02.2016 r. „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i adaptacji na cele wystawiennicze obiektów wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z usługami towarzyszącymi.”

Informacja o wyborze oferty z dnia 18.02.2016r.

Ogłoszenie nr   22158-2016   z dnia 02.02.2016r. „Budowa mostu na rzece Sierpienicy”

Ogłoszenie nr  22044-2016   z dnia 01.02.2016r. pn. „Dostawa oleju opałowego”

Informacja o wyborze oferty z dnia 09.12.2015r.

Ogłoszenie nr  316270-2015 dnia 23.11.2015 r. „Modernizacja źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap I dokumentacja.”

Informacja o wyborze oferty z dnia 12.11.2015r.

Ogłoszenie nr  285852-2015 dnia 26.10.2015 r. „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i adaptacji na cele wystawiennicze obiektów wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z usługami towarzyszącymi.”

Ogłoszenie nr  282710-2015 dnia 22.10.2015 r. „Budowa wodociągu, wykonanie odwodnienia oraz ornitologicznej ścieżki edukacyjnej”

Informacja o wyborze oferty z dnia 22.10.2015r.

Zapytanie cenowe z dnia 15.10.2015r.„Zmiana organizacji w zakresie ruchu turystycznego na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Informacja o wyborze oferty z dnia 13.10.2015r.

Ogłoszenie nr  264444-2015 z dnia 07.10.2015 r. Budowa mostu na rzece Sierpienicy – Uwaga zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ

Zapytanie cenowe z dnia 07.10.2015r.  „Modernizacja wiatraka typu koźlak – etap I dokumentacja”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – XX grupa zakupowa MAE

Zapytanie cenowe z dnia04.09.2015r. ,, Budowa fragmentu ogrodzenia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym zakupu energii elektrycznej dla łącznie 23 podmiotów samorządowych i innych w ramach XX Grupy Zakupowej MAE, w którym uczestniczy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Informacja o wyborze oferty z dnia 10.07.2015r.

Ogłoszenie nr 97821-2015 z dnia 01.07.2015 r.

Ogłoszenie o koncesji na usługi  Nr 50483-2015 z dnia 10.04.2015 „Wybór Operatora zarządzającego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Zapytanie cenowe z dnia 19.03.2015r. „Organizacja wycieczki zakładowej w terminie 17.09 – 21.09.2015r. do Szwajcarii dla pracowników Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu współfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” – UWAGA zmiana treści załącznika nr 1 i 2

Informacja o wyborze oferty z dnia 04.02.2015

Zapytanie cenowe z dnia 26.01.2015r. „Druk materiałów związanych z działalnością Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” – UWAGA zmiana treści załącznika nr 1

Zapytanie o zmianie treści załącznika nr 1 do zapytania cenowego z dnia 2 lutego 2015 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Uzupełnienie nasadzeń w parku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Ogłoszenie nr 222885-2014 z dnia 21.10.2014r. „Uzupełnienie nasadzeń w parku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” – UWAGA zmiana treści SIWZ i ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty z dnia 04.09.2014.

Zapytanie cenowe z dnia 02.09.2014r. obsługa wyboru operatora infrastruktury.

Ogłoszenie nr 183391-2014 z dnia 27.08.2014 r. Uzupełnienie nasadzeń w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – XIX w park krajobrazowy Uniszki Zawadzkie – Etap I

Zapytanie cenowe z dnia 29.05.2014r.

Zapytanie cenowe z dnia 26.05.2014r. 

Informacja o wyborze oferty z dnia 24.01.2014r. Dostawa oleju opałowego

Ogłoszenie Nr  5435-2014 z dnia 09.01.2014r. Dostawa oleju opałowego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 23.12.2013 r. dostawa oleju opałowego

Informacja o wyborze oferty z dnia 20.12.2013r. Dostawa oleju opałowego

Informacja o wyborze oferty z dnia 18.12.2013r. Dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu silnikowego

Ogłoszenie Nr  264693 – 2013 z dnia 06.12.2013 Dostawa oleju opałowego

Ogłoszenie Nr  262067 – 2013 z dnia 04.12.2013 Dostawa paliw dla pojazdów i sprzętu silnikowego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2013/S 198-341521 z dnia 11.10.2013r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 26.09.2013r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr  126599 z dnia 27.06.2013 r.

Ogłoszenie nr 124621 – 2013 z dnia 26.06.2013

Informacja o wyborze oferty z dnia 25.06.2013r.

Ogłoszenie nr 102129-2013 z dnia 06.06.2013

Ogłoszenie nr ZFSS/282/01/13

Ogłoszenie nr DzAI 282/31/2013 z dnia 09.05.2013

Ogłoszenie nr DzAI 392/38/12 o wyborze oferty

Ogłoszenie nr DzAI 392/38/12

Ogłoszenie nr DzAI 392/40-1/12 z dnia 19.07.2012r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr DzAI 392/40/12

Ogłoszenie nr DzAI 392/40/12

Ogłoszenie nr 49968-2012 z dn. 20.02.2012

Starsze ogłoszenia można przeglądać pod adresem: https://mwmskansen.pl/old/index.php?s=przetargi